12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.

Totalt 10,6 miljoner euro beviljades för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen

Höstens statsunderstöd för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har delats ut.

Lösningar för att lära sig klimatansvar

Opetushallitus on osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa etsinyt yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana tapoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ilmastovastuun oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä OAJ:n kanssa 10.12. järjestettävässä seminaarissa pureudutaan siihen miten eri tahot voivat kehittää ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja toimia roolissaan mahdollistajina.

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som...

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.

Det nya gymnasiet stödjer bättre än tidigare de studerandes lärande, ork och studiemotivation samt ger färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

Förändringar är att vänta i gymnasiestudierna inom en nära framtid då skolorna formar om undervisningen enligt de nya nationella grunderna för gymnasiets läroplan. Undervisningen i gymnasiet fortsätter ändå i många avseenden som förut. De mest synliga förändringarna i undervisningen hänför sig till livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt samt till studiehandledning och hur man lägger upp studierna.

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen har ökat en aning

De totala kostnaderna för yrkesutbildningen var aningen högre år 2018 än året innan. Kostnaderna för gymnasieutbildningen var likaså aningen högre än föregående år. Det här framgår av de rapporter som sammanställts utifrån Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens årliga uppgifter om kostnaderna inom undervisningsväsendet.

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.

Elever intervjuar författare vid Helsingfors Bokmässa – Följ med direkt på webben

Samtalen äger rum torsdagen den 24.10 och fredagen den 25.10. Författarsamtalen är en del av Prata bok, ett samarbete mellan Läsrörelsen, Svenska Litteratursällskapet och Svenska...
Visar 1-10/75