Det nya gymnasiet stödjer bättre än tidigare de studerandes lärande, ork och studiemotivation samt ger färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

Förändringar är att vänta i gymnasiestudierna inom en nära framtid då skolorna formar om undervisningen enligt de nya nationella grunderna för gymnasiets läroplan. Undervisningen i gymnasiet fortsätter ändå i många avseenden som förut. De mest synliga förändringarna i undervisningen hänför sig till livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt samt till studiehandledning och hur man lägger upp studierna.

Mera stöd för att genomföra läroplansreformen

Av responsen som utbildningsanordnarna och lärarna har gett om läroplansreformens framskridande framgår att det fortfarande behövs stöd för att ta i bruk läroplanen. Att stöda implementeringen har...

De nya läroplanerna tas i bruk i årskurs 7

Läsåret 2017–2018 tas de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen i bruk i årskurs 7. De nya läroplanerna togs i bruk i årskurserna 1–6 hösten 2016 och nu införs de i de högre årskurserna så att planerna tas i bruk stegvis: i årskurs 7 läsåret 2017–2018, i årskurs 8 läsåret 2018–2019 och i årskurs 9 läsåret 2009–2010. I och med förändringen kommer också en stor del av ämnesundervisningen att omfattas av de nya läroplanerna.

De nya läroplansgrunderna för språkundervisningen som inleds i de lägre årskurserna har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har färdigställt de nya grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språket som är gemensamt för alla elever i årskurs 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. De nya grunderna träder i kraft 1.1.2020 och hänger samma med att språkundervisningen från och med nästa år kommer att inledas senast på våren i årskurs 1.

Europarådets konferens i Helsingfors tar fokus på hur den demokratiska verksamhetskulturen kan stärkas i skolorna

Över 80 sakkunniga inom utbildningssektorn från ungefär 45 av Europeiska rådets medlemsländer samlas till en konferens i Helsingfors 16–17.4.2019. Temat är hur demokrati och mänskliga rättigheter kan främjas genom det arbete som görs i skolorna. Konferensen är en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Europarådet och arrangeras förutom av Europarådet även av Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Fortbildningsprogrammet för lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2 inleds

Utbildningsstyrelsen har beviljat 1 000 000 euro i statsunderstöd till 57 anordnare av grundläggande utbildning och 12 instanser som erbjuder fortbildning. Med statsunderstödet stöder man fortbildning för lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2.

Utkastet till grunderna för gymnasiets läroplan klart – säg din åsikt på nätet

Vi hoppas få kommentarer av gymnasisterna och deras föräldrar samt sakkunniga och utbildningsanordnare. Du hittar länken till förfrågan på vår webbplats. Samtidigt skickas utkastet också på remiss....

Ge respons på grunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning!

Syftet med den här enkäten är att föra samman gymnasiernas erfarenheter av och synpunkter på grunderna för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (2015). Med enkäten vill vi...
Visar 1-8/8