Tillgången till studerandevårdstjänster i gymnasierna och inom yrkesutbildningen varierar – mer motion behövs på andra stadiet

Det är möjligt att främja de studerandes välbefinnande och hälsa på flera olika sätt inom utbildningen på andra stadiet. Det finns dock skillnader när det kommer till arbetet med att främja välbefinnande och hälsa mellan olika verksamhetsställen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, vilket framgår av datainsamlingar om främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna och inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsanordnarnas egna studerandevårdsplaner införs i augusti 2023

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023. Det betyder även att ansvaret för att ordna studerandevårdstjänster...

Överlämnande av elevers och studerandes uppgifter från utbildningen till välfärdsområdena från och med 1.1.2023

På vår webbplats har vi samlat information om hur och enligt vilka principer utbildningsanordnare kan överlämna uppgifter om elever och studerande för användning av personalen inom elev- och studerandevårdstjänster även efter att dessa övergått till att vara anställda av välfärdsområdena i början av 2023.

Delarna som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanen och föreskriften om yrkesutbildning har förnyats för att motsvara lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet

Ändringarna i grunderna och förskriften har koppling till reformen av social- och hälsovården och till att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023.

Betydande insatser för ungas välbefinnande i skolorna och vid läroanstalterna – bekanta dig med de nya sidorna om bättre sömnvanor riktade till yrkesverksamma inom utbildningssektorn

Webbsidorna på temat bättre sömnvanor är riktade särskilt till elever i årskurs 7 till 9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningspersonal och sakkunniga inom elev- och studerandevården. På sidorna finns mångsidig information om förhållandet mellan vila, återhämtning, välbefinnande och den egna orken samt betydelsen av dessa för lärandet.

Vi gör ändringar i föreskrifterna för de flesta utbildningsformerna med anledning av ändringarna i lagen

Utbildningsstyrelsen gör ändringar i läroplansgrunderna och den separata föreskriften för yrkesutbildningen vid årsskiftet och under våren 2023.

Skolorna och läroanstalterna är centrala samarbetspartner för kommunerna inom rusmedelsförebyggande arbete – Nytt stödmaterial för yrkesverksamma

Ger rusmedel, tobaks- och nikotinprodukter och penningspel upphov till oro vardagen i skolan eller läroanstalten? Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material baserat på tillförlitlig information för yrkesverksamma på sina webbplatser. Det nya webbmaterialet hjälper yrkesverksamma uppnå effekter med det rusmedelsförebyggande arbetet.

I NouHätä!-kampanjen får man livsviktiga säkerhetskunskaper

NouHätä! kampanjen har i över ett kvartssekel stöttat skolor i deras undervisning i räddningskunskaper. Under de här åren har omkring 850 000 åttondeklassare inom den grundläggande utbildningen undervisats i säkerhet i samband med kampanjen. Anmälan till NouHätä! läsåret 2022–2023 har öppnat och pågår fram till 3.2.2023. I kampanjen ingår också en tävling i säkerhetskunskaper.

Skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks

Arbetet med att utveckla en modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande. Modellen stödjer elevernas närvaro i skolorna och förebygger frånvaro och marginalisering. Modellen lanseras våren 2023. Ibruktagningen av modellen i skolorna förutsätter även ändringar i lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagningen av modellen med en omfattande fortbildningshelhet.

Läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter preciserades - skolor och läroanstalter kan framöver ingripa mer effektivt i mobbning och diskriminering

Personalen i förskolor, skolor och läroanstalter har i framtiden effektivare medel att ingripa mot mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. De förtydliganden som gjorts i läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter har som mål att säkerställa en säker lärmiljö för alla. Reformen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.
Visar 1-10/24