Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.

Under superveckan för yrkesutbildningen lyfter man fram individuella studievägar och arbetslivsorienterad utbildning

Superveckan för yrkesutbildningen firas den 16–20 maj. Under samma vecka ordnas både Europeiska veckan för yrkesskicklighet och det nationella evenemanget Mästare 2022. Målet med bägge evenemangen är att påminna om yrkesutbildningens betydelse i samhället och öka kännedomen om yrkesutbildningen.

Ny uppföljningsinformation om personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen börjar regelbundet publicera statistik från informationsresurserna Varda och Koski om antalet personer från Ukraina på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i Finland.

Samarbete med högskolor motiverar de gymnasiestuderande och breddar gymnasiernas studieutbud

Med en enkätundersökning som genomfördes våren 2021 kartlades gymnasierektorernas synpunkter på vilka möjligheter, utmaningar, lösningar och stödbehov som är förknippade med gymnasiernas samarbete med...

Under coronaepidemin minskade skolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet och måltidsrekommendationerna iakttogs i lägre grad än tidigare

Grundskolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet under skoldagen minskade under coronaepidemin och man följde inte måltidsrekommendationerna i samma mån som tidigare. Det här framgår av den datainsamling som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen genomförde i skolorna förra hösten. Förändringarna beror på åtgärderna som vidtogs för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2022–2023

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2022─2023 under vecka 32, i de flesta fall den 10 augusti 2022. Skolåret avslutas lördagen den 3 juni 2023. De flesta kommuner har på sina webbplatser...

Förståelse för grunderna i dataekonomi är en del av den digitala bildningen – Digiprofiltest för elever och studerande har publicerats

Det är en del av den digitala bildningen att vi förstår dataekonomi och vilka uppgifter som samlas in då vi rör oss på nätet. Barn och unga har rätt att lära sig förstå hur dataekonomin påverkar både...

Anvisningarna för gymnasiediplom har uppdaterats – Utbildningsstyrelsen förbereder för närvarande arbetet med att utveckla gymnasiediplomen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen så att de motsvarar Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. De nya anvisningarna är avsedda för studerande som har inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021. Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en plan för att utveckla gymnasiediplomen.

Samlad information om studiemöjligheterna för personer som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbplats där man samlar information om vilka möjligheter till studier och forskning som högskolorna erbjuder personer som har tvingats avbryta studier eller akademiskt arbete i Ukraina på grund av kriget. Sidan finns på adressen www.studyinfinland.fi/ukraine.

Nya anvisningar för projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren för att stödja personer som är på flykt undan kriget i Ukraina

Europeiska kommissionen har publicerat preciserade anvisningar för projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren gällande stöd för personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Det är möjligt att anpassa projektverksamheten inom ramen för programreglerna.
Visar 1-10/735