Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen ordnar en föräldrakväll med stöd och information om att återhämta sig från traumatiska händelser och våld bland skolelever

Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen ordnar den här veckan en föräldrakväll på temat att återhämta sig från trauma, ungas välbefinnande och våld bland skolelever. Föräldrakvällen är avsedd i synnerhet för föräldrar till barn i skolåldern och för skolelever tillsammans med sina föräldrar. Föräldrakvällen är avsedd i synnerhet för föräldrar till barn i skolåldern och för skolelever tillsammans med sina föräldrar.

Eurydice-rapport: Hållbarhet beaktas väl inom utbildningen i Europa – Finland lyfts fram som ett bra exempel på ett helhetsbetonat förhållningssätt

Enligt rapporten behandlas hållbarhet som tema på ett förtjänstfullt sätt i de nationella läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet i Europa. Man kunde dock satsa ännu mer på lärarnas och rektorernas kompetens och på ekonomiskt stöd för att främja hållbarheten i skolorna och läroanstalterna. Rapporten lyfter fram Finland som ett bra exempel på hur hållbarhet som tema kan behandlas inom utbildning.

Antalet perioder utomlands ökar inom yrkesutbildningen, men når fortfarande inte upp till nivån före coronapandemin

År 2023 åkte totalt 3 724 studerande utomlands för en period under studierna inom yrkesutbildningen. Det här är en ökning med 38 procent jämfört med år 2022. Före coronapandemin år 2019 åkte 4 426 studerande utomlands för en period. När det gäller personalens deltagande i mobilitet närmar sig siffrorna redan toppåren 2017–2019.

Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 10 maj.

Utvecklingen av systemet med gymnasiediplom har inletts – välkommen på seminarium den 8 maj!

Vid Utbildningsstyrelsen har vi på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet påbörjat arbetet med att utveckla systemet med gymnasiediplom. Arbetet är omfattande och utgår från en utvecklingsplan som publicerades 2022. Åtgärderna är planerade att utföras 2024–2027.

Nytt program för studerandeambassadörer lockar internationella studerande till Finland

Tanken med programmet som inleddes i januari av Study in Finland är att öka kännedomen om Finland som studieland för att väcka intresset för studier vid högskolor i Finland hos internationella...

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2024–2025

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2024–2054 under vecka 32, i de flesta fall den 8 augusti 2024. Skolåret avslutas lördagen den 31 maj 2025.

Utbytesstudier populära inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet – antalet gymnasiestuderande som tillbringade en period utomlands fördubblades

Totalt 5 504 elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasiestuderande tillbringade en period utomlands läsåret 2022–2023. Detta är mer än dubbelt så många jämfört med läsåret 2021–2022. Av perioderna utomlands inom den grundläggande utbildningen genomfördes 55 procent med extern finansiering, varav den största delen kom från EU-programmet Erasmus+.

Användningen av uppgifter om studier fortsätter öka – tjänsten KOSKI används i allt högre grad av både medborgare och myndigheter

Vuonna 2023 Opetushallituksen KOSKI-palvelun käyttö kasvoi merkittävästi. Valtakunnallisena tietovarantona KOSKI tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille helpon ja luotettavan tavan saada tietoa oppijoiden opiskeluoikeuksista, suorituksista ja tutkinnoista. Suuri yleisö hyödyntää tietoja Oma Opintopolku -käyttöliittymän kautta.

Antalet perioder utomlands för högskolestuderande når inte upp till nivån under tidigare rekordår – utvecklingen inom mobilitet ser olika ut i yrkeshögskolorna och universiteten

År 2023 genomförde högskolestuderande totalt lite fler än 10 000 perioder utomlands när man inkluderar såväl långvariga som kortvariga perioder. Det totala antalet perioder utomlands ökade med 21 procent, eller 1 750 perioder, jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av statistiktjänsten Vipunen.
Visar 1-10/988