70 620 fick studieplats i den gemensamma ansökan till utbildning efter grundläggande utbildning

I den gemensamma ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv...

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 78 600 sökande

I den gemensamma ansökan deltog 78 600 sökande, varav 61 500 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 55 % till gymnasieutbildning och 39 % till yrkesutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 20 februari

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det i Studieinfo.fi att söka med en ansökningsblankett till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen. Med poängräknaren i Studieinfo kan man dessutom bedöma sina möjligheter att bli antagen.

Webbplatshelhet om säkerhet inom utbildning och fostran till stöd för utbildningsanordnare

Webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran innehåller stödmaterial för anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare. Nytt material som lagts till på webbplatshelheten har anknytning till beredskap för störningar och aktuella samhällsfenomen.

Ny information om läropliktigas deltagande i studier – allt färre studerande avbryter sina yrkesstudier

Läroplikten utvidgades hösten 2021 och läropliktsåldern höjdes till 18 år. Målet med lagändringen var att trygga det grundläggande kunnande och den bildning som behövs i det egna livet och samhället...

Ta del av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för arbetet mot rasism

Grunderna för läroplanen och examina på alla utbildningsstadier och grunderna för planen för småbarnspedagogik utgår från främjande av jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter...

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.

Antagningarna i den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning är klara

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 500 sökande. Av dessa fick 69 200 studieplats. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.

Preciseringar i grunderna för Hux-utbildningen

Efter att utbildningen som handleder för examensutbildning startat uppstod ett behov av att se över uppbygganden av utbildningen med den för alla gemensamma utbildningsdelen och de valbara...

Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.
Visar 1-10/32