Kostnaderna för utbildningen fortsätter öka – kostnaderna ökade betydligt år 2021 

Utbildningsstyrelsen har publicerat kostnadsrapporterna från 2021 för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Kostnaderna för utbildningen ökade jämfört med året innan för samtliga utbildningsstadiers del.

Utbildningsstyrelsen bereder en webbplats om barnets rättigheter – nytt material på kommande för dem som jobbar med barn och unga

På webbplatsen om barnets rättigheter som publiceras i februari 2023, samlas aktuell information och material om hur man behandlar barnets rättigheter och främjar deras tillgodoseende inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Beredskap inför framtiden och förmåga att handskas med osäkerhet – Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material om ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande för lärare

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny helhet till stöd för ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande på sin webbplats. De mångsidiga materialen på webbplatsen är avsedda för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning och är lätta att ta i bruk. Materialen har samlats in av flera aktörer och de får fritt användas av alla.

Programmet Erasmus+ fyller 35 år

Europeiska unionens program Erasmus+ firar 35 år i år. Programmet som ursprungligen fokuserade på studentutbyte mellan högskolor har utvidgats till ett program som omfattar alla utbildningsstadier, ungdomsområdet och idrott och som utöver internationell mobilitet erbjuder mångsidiga möjligheter för organisationer att samarbeta med internationella partner. Finland har varit med i 30 år.

17 miljoner euro har beviljats i specialunderstöd till gymnasieutbildningen med anledning av coronapandemin

Med statsunderstödet understöds undervisningen och elevhandledningen samt välbefinnandet bland de studerande.

Den nya Nordplus programperioden 2023-2027 startar

Utlysning och Nordplus Fokus 2023 Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är nu öppen. Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet...

Det transatlantiska samarbetet stärks inom ett nytt program riktat till gymnasier

Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland lanserar ett nytt utbytesprogram för gymnasier. Målet för programmet är att främja studerandes och lärares internationaliseringsfärdigheter och språkfärdigheter samt att främja förståelsen av globala frågor inom samfunden. Programmets första ansökningsomgång öppnar 25.10.2022.

Läropliktiga ungas deltagande i undervisning har förverkligats på önskat sätt

Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Förändringsprocessen har avslutats och den förändrade praxisen har blivit en del av basverksamheten i skolorna och läroanstalterna samt vid Utbildningsstyrelsen. Placeringen av unga i utbildning på andra stadiet eller utbildning i övergångsskedet har lyckats väl och som helhet har antalet unga som inte deltar i utbildning förblivit lågt.

Europeisk utredning: Stor variation i antalet personer i skolåldern som flytt från Ukraina i olika länder i Europa

Rysslands attack mot Ukraina har förorsakat ett allvarligt hot för miljontals människor, som tvingats fly sina hem och söka trygghet i andra länder. Europeiska kommissionens Eurydice-nätverk utredde i slutet av våren antalet personer i skolåldern som flytt från Ukraina i de olika länderna i Europa och vilka slags stödåtgärder för fortsatta studier som de erbjöds.

Under luppen: Gymnasisternas ämnesval i matematik åren 2010–2021

Reformen av högskolornas antagning av studerande har väckt diskussion om gymnasieelevernas ämnesval. De som söker en högskoleplats har nytta av att slutföra gymnasiets långa lärokurs i matematik: Den innehåller flest kurser som avläggs, vilket också ger flest poäng i poängsättningsmodellerna för betygantagningen. Hur ser studier i matematik ut i ljuset av statistiken?
Visar 1-10/286