Nordplus-programmet har evaluerats 2021

I evalueringen utvärderas hur Nordplus-programmet tar hänsyn till målgruppernas olika behov i Norden och Baltikum, sporrar med programmets fokusområden (Nordplus highlights), förstärker...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2021

Totalt deltar 1 906 organisationer från Norden och Baltikum i Nordplus utbildningssamarbetet år 2021. Nordiska ministerrådet stöder samarbetet med ca 8,5 miljoner euro. En del av Nordplus-stödet...

Utbildningsstyrelsens material ger stöd i situationer som coronaviruset medför höstterminen 2021

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds med närundervisning, och det centrala är att säkerställa en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella konsekvenser som epidemin har haft för lärandet och välbefinnandet. Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik behöver tyvärr fortsättningsvis förbereda sig för att genomföra exceptionella arrangemang på grund av coronaviruset. Våra material stöder anordnarna såväl i en fortsatt epidemisituation som i återhämtningen från coronaepidemin.

Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna.

Webbinarier som stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronaepidemin

Vid webbinarierna berättar vi om anvisningarna inför höstterminen som berör coronaepidemin. På svenska ordnas ett gemensamt webbinarium för alla utbildningsformer.

Samarbete för en hållbar framtid

Finland har förbundit sig till FN:s handlingsprogram Agenda 2030 och till att uppnå programmets 17 mål för hållbar utveckling senast år 2030. Utbildningen har en nyckelroll när det gäller att uppnå FN...

Stöd för bedömningen – det finns fortfarande platser kvar i vårens fortbildningar

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Det finns fortfarande platser kvar i de fortbildningar som ordnas på finska i april.

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för...
Visar 1-10/29