Elever i de svenskspråkiga skolorna upplever oftare våld av föräldrarna – samtidigt upplever fler barn och unga att det finns en trygg vuxen i skolan

I resultattjänsten för enkäten Hälsa i skolan kan man från och med i år filtrera resultaten så att man väljer svenskspråkiga skolor som bakgrundsfaktor. En jämförelse med finskspråkiga skolor visar en del oroväckande trender, som bland annat att upplevelserna av våld av föräldrarna har ökat bland eleverna i de svenskspråkiga skolorna. Också upplevelserna av diskriminering i skolan och på fritiden har ökat jämfört med finskspråkiga skolorna. Samtidigt visar resultaten att mobbning förekommer mer sällan i de svenskspråkiga skolorna och att barn och unga oftare upplever sig ha en trygg vuxen att vända sig till i skolan.

NouHätä!-kampanjen lär ut störningsberedskap

Stormar, krigsnyheter och coronapandemin har lett till att beredskapsfrågorna har uppmärksammats betydligt mer under senaste år. Därför har NouHätä! egenhändig störningsberedskap som tema för andra...

Vilka uppgifter kan utbildningsanordnaren lämna ut till elev- och studerandevårdstjänsterna?

Vi har sammanställt anvisningar på vår webbplats om vilka uppgifter utbildningsanordnaren kan lämna ut till yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna, det vill säga kuratorer, psykologer och hälsovårdare, för anordnandet och genomförandet av elev- och studerandevårdstjänster.

Uppdaterad handbok om kvalitet i internatverksamheten

Varje år bor ungefär 9000 studerande inom yrkesutbildningen på internat som utbildningsanordnarna upprätthåller. Utbildningsstyrelsen publicerade år 2020 handboken Kvalitet i internatverksamheten och nu har den uppdaterats. I den uppdaterade versionen har man beaktat den utvidgade läroplikten och resultaten från internatenkäten år 2022. Vidare presenteras VeKe-modellen (på finska) som utarbetats för att stöda genomförandet av en internatverksamhet av god kvalitet. Handboken kan användas vid utvecklingen av internatverksamheten.

Tillgången till studerandevårdstjänster i gymnasierna och inom yrkesutbildningen varierar – mer motion behövs på andra stadiet

Det är möjligt att främja de studerandes välbefinnande och hälsa på flera olika sätt inom utbildningen på andra stadiet. Det finns dock skillnader när det kommer till arbetet med att främja välbefinnande och hälsa mellan olika verksamhetsställen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, vilket framgår av datainsamlingar om främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna och inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsanordnarnas egna studerandevårdsplaner införs i augusti 2023

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023. Det betyder även att ansvaret för att ordna studerandevårdstjänster...

Överlämnande av elevers och studerandes uppgifter från utbildningen till välfärdsområdena från och med 1.1.2023

På vår webbplats har vi samlat information om hur och enligt vilka principer utbildningsanordnare kan överlämna uppgifter om elever och studerande för användning av personalen inom elev- och studerandevårdstjänster även efter att dessa övergått till att vara anställda av välfärdsområdena i början av 2023.

Delarna som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanen och föreskriften om yrkesutbildning har förnyats för att motsvara lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet

Ändringarna i grunderna och förskriften har koppling till reformen av social- och hälsovården och till att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023.

Betydande insatser för ungas välbefinnande i skolorna och vid läroanstalterna – bekanta dig med de nya sidorna om bättre sömnvanor riktade till yrkesverksamma inom utbildningssektorn

Webbsidorna på temat bättre sömnvanor är riktade särskilt till elever i årskurs 7 till 9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningspersonal och sakkunniga inom elev- och studerandevården. På sidorna finns mångsidig information om förhållandet mellan vila, återhämtning, välbefinnande och den egna orken samt betydelsen av dessa för lärandet.

Vi gör ändringar i föreskrifterna för de flesta utbildningsformerna med anledning av ändringarna i lagen

Utbildningsstyrelsen gör ändringar i läroplansgrunderna och den separata föreskriften för yrkesutbildningen vid årsskiftet och under våren 2023.
Visar 1-10/28