Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.

150 år sedan arkitekt Wivi Lönn föddes

I år har det gått 150 år sedan Finlands första betydelsefulla kvinnliga arkitekt, Wivi Lönn (1872–1966), föddes. År 1906 grundades föreningen ”Konstverk till skolan” och Lönn förverkligade föreningens...

Samarbete med högskolor motiverar de gymnasiestuderande och breddar gymnasiernas studieutbud

Med en enkätundersökning som genomfördes våren 2021 kartlades gymnasierektorernas synpunkter på vilka möjligheter, utmaningar, lösningar och stödbehov som är förknippade med gymnasiernas samarbete med...

Förståelse för grunderna i dataekonomi är en del av den digitala bildningen – Digiprofiltest för elever och studerande har publicerats

Det är en del av den digitala bildningen att vi förstår dataekonomi och vilka uppgifter som samlas in då vi rör oss på nätet. Barn och unga har rätt att lära sig förstå hur dataekonomin påverkar både...

Anvisningarna för gymnasiediplom har uppdaterats – Utbildningsstyrelsen förbereder för närvarande arbetet med att utveckla gymnasiediplomen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen så att de motsvarar Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. De nya anvisningarna är avsedda för studerande som har inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021. Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en plan för att utveckla gymnasiediplomen.

Ändringar i bedömningen av muntlig språkfärdighet och intygsförfarandena – möjligt att avlägga provet också med andra muntliga prestationer

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för avläggandet av provet i muntlig språkfärdighet och förfarandena för att utfärda ett intyg över muntlig språkfärdighet. Den nya anvisningen gäller, med undantag av lärokursen i latin, alla lärokurser i det andra inhemska språket och främmande språk.

Konferens med fokus på svenskspråkig utbildning arrangeras 17.5

I maj arrangeras konferensen Den svenska utbildningsvägen i fokus. Konferensen är en fortsättning på utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som publicerades 2021. Tillfället är också en första uppföljning av de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. Vi önskar alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen varmt välkomna med.

Nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina

Utbildningsstyrelsen har publicerat nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt inom utbildningen på andra stadiet, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.

På Datainsamlingar.fi sammanställs information om coronaepidemin och kommande enkäter för utbildningssektorn

På sidan Lägesöversikt över coronatiden och datainsamlingar hittar du alla datainsamlingar som berör coronaepidemin på ett ställe. Sidan är en del av tjänsten Datainsamlingar.fi där man samlar alla enkäter som planerats för undervisningsväsendet samt information om material som tagits fram utifrån dem.

Färsk statistik: Coronapandemin påverkar fortfarande den internationella mobiliteten vid läroanstalter på andra stadiet

Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har fortfarande minskat till följd av coronapandemin. Det här framgår av den senaste statistiken från Utbildningsstyrelsen. Den internationella verksamheten vid läroanstalterna har under coronapandemin i huvudsak genomförts virtuellt. En ny form av internationalisering är verksamhet som kombinerar både fysisk och virtuell mobilitet, och den här typen av flerformsmobilitet har nu också statistikförts inom yrkesutbildningen.
Visar 1-10/255