En vardag som stöder välbefinnandet i skolorna och läroanstalterna har en nyckelroll i återhämtningen från pandemin

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan som publicerades idag ger samma bild som många andra utredningar som gjorts under pandemin: coronatiden och undervisningen på distans har varit belastande särskilt för barn och unga. Nu är det tillfälle för skolorna och läroanstalterna att identifiera de barn och unga som behöver mera stöd och att svara på deras individuella behov.

OECD-jämförelse: Den socio-ekonomiska bakgrunden påverkar fortfarande utbildningsvalen i hög grad – små regionala variationerna beträffande utbildningsnivån i Finland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance. Specialtemat för årets publikation var jämlikhet inom utbildningen. Granskningen gällde huvudsakligen år 2019.

Podcasten Lärandet som passion fortsätter med fokus på digitalt lärande

I podcast-serien Lärandet som passion diskuteras digitalt lärande i hela fem nya avsnitt. Samtidigt går man djupare in på beskrivningarna av digital kompetens som har utarbetats som stöd för...

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.

Oph.fi utvecklas utifrån kundernas önskemål – tack till alla som svarade på enkäten!

Det har gått ungefär två år sedan Utbildningsstyrelsens webbplats Oph.fi förnyades. Utöver det kontinuerliga arbetet med att utveckla tjänsten är målet att utveckla webbsidorna så att de ännu bättre betjänar sina användare. Inför detta samlade vi på våren med en kundenkät in respons på hur tjänsten fungerar.

Tekniskt problem i webbplatsens responssystem – felet åtgärdas för närvarande

Det har uppdagats ett tekniskt fel i responssystemet på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga webbsidor oph.fi/sv. Felet har medfört att all respons inte har kommit fram, och därför har det inte heller...

Svara på Europeiska kommissionens enkät! − Hurdan utbildning behövs för att bekämpa klimatförändringen och främja en hållbar miljö?

Europeiska kommissionen utarbetar för närvarande rekommendationer för hur man kunde utveckla utbildningen så att den främjar en hållbar miljö. Kommissionen vill höra medborgarnas, lärarnas, forskarnas, statsförvaltningens och medborgarorganisationernas idéer och synpunkter angående detta tema.

Den nationella skolfreden utlyses för trettioförsta gången – trygg skola temat för det nya läsåret

En trygg skola bygger på människor, ord och gärningar. I en trygg skola upplever var och en att hen blir sedd och ingen behöver vara orolig för mobbning eller för att bli lämnad ensam. Skolfredsårets...

Eleverna och de studerande samt skolpersonalen ska ges arbetsro

Vaccineringen av barn och unga har i viss mån lett till hätska debatter. Utbildningsstyrelsen påminner om att varje elev och studerande samt de anställda vid skolorna och läroanstalterna har absolut rätt till arbetsro.

Omgivningslära är inspirerande att undervisa, men stöd behövs också – Ta del av resultaten av utredningen om omgivningslära

Lärarna upplever i allmänhet att omgivningslära är ett inspirerande ämne att undervisa i. Det här framgår av en utredning som genomförts på uppdrag av Utbildningsstyrelsen. Det finns ändå en efterfrågan på stöd för undervisningen i omgivningslära och för att göra övergången mellan de lägre och högre årskurserna smidigare vad gäller läroämnet i fråga.
Visar 1-10/283