Nya webbsidor erbjuder information och nytt undervisningsmaterial om barnets rättigheter

Det är viktigt att vi alla känner till barnets rättigheter, för att de ska förverkligas i barn och ungas liv. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor samlar information om barnets rättigheter och nytt undervisningsmaterial för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet som utarbetats tillsammans med lärare.

Digital säkerhetskompetens och hållbarhetskompetens kännetecknar framtidens arbetsliv

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ökar behovet av digital kompetens inom olika yrken i framtiden. Grundläggande digitala färdigheter är inte längre tillräckliga inom något yrke, men störst är kraven på kunnande inom digital säkerhet. Den gröna övergången innebär för sin del ett ökat behov av kompetens inom hållbarhetsverksamhet. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens nya prognosrapport.

Samarbete inom nätverk främjade kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna fokuserade 2020–2022 på frågor som rör kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen. Målet för utvecklingsprogrammet var att säkerställa yrkesutbildningens kvalitet och stöda en kontinuerlig förbättring.

Högskoleutbildning i Finland intresserar allt flera - rekordantal sökande i den gemensamma ansökan, majoriteten från utlandet

Över 61 800 sökte i vårens första gemensamma ansökan till högskolor, det vill säga dubbelt flera än i motsvarande ansökan förra våren. I ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och Konsthögskolans utbildningar. Majoriteten av de sökande har annat än finländskt medborgarskap.

Det förnyade registret över auktoriserade translatorer hjälper dig att hitta en translator för olika situationer

Utbildningsstyrelsen för ett register över auktoriserade translatorer. Registret har nu förnyats och gör det smidigare för kunden och den auktoriserade translatorn att hitta varandra. Kunden kan med hjälp av sökmotorn söka efter en lämplig translator i registret och kontakta translatorn direkt med kontaktblanketten.

Kom och träffa oss på Educa-mässan 27–28.1.2023!

Välkommen att träffa oss på Educa 2023-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 27–28 januari 2023. Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Årets tema i det svenskspråkiga kvarteret är En god utbildning för alla.

Nya webbsidor med anvisningar och verktyg för att identifiera och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Det är den första helheten om dessa teman som publiceras i Finland.

En bred arbetsgrupp tillsatt för att bereda förnyelsen av åskådningsämnen

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en utvecklingsgrupp för förnyelsen av åskådningsämnen för åren 2022–2024. Utvecklingsgruppen har som uppgift att utarbeta åtgärdsförslag som gäller förnyelsen av undervisningen i åskådningsämnen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Vi har uppdaterat vårt stödmaterial om småbarnspedagogik och utbildning för personer som flytt från Ukraina

Vårt stödmaterial har uppdaterats med aktuell information om hur beviljandet av hemkommun påverkar deltagande i småbarnspedagogik och utbildning.

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter – kunskapskraven för årskurs 6 är färdiga att tas i bruk

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla bedömningen av lärandet och kunnandet som inleddes 2018. Målet för förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Därför har Utbildningsstyrelsen berett kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne.
Visar 1-10/830