Det nya Europasset är här!

Läroanstalternas roll består Trots förnyelsen har läroanstalterna fortfarande samma roll i utfärdandet av till exempel tillägg till examensbetyg. Utbildningsstyrelsen stödjer läroanstalterna och det...

Utbildningsstyrelsens enkät ger en övergripande bild av studiematerialen som fanns tillgängliga strax före coronavirusepidemin

Utbildningsstyrelsen utredde i slutet av 2019 lärarnas och tjänsteinnehavarnas synpunkter på dagens läromedel och studiematerial och hur materialen borde se ut i framtiden. Resultatet av den nationella enkäten ger användbar information till exempel för läromedelsförlagen. Enkäten ger också en helhetsbild av vilka läromedel och studiematerial som fanns tillgängliga precis innan coronaviruset bröt ut, och från vilka utgångslägen man införde de avvikande arrangemang som epidemin medförde.

Samarbeta internationellt på hemmaplan: digitala möjligheter med hjälp av eTwinning och EPALE

Med hjälp av de digitala nätforumen eTwinning och EPALE har du möjlighet att lära dig nya digitala kunskaper och skapa internationella, professionella nätverk - på hemmaplan!

Den digitala utvecklingen får stöd av projekten som utvecklar lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

På grund av undantagsförhållandena har andelen distansundervisning ökat märkbart. I den här situationen har det funnits efterfrågan på digitalt pedagogiskt kunnande. För aktörerna inom de projekt som...

Kampanj utmanar företag att donera överflödiga datorer till skolelever för distansstudier

Distansstudierna på grund av coronaviruset har medfört en risk för ojämlikhet bland eleverna, om alla inte har tillgång till en dator för att följa undervisningen och för att göra och skicka in uppgifter. Enligt en grov uppskattning är det möjligt att tiotusentals elever i grundskolan för närvarande saknar dator. Kampanjen Kaikille kone (Dator till alla) utmanar företagen att donera bärbara datorer till elever i Finland. Kampanjen är ett samarbete mellan flera teknologiföretag och samhällsaktörer som vill främja undervisningen, och den beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Coronavirusets inverkan på Nordplus-programmen

Coronavirusets inverkan på Nordplus-programmen

Biblioteket för öppna lärresurser har öppnat

Biblioteket för öppna lärresurser, aoe.fi, är en ny tjänst där man kan söka, hitta och spara olika digitala läromedel. Den nationella tjänsten omfattar alla utbildningsnivåer och kan användas avgiftsfritt av alla lärare samt elever och studerande.

Delta i EU:s kodvecka 5-20.10.

Nätverket Innokas ordnar evenemang på olika håll i Finland i anknytning till EU:s kodvecka. Bokför dina programmeringsrelaterade lektioner, kurser eller evenemang på webbplatsen EUCodeWeek och ta del av lärarnas utmaning.

Programmet Den digitala tidens kompetenser kör i gång med 80 utbildningsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Utbildningsstyrelsen startat ett program med målsättningen att stärka vuxnas digitala och grundläggande färdigheter. Genom att erbjuda utbildningar med låg tröskel vill man förebygga ojämlikhet, ge positiva inlärningsupplevelser och stärka de medborgarfärdigheter som behövs i dagens samhälle. Regeringen reserverade ett anslag för ändamålet i tilläggsbudgeten 2018. Utbildningsstyrelsen har nu beviljat 7 miljoner euro i statsunderstöd till medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler.

Utbildningsstyrelsen stöder försöksutveckling inom yrkesutbildningen

Opetushallitus myönsi ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiseen 3 miljoonaa euroa. Hakuun jätettiin ennätysmäärä hakemuksia (35 kpl) ja haetun avustuksen yhteismäärä oli reilut 11,5 miljoonaa euroa. Myönteisen päätöksen sai 11 hanketta, joissa on mukana 49 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.
Visar 1-10/15