Grunderna för läroplanen för B1-språket har reviderats – en timme mer tid att undervisa och lära sig språk i skolorna

Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanen för B1-språket. Grunderna tas i bruk i skolorna 1.8.2024. Efter detta datum studerar eleverna i den grundläggande utbildningen enligt de nya grunderna för läroplanen för B1-språket och den nya timfördelningen som träder i kraft samtidigt. B1-språk i den grundläggande utbildningen är finska eller svenska som det andra inhemska språket och främmande språk. I fortsättningen bekantar man sig med den finlandssvenska och svenska språkliga miljön och kulturen samt de nordiska länderna i undervisningen i B1-svenska redan i årskurs 6.

Eurydice-rapport: Flest undervisningstimmar i modersmål och matematik i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen i hela Europa 

Obligatoriska läroämnen för läropliktiga elever och studerande i alla länder i Europa är bland annat modersmål, matematik och naturvetenskap. Uppgifterna framgår av en rapport som publicerats av Europeiska kommissionens nätverk Eurydice.

Ändringarna i läroplansgrunderna som gäller skolfrånvaro trädde i kraft i början av augusti – Utbildningsstyrelsen stöder verkställandet av ändringarna med utbildningar och stödmaterial

Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri fortbildning för lärare, rektorer och övrig personal inom den grundläggande utbildningen till stöd för verkställandet av ändringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller stärkande av skolnärvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro. Fortbildningen genomförs i slutet av 2023. Det lokala arbetet med att utveckla förebyggande av frånvaro understöds även med ett statligt specialunderstöd och med en ny webbplatshelhet.

Nu är det möjligt att använda informationsresursen Koski inom den grundläggande konstundervisningen – lättare att identifiera och erkänna kunnande som förvärvats inom undervisningen

Anordnarna av grundläggande konstundervisning kan i fortsättningen föra in elevernas studieprestationer i den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning Koski som administreras av Utbildningsstyrelsen. Tjänsten innehåller uppgifter om enskilda studerandes studierätter, studieprestationer och avlagda examina.

Digital kompetens bör utvecklas systematiskt inom småbarnspedagogiken och utbildningen 

Eftersom diskussionen om effekterna av digitalisering omfattar många olika deltagare, skulle det vara bra att precisera vad man avser och förstår med digitalisering i olika sammanhang. Syftet med användningen av digitala apparater och tjänster i skolorna är alltid att främja lärandet.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har uppdaterats i syfte att förebygga och minska skolfrånvaro

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för de kapitels del som gäller skolornas verksamhetskultur och ingripande vid skolfrånvaro. Grunderna har uppdaterats för att motsvara revideringen av lagen om grundläggande utbildning som träder i kraft i början av augusti 2023. De uppdaterade grunderna är även en del av utvecklingen och etableringen av den nationella modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin föreskrift: fler sätt för sökande att påvisa språkkunskaper vid undervisning på två språk

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om påvisande av behärskandet av undervisningsspråket vid undervisning på två språk. I och med den förnyade föreskriften har sökande flera alternativ för att påvisa tillräckliga språkkunskaper i rekryteringsskedet. Föreskriften träder i kraft i början av 2023.

Skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks

Arbetet med att utveckla en modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande. Modellen stödjer elevernas närvaro i skolorna och förebygger frånvaro och marginalisering. Modellen lanseras våren 2023. Ibruktagningen av modellen i skolorna förutsätter även ändringar i lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagningen av modellen med en omfattande fortbildningshelhet.

Läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter preciserades - skolor och läroanstalter kan framöver ingripa mer effektivt i mobbning och diskriminering

Personalen i förskolor, skolor och läroanstalter har i framtiden effektivare medel att ingripa mot mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. De förtydliganden som gjorts i läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter har som mål att säkerställa en säker lärmiljö för alla. Reformen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas

Finlands nationella referensram för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas den 1 augusti 2022. Som nya samlade kompetenser ska på nivån 3 i referensramen placeras utbildning som handleder för...
Visar 1-10/27