Ny information om läropliktigas deltagande i studier – allt färre studerande avbryter sina yrkesstudier

Läroplikten utvidgades hösten 2021 och läropliktsåldern höjdes till 18 år. Målet med lagändringen var att trygga det grundläggande kunnande och den bildning som behövs i det egna livet och samhället...

Ta del av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för arbetet mot rasism

Grunderna för läroplanen och examina på alla utbildningsstadier och grunderna för planen för småbarnspedagogik utgår från främjande av jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter...

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.

Antagningarna i den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning är klara

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 500 sökande. Av dessa fick 69 200 studieplats. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.

Preciseringar i grunderna för Hux-utbildningen

Efter att utbildningen som handleder för examensutbildning startat uppstod ett behov av att se över uppbygganden av utbildningen med den för alla gemensamma utbildningsdelen och de valbara...

Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.

I gemensam ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning nästan 77 000 sökande

I den gemensamma ansökan deltog i det närmaste 77 000 sökande, varav 61 580 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 94 % till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.

Drygt 8 000 studerande påbörjade Hux-utbildning vid starten på höstterminen

Enligt statistiken i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen deltog under höstterminen ca 8 060 studerande i Hux-utbildningen, som startade i augusti 2022. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombinerar de tidigare utbildningsformerna påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, s.k. årskurs 10, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 21 februari

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att med en ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen, dvs. till utbildningar på andra stadiet, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga.

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen.
Visar 1-10/28