Det nationella systemet för arbetslivsrespons tas i bruk 1.7.2021

Utbildningsstyrelsen skickar arbetsplatshandledarenkäten till alla arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildningsavtal. Enkäten genomförs i samarbete med yrkesläroanstalter. Dessutom ber läroanstalten om respons av arbetsplatsens företrädare två gånger i året.

Föreskrift och anvisning för identifiering och erkännande av kunnande

Utbildningsstyrelsen reviderar föreskriften om principer för dimensionering av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord. Den nya föreskriften träder i kraft 1.8.2021...

2,9 miljoner euro stöd till fortbildning inom yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen finansiering till fortbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Under våren 2021 fick 193 projekt statsunderstöd, varav 59 riktade sig speciellt till fortbildning för dem som arbetar inom yrkesutbildning. Projekten inom yrkesutbildningen beviljades cirka 2,9 miljoner euro.

Utbildningsexporten syns redan i destinationsländerna och även i Finland

Sedan 2017 har andra stadiets yrkesinriktade examina eller delar av dem exporteras till olika delar i världen. Till nätverket inom försöken med utbildningsexport ingår elva utbildningsanordnare och exporten riktar sig till sju olika länder. I utredningen om effekterna av försöket på utbildningsexport beskrivs hur mångsidigt exporten av examina inverkar i destinationsländerna på både organisationer som genomför utbildningsexport och på dem som köper utbildningstjänster samt de studerande.

Ändringar i betygsföreskriften i yrkesutbildningen

I Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-2147-2020) om uppgifter som antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning sker mindre ändringar från och med 1.8.2021. Ändringarna innebär att uppgifter som...

Utveckling av internathandledning

Den utvidgade läroplikten inverkar på internatverksamheten På vilket sätt förändrar den utvidgade läroplikten att förändra internatverksamheten? Ökar behovet av internatplatser då läroplikten omfattar...

Kvalitetspriset inom yrkesutbildningen år 2021

Utbildningsanordnarna kan ansöka om kvalitetspriset inom yrkesutbildningen under tiden 24.3-31.5.2021. Årets tema för kvalitetspriset är att stärka jämlikhet och jämställdhet och minska skillnader i lärandet. Ansökan för kvalitetspriset kommer att genomföras med en ny ansökningsblankett och en uppdaterad EFQM-modell som användas i bedömningen.

Skicket på yrkesläroanstalternas byggnader utreds av Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen utreder det nuvarande skicket på yrkesläroanstalternas byggnader samt planeringen av dem. Utredningen genomförs under våren 2021 och blir klar i slutet av året.

Läroplikten utvidgas till att gälla yrkesutbildningen

Läroplikten utvidgas och i fortsättningen är alla unga under 18 år läropliktiga. Varje ung person ska garanteras en möjlighet att avlägga en utbildning på andra stadiet. Centrala reformer utöver att läropliktsåldern höjs är också att studierna blir avgiftsfria för den studerande på andra stadiet och att handledningen och utbildningen i övergångsskedet utvecklas. Anordnarna av yrkesutbildning ska för sin del förbereda sig för reformen under våren 2021.

Föreskriften om principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande på utlåtanderunda

Men revideringen strävar man till att klargöra identifiering och erkännande som en helhet och förfaringssätt i samband med den. I revideringen beaktar man även gymnasiets nya läroplan sim träder i...
Visar 1-10/41