Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.

I gemensam ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning nästan 77 000 sökande

I den gemensamma ansökan deltog i det närmaste 77 000 sökande, varav 61 580 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 94 % till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.

Drygt 8 000 studerande påbörjade Hux-utbildning vid starten på höstterminen

Enligt statistiken i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen deltog under höstterminen ca 8 060 studerande i Hux-utbildningen, som startade i augusti 2022. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombinerar de tidigare utbildningsformerna påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, s.k. årskurs 10, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 21 februari

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att med en ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen, dvs. till utbildningar på andra stadiet, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga.

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

På vår webbplats finns nu information till ukrainare om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen

Information om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen finns på ukrainska, engelska, svenska och finska.

Delarna som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanen och föreskriften om yrkesutbildning har förnyats för att motsvara lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet

Ändringarna i grunderna och förskriften har koppling till reformen av social- och hälsovården och till att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023.

Betydande insatser för ungas välbefinnande i skolorna och vid läroanstalterna – bekanta dig med de nya sidorna om bättre sömnvanor riktade till yrkesverksamma inom utbildningssektorn

Webbsidorna på temat bättre sömnvanor är riktade särskilt till elever i årskurs 7 till 9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningspersonal och sakkunniga inom elev- och studerandevården. På sidorna finns mångsidig information om förhållandet mellan vila, återhämtning, välbefinnande och den egna orken samt betydelsen av dessa för lärandet.

Beredskap inför framtiden och förmåga att handskas med osäkerhet – Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material om ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande för lärare

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny helhet till stöd för ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande på sin webbplats. De mångsidiga materialen på webbplatsen är avsedda för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning och är lätta att ta i bruk. Materialen har samlats in av flera aktörer och de får fritt användas av alla.

Läropliktiga ungas deltagande i undervisning har förverkligats på önskat sätt

Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Förändringsprocessen har avslutats och den förändrade praxisen har blivit en del av basverksamheten i skolorna och läroanstalterna samt vid Utbildningsstyrelsen. Placeringen av unga i utbildning på andra stadiet eller utbildning i övergångsskedet har lyckats väl och som helhet har antalet unga som inte deltar i utbildning förblivit lågt.
Visar 1-10/23