Utbildningsstyrelsen går med i Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet (ESF+)

Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet, som genomförs av SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen, stöder utvecklingsprojekt inom Europeiska socialfondens (ESF+) särskilda mål 4.3 inom teman för delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Utbildningsstyrelsen stärker sakkunskapen inom samordning i synnerhet inom frågor gällande fostran och undervisning. Finansieringsansökan för riksomfattande projekt öppnas i oktober.

Under luppen: Vilka är trenderna för personalens kunnande inom småbarnspedagogik?

Vilket slags kunnande krävs av lärare inom småbarnspedagogik och ledningen av småbarnspedagogik idag och i framtiden? I vår serie Under luppen granskas trenderna inom kunnandet utgående från två olika material: enkäten om behov av kunnande som genomfördes inom Prognostiseringsforum för kunnande och arbets- och näringsbyråernas arbetsplatsannonser.

Hur få mer mobilfri tid? – föreslå årets mottagare av Cygnaeus-priset!

Vilka slags modeller för att umgås och göra saker tillsammans främjar samvaro och mobilfri tid? Vilka metoder eller tillvägagångssätt har utarbetats för att möta varandra i vardagen? Vi önskar få förslag på en mottagare av Cygnaeus-priset som lyckats skapa sätt att få barn och unga att se och höra varandra.

Enkäten Hälsa i skolan 2023: Skolorna och läroanstalterna har insyn i barns och ungas välbefinnande

Enligt resultaten av den senaste Hälsa i skolan-enkäten mår största delen av barn och unga bra. Samtidigt belastas välbefinnandet hos en del elever och studerande av flera faktorer, såsom upplevelser av mobbning och trakasserier och svårigheter med att hitta sin egen plats i skolgemenskapen. Skolans verksamhetskultur och tillvägagångssätt samt varje vuxen persons agerande är av stor betydelse för främjandet av välbefinnandet hos barn och unga.

Graden av planering av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet varierar

Minimikraven för planeringen av jämställdhet och likabehandling uppfylls i olika grad vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät har hälften av läroanstalterna planer som utarbetats i enlighet med jämställdhets- och diskrimineringslagen.

I höstens gemensamma ansökan strävar 55 930 sökande efter att få studieplats vid en högskola

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på torsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma ansökan var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 96 %...

Education at a Glance: Yrkesutbildning mer populärt i Finland än i OECD-länderna

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance (EAG). I publikationen för 2023 ligger fokus på yrkesutbildning. Granskningen gällde huvudsakligen år 2021.

Låt oss hjälpa barn och unga att tryggt komma fram – bekanta dig med trafiksäkerhetsveckans material

Den nationella trafiksäkerhetsveckan ordnas igen den 11–15 september 2023. I år är temat säkert framme – både hemma, i skolan och på hobbyer. Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen påminner om att det är viktigt att regelbundet året runt lyfta fram trafiksäkerheten i undervisningen.

Det flerspråkiga läromedlet i samhällsorientering förnyas och blir en lärplattform

Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp uppdaterar den finskspråkiga läroboken i samhällsorientering avsedd för vuxna som flyttat till Finland. Uppdateringen utförs inom ett gemensamt projekt som startade under sommaren. I samband med uppdateringen skapas en lärplattform av materialet. Syftet med det enhetliga och tillgängliga nätmaterialet är att hjälpa kommunerna genomföra likvärdig samhällsorientering och genom detta underlätta integrationen i samhället för vuxna som flyttat till Finland.

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 400 studieplatser

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds måndagen den 4 september 2023 klockan 8. Ansökningstiden tar slut torsdagen den 14 september 2023 klockan 15. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildning som börjar i januari 2024. Ansökan kan fyllas i på adressen studieinfo.fi.
Visar 1-10/913