Ungdomar i Finland bland de bästa i världen i PISA 2022-undersökningens delområde för kreativt tänkande

OECD:n PISA 2022 -tutkimuksen luovan ajattelun osuuden tulokset julkaistiin 18.6.2024. Tutkimuksessa selvitettiin, miten 15-vuotiaat nuoret eri maissa osaavat tuottaa erilaisia ratkaisuja arkipäivän ongelmatilanteissa. Suomessa nuorten luovan ajattelun osaaminen on korkeatasoista, ja erityisesti tytöt ovat luovan ajattelun huippuja.

Ledarskapsenkät: Mer kompetens i ledning av välbefinnande i arbetet, digitalisering och förändring efterfrågas

Personer som arbetar i ledande positioner inom småbarnspedagogik, utbildning och forskning upplever att de främjar personalens välbefinnande i sitt arbete, men anser att den tid som står till förfogande för detta och det egna kunnandet är otillräckligt. Mer kompetens i att leda digitalisering och förändring efterfrågas även.

EU:s kommande AI-akt omfattar snart även anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning

Utifrån EU:s rättsakt om artificiell intelligens bereds för närvarande nationell lagstiftning som preciserar rättsakten. Det här lönar det sig för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning att beakta redan nu.

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2024–2025

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2024–2054 under vecka 32, i de flesta fall den 8 augusti 2024. Skolåret avslutas lördagen den 31 maj 2025.

Nyheter från världen, Sverige: Mindre skärmtid och fler tryckta böcker

Fler tryckta böcker till svenska förskolor och skolor Svenska elevers läsförmåga har försämrats och numera kan över 20 procent av skolpliktiga barn inte läsa ordentligt. I PISA-undersökningen 2022...

Identifiera och förebygg sexuella trakasserier och våld – Nytt material för studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Sexuella trakasserier och sexuellt våld som unga utsätts för till exempel på offentliga platser och på nätet har ökat oroväckande. Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny affisch och broschyr med anvisningar för studeranden om identifiering, förebyggande av och ingripande i sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Understöd för att producera läromedel på svenska

Utbildningsstyrelsen har utlyst två statsunderstöd för produktion av finlandssvenska läromedel år 2024.

Ungefär 63 000 elever går ut grundskolan detta läsår

Våren 2024 är antalet elever som slutför den grundläggande utbildningen uppskattningsvis ett par tusen fler än året innan, eftersom årskullen elever i årskurs 9 är något större än förra året. Av alla...

Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 24 maj.

Vi har sammanställt ett stödmaterial om förbjudna föremål och ämnen på vår webbplats

Vi har utgående från den gällande lagstiftningen sammanställt ett stödmaterial om föremål och ämnen som inte får medföras eller innehas inom småbarnspedagogik och utbildning. Materialet är avsett som ett stöd för anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.
Visar 1-10/495