Det förnyade registret över auktoriserade translatorer hjälper dig att hitta en translator för olika situationer

Utbildningsstyrelsen för ett register över auktoriserade translatorer. Registret har nu förnyats och gör det smidigare för kunden och den auktoriserade translatorn att hitta varandra. Kunden kan med hjälp av sökmotorn söka efter en lämplig translator i registret och kontakta translatorn direkt med kontaktblanketten.

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter – kunskapskraven för årskurs 6 är färdiga att tas i bruk

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla bedömningen av lärandet och kunnandet som inleddes 2018. Målet för förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Därför har Utbildningsstyrelsen berett kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne.

Ändringar i uppgifterna i betyg och bilagor

Efter reformen av antagningen av studerande till högskolor år 2020 har de som avlagt yrkesinriktad grundexamen antagits som studerande till yrkeshögkolor på basis av betygsurval. Yrkeshögskolorna har...

Vi gör ändringar i föreskrifterna för de flesta utbildningsformerna med anledning av ändringarna i lagen

Utbildningsstyrelsen gör ändringar i läroplansgrunderna och den separata föreskriften för yrkesutbildningen vid årsskiftet och under våren 2023.

Utbildningsstyrelsen använder inhämtade utlåtanden och kommentarer i sitt arbete med förnyade kunskapskrav

Utbildningsstyrelsen mottog i augusti och september totalt 166 utlåtanden från olika instanser om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Man bad offentligt om utlåtanden om utkasten till kunskapskrav i tjänsten utlåtande.fi, som är öppen för alla. Samtidigt var det möjligt att kommentera utkasten på webben.

Utlåtanden begärs om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Vi använder den insamlade responsen när vi färdigställer kunskapskraven. De förnyade kunskapskraven tas i bruk i skolorna 1.8.2023 och används första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6...

Nya stödmaterial har publicerats för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2022

Stödmaterial för användningen av de nya bedömningskriterierna finns tillgängliga för varje läroämne. Materialen tar fasta på hur man med hjälp av bedömningskriterierna genomför slutbedömningen för...

Ändringar i föreskriften om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-2147-2020) om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning ändrar från och med 15.1.2022. Bakgrunden till ändringen är ett tillägg i lagen om...

Stöd för bedömningen-fortbildningarna fortsätter på hösten 2021

Under fortbildningarna behandlas riktlinjerna för bedömningen i det preciserade kapitlet 6 om bedömning och bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne. Fortbildningarna motsvarar till sitt...

Kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats

Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten som ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna genom att fastställa kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i alla läroämnen. Därtill har de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. De nya kunskapskraven ska överföras som sådana till de lokala läroplanerna och de ska tas i bruk vid läroanstalterna 1.8.2021.
Visar 1-10/21