Beredskap inför framtiden och förmåga att handskas med osäkerhet – Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material om ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande för lärare

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny helhet till stöd för ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande på sin webbplats. De mångsidiga materialen på webbplatsen är avsedda för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning och är lätta att ta i bruk. Materialen har samlats in av flera aktörer och de får fritt användas av alla.

Vi gör ändringar i föreskrifterna för de flesta utbildningsformerna med anledning av ändringarna i lagen

Utbildningsstyrelsen gör ändringar i läroplansgrunderna och den separata föreskriften för yrkesutbildningen vid årsskiftet och under våren 2023.

Undersökning kartlägger ungas inställning till entreprenörskap

Den nationella enkäten Ysimittari genomförs för tredje gången. Med enkäten kartläggs färdigheterna för företagsverksamhet och entreprenörskap bland unga i dag.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin föreskrift: fler sätt för sökande att påvisa språkkunskaper vid undervisning på två språk

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om påvisande av behärskandet av undervisningsspråket vid undervisning på två språk. I och med den förnyade föreskriften har sökande flera alternativ för att påvisa tillräckliga språkkunskaper i rekryteringsskedet. Föreskriften träder i kraft i början av 2023.

Skolorna och läroanstalterna är centrala samarbetspartner för kommunerna inom rusmedelsförebyggande arbete – Nytt stödmaterial för yrkesverksamma

Ger rusmedel, tobaks- och nikotinprodukter och penningspel upphov till oro vardagen i skolan eller läroanstalten? Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material baserat på tillförlitlig information för yrkesverksamma på sina webbplatser. Det nya webbmaterialet hjälper yrkesverksamma uppnå effekter med det rusmedelsförebyggande arbetet.

Kampanjen Snäppet svalare bjuder in alla att spara energi

Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Kampanjen bjuder in alla organisationer i Finland och erbjuder konkreta tips för att spara energi hemma, på arbetsplatsen och i trafiken. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Energimyndigheten utarbetat en lista med praktiska tips för daghem, skolor och läroanstalter.

I NouHätä!-kampanjen får man livsviktiga säkerhetskunskaper

NouHätä! kampanjen har i över ett kvartssekel stöttat skolor i deras undervisning i räddningskunskaper. Under de här åren har omkring 850 000 åttondeklassare inom den grundläggande utbildningen undervisats i säkerhet i samband med kampanjen. Anmälan till NouHätä! läsåret 2022–2023 har öppnat och pågår fram till 3.2.2023. I kampanjen ingår också en tävling i säkerhetskunskaper.

Ny handbok stöder elevhandledningen och intensifieringen av den

Opetushallituksen uusi opas tukee tarpeenmukaista oppilaanohjauksen toimeenpanoa ja kuvaa mitä tulee huomioida, kun arvioidaan tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarvetta. Opas toimii käytännön työkaluna ohjaajille ja opetustoimen hallinnolle.

Känner du till ditt ansvar – Som vuxen bär du ansvaret för att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan, joka auttaa tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin turvallisuutta ja terveyttä edistävillä tavoilla.

Allt fler elever i skolorna ska uppmuntras till att vara med och påverka i gemensamma frågor

Demokrati- och människorättsfostran stärks i skolorna i Finland. I DIOK-pilotprojektet som samordnas av Utbildningsstyrelsen deltar utbildningsanordnare från runt om i Finland. Deras uppgift är att inom sina egna projekt utveckla metoder för att delta och påverka tillsammans med eleverna eleverna under läsåret 2022–2023.
Visar 1-10/129