Nästan 62 000 elever går ut grundskolan detta läsår 

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför nästan 62 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Ungefär 25 100 studenter utexamineras. Antalet utexaminerad inom yrkesutbildningen under vårterminen står klart i juli.

Nordplus intresset i nivå med tidigare år

Cirka 61 000 elever avslutar grundskolan detta läsår

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför cirka 61 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Nästan 25 000 studenter utexamineras.

De reviderade Kriterierna för god handledning för den grundläggande utbildningen och andra stadiet har publicerats

Syftet med Kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och likvärdigheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta den ökade betydelsen av handledning till följd av den utvidgade läroplikten. De reviderade kriterierna har utarbetats som en rekommendation för handledningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Målet för de nationella kriterierna är att säkerställa att barn och unga på lika grunder har tillgång till handledning, oberoende av boningsort eller omständigheter.

Tillgången till studerandevårdstjänster i gymnasierna och inom yrkesutbildningen varierar – mer motion behövs på andra stadiet

Det är möjligt att främja de studerandes välbefinnande och hälsa på flera olika sätt inom utbildningen på andra stadiet. Det finns dock skillnader när det kommer till arbetet med att främja välbefinnande och hälsa mellan olika verksamhetsställen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, vilket framgår av datainsamlingar om främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna och inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.

Yrkesutbildningen i Ukraina förnyas med finsk hjälp även mitt i kriget

Under projektseminariet ”Ukrainas utbildningssektor under utveckling: stöd och återuppbyggnad av den ukrainska utbildningssektorn” (Ukrainan koulutussektoria kehittämässä: Ukrainan koulutussektorin...

Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna startade i början av maj

Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna startade i maj. Medlemsansökan genomförs i form av en ansökan som riktar sig till arbetslivsorganisationerna. Den kompletteras genom en öppen...

Europeiska kommissionen finansierar utvecklingen av den finländska yrkesutbildningen med flera miljoner

Finland beviljades en finansiering på flera miljoner euro från insatsen Erasmus+ Centres of Vocational Excellence för att utveckla yrkesutbildningen. Insatsen finansieras av Europeiska kommissionen. I höstens utlysning för yrkeskunskapscentrum finansierades 13 projekt och den sammanlagda beviljade finansieringen är cirka 47 miljoner euro. Två av de finansierade projekten är koordinerade från Finland.

Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.

Den internationella mobiliteten inom yrkesutbildningen återhämtade sig gradvis under 2022

Ser man på förhållandena åkte 6,2 procent av de 16–25-åringar som inledde sina studier utomlands och 4,3 procent studerande kom till Finland under 2022. År 2019 var motsvarande tal 10,3 och 7,3...
Visar 1-10/393