Genom att aktivt delta tillsammans kan vi påverka

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren strävar man efter att främja aktivt medborgarskap och öka kunskapen om Europeiska unionen bland allmänheten. Att stärka aktivt medborgarskap och möjligheter att påverka i samhället är särskilt viktigt just nu inför EU-valet i juni 2024.

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar fortsättningsvis utbildningsanordnarna

Allt fler finländska utbildningsorganisationer är ackrediterade inom programmet Erasmus+. Inom yrkesutbildningen överskrider andelen ackrediterade organisationer redan 90 procent.

Lärarakademier-nätverken bygger lärarutbildningens framtid i Europa

Inom Erasmus+-lärarakademier beviljades finansiering till 16 nya nätverk i ansökan år 2022. Verksamheten stöder lärares professionella utveckling runtom i Europa. Läs mer om finländska framgångar och finländska projektkoordinatorers tankar om internationellt samarbete.

Finländska organisationer beviljades över 10 miljoner euro för Erasmus+ internationella samarbeten

Finansieringsbesluten för vårens ansökningsomgång för Erasmus+-partnerskap för samarbete har fattats. Finländska organisationer beviljades sammanlagt 10,4 miljoner i finansiering. Med bidragen finansieras utveckling av utbildning och till exempel projekt som främjar hållbar utveckling.

Finansieringen våren 2023 har beviljats för ansökningar om mobilitet inom programmet Erasmus+

Internationell mobilitet intresserar organisationerna igen efter åren som präglades av coronapandemin. Glädjande nog fanns det även ett stort antal nya sökande. Den här ansökningsomgången beviljades finansiering för mobilitet till ett belopp av totalt 40,8 miljoner euro.

Lotten valde ut 150 européer till en medborgarpanel i Bryssel – uppgiften är att riva hindren för mobilitet i Europa

Telefonen ringde, och snart satt Niko Ranta, studerande från Uleåborg, i EU-kommissionens medborgarpanel och tog fram idéer för framtiden gällande lärandemobilitet. Medborgarpanelerna är en ny modell för deltagande demokrati i EU.

God praxis för Erasmus+-ackreditering finns nu på ett och samma ställe – utredningen hjälper organisationer när de ansöker om ackreditering

Utbildningsstyrelsen lät år 2022 göra en utredning om god praxis för Erasmus+-planer som lämnas in av organisationer och konsortier inom allmänbildande utbildning eller vuxenutbildning. Som material användes ackrediteringsansökningar från ansökningsomgångarna år 2020 och 2021 och bedömningar av dessa.

Erasmus+-programmets partnerskap för samarbete väckte intresse under vårens ansökningsomgång 2023

Under ansökningsomgången våren 2023 ansöktes det ivrigt om finansiering för Erasmus+-partnerskap för samarbete. Antalet ansökningar ökade inom alla sektorer. En anledning kan vara den lättare administrationen och intensifierat stöd för nya aktörer.

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt.

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.
Visar 1-10/37