Nytt stödmaterial om beredskap på elavbrott

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist. Beredskapen är en del av den normala verksamheten och på många ställen har man redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande.

Allt fler elever i skolorna ska uppmuntras till att vara med och påverka i gemensamma frågor

Demokrati- och människorättsfostran stärks i skolorna i Finland. I DIOK-pilotprojektet som samordnas av Utbildningsstyrelsen deltar utbildningsanordnare från runt om i Finland. Deras uppgift är att inom sina egna projekt utveckla metoder för att delta och påverka tillsammans med eleverna eleverna under läsåret 2022–2023.

Utbildningsstyrelsen stöder hållbarhetsfostran inom utbildning med 4,2 miljoner euro

I september 2022 startar 58 nya projekt, vars syfte är att stödja introduktionen av klimat- och hållbarhetsfostran som en del av utbildningen. Statsunderstödet som beviljas utbildningsanordnare delas ut som en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för hållbarhetsfostran.

Utbildningsstyrelsen låter göra en extern utvärdering av sitt arbete med resultatmål

– Vårt mål är allt som vi gör ska ha en långsiktig effekt på samhället. Under de senaste åren har vi vid Utbildningsstyrelsen skapat ett arbetssätt där det årliga arbetet vid alla enheter och...

Uppgifterna om småbarnspedagogiken för 2021 har publicerats i tjänsten Vipunen

Den första årsrapporten om småbarnspedagogiken som baserar sig på uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda) har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Nästan 6 600 ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen i Finland fortsätter öka.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin anvisning om åskådningsfostran, undervisning i åskådningsämnen, religiösa tillställningar och gemensamma fester

Anvisningarna har preciserats utgående från bland annat laglighetsövervakarnas avgöranden, men inga ändringar har gjorts i den rättsliga grunden för anvisningarna.

Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och...

43 390 sökande till högskolorna i höstens gemensamma ansökan

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 98 % till en...

Skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks

Arbetet med att utveckla en modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande. Modellen stödjer elevernas närvaro i skolorna och förebygger frånvaro och marginalisering. Modellen lanseras våren 2023. Ibruktagningen av modellen i skolorna förutsätter även ändringar i lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagningen av modellen med en omfattande fortbildningshelhet.
Visar 1-10/776