Aktuell statistik om yrkesutbildningen i statistiktjänsten Vipunen

Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma statistiktjänst Vipunen har fått en ny rapporttyp som uppdateras en gång i månaden. Rapporterna följer upp nettoantalet studerande och i dem sammanställs uppgifter om det genomsnittliga antalet studerande per dag inom yrkesutbildningen. Vuoden netto-opiskelijamäärä tarkoittaa, että vuoden kunkin päivän opiskelijat lasketaan yhteen ja jaetaan vuodessa olevien päivien määrällä. Näin netto-opiskelijamäärä kuvaa tarkasti vuoden keskimääräistä opiskelijavolyymia ja täydentää kalenterivuoden opiskelijamäärätietoa, johon lasketaan kaikki kyseisenä vuonna, opiskelun kestosta riippumatta, opiskelemassa olleet. Uusimmat tiedot netto-opiskelijamääristä ovat tämän vuoden toukokuulta. Myöhemmin vuoden 2020 aikana julkaistaan päivittyvät raportit myös uusien opiskelijoiden määristä sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Lisäksi tarkoituksena on julkaista ammatillisen koulutuksen opintojen etenemistä ja keskeyttämistä kuvaavia raportteja.

56 nya projekt för utbildning av personalen inom yrkesutbildningen

Statsunderstödsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken väckte stort intresse. Det kom in 497 ansökningar, vilket är ungefär 150 fler än förra året. Av...

Projektdagen – hur lever projekten under coronatider?

På arbetsplatserna och även vid läroanstalterna har coronaepidemin medfört stora förändringar på det digitala området. Övergången till distansundervisning har ökat intresset för de verksamhetsmodeller...

Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna

37 arbetslivskommissioner börjar den nya mandatperioden 1.1.2021.Utbildningsstyrelsen söker som medlemmar arbetsgivare, arbetstagare och självständiga yrkesutövare samt representanter för...

Projektdagen för yrkesutbildning bjöd på en sammanställning av aktuella frågor inom utvecklingsverksamheten

Beredningen av regeringens proposition gällande utvidgningen av läroplikten fortsätter. Direktör Kurt Torsell från Utbildningsstyrelsen presenterade beredningsläget och lyfte i sitt inlägg fram de...

Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare...

Test av nåbarheten per e-post

Utbildningsstyrelsen sände 19.3.2020 e-post till alla anordnare av yrkesutbildning. Vid utskicket använde man sig av de e-postadresser som utbildningsanordnarna uppgett i företags- och...

Digitalt nyhetsbrev öppnar upp aktuella frågor inom yrkesutbildningen

Det digitala nyhetsbrevet om yrkesutbildningen som sänts ut från och med hösten 2017 har blivit en viktig kommunikationskanal för Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. I...

Kvalitetspriset för yrkesutbildningen 2020

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en kvalitetspristävling för anordnarna av yrkesutbildning och utser medlemmarna till kvalitetspriskommittén. Utbildningsstyrelsen genomför tävlingen. Med...

En lägesbild över genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet färdigställs på våren

Lägesrapporterna över yrkesutbildningen är de första i sitt slag. De ger en översikt över kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet inom den bransch som respektive...
Visar 1-10/15