Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...

Bedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2021 – ta del av vår uppdaterade anvisning

Oppimisen ja osaamisen arviointi toteutetaan peruskouluissa myös korona-aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Löydät sivuiltamme päivitetyt ohjeistuksemme arvioinnin tueksi kevätlukukaudelle 2021.

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till...

Romernas internationella dag 8.4 är en nationell flaggdag i Finland

Romernas internationella dag har firats sedan år 1990. Helsingfors universitets almanacksbyrå införde romernas nationaldag i almanackan från och med år 2014, då romernas internationella dag också blev en nationell flaggdag i Finland.

Högskolorna uppskattar: antalet studentutbyten blir långt ifrån det normala under höstterminen

De finländska högskolornas studentutbyten fortsätter höstterminen 2020, men coronasituationen har medfört att både antalet utbytesstuderande som kommer till Finland och som åker från Finland har minskat och ligger långt ifrån det normala. Högskolorna uppskattar att antalet studerande som åker från Finland utgör bara en fjärdedel av antalet studerande som åkte på utbyte förra hösten. Det totala antalet studerande som kommer till Finland är också betydligt lägre än tidigare, men i några högskolor har antalet inkommande studerande till och med ökat.

Coronaviruset har försvårat situationen för utbytesstuderande och för dem som kommit till Finland för att avlägga examen

Coronaviruset har haft en betydande inverkan på högskolornas internationella studerandemobilitet. Utbildningsstyrelsen har under årets gång med flera enkäter utrett i vilken mån och med hurdana arrangemang mobiliteten genomförs. Den senaste enkäten visar att coronapandemin har försvårat situationen på många sätt, inte bara för utbytesstuderande, utan även för utländska studerande som avlägger en examen vid högskolorna.

För barn och unga rekommenderas mångsidig, ansträngande och rask motion minst en timme per dag enligt ny motionsrekommendation

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hens ålder. Det här framgår av den nya motionsrekommendationen för barn och unga som undervisnings- och kulturministeriet publicerade den 7 april.

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för...

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 157 800 sökande 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 31.3. Av de sökande ansökte 47 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 14 % till både och. Flest antal sökande...
Visar 1-10/577