Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin föreskrift: fler sätt för sökande att påvisa språkkunskaper vid undervisning på två språk

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om påvisande av behärskandet av undervisningsspråket vid undervisning på två språk. I och med den förnyade föreskriften har sökande flera alternativ för att påvisa tillräckliga språkkunskaper i rekryteringsskedet. Föreskriften träder i kraft i början av 2023.

Skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks

Arbetet med att utveckla en modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande. Modellen stödjer elevernas närvaro i skolorna och förebygger frånvaro och marginalisering. Modellen lanseras våren 2023. Ibruktagningen av modellen i skolorna förutsätter även ändringar i lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagningen av modellen med en omfattande fortbildningshelhet.

Läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter preciserades - skolor och läroanstalter kan framöver ingripa mer effektivt i mobbning och diskriminering

Personalen i förskolor, skolor och läroanstalter har i framtiden effektivare medel att ingripa mot mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. De förtydliganden som gjorts i läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter har som mål att säkerställa en säker lärmiljö för alla. Reformen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas

Finlands nationella referensram för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas den 1 augusti 2022. Som nya samlade kompetenser ska på nivån 3 i referensramen placeras utbildning som handleder för...

Svara på vår enkät och var med och utveckla Utbildningsstyrelsens webbtjänst

Vi vill utveckla webbplatsen Oph.fi så att den ännu bättre betjänar våra användare. Hjälp oss att utveckla webbtjänsten genom att besvara vår enkät.

De nya grunderna för läroplanen för integrationsutbildning betonar delaktighet och handledning

Utbildningsstyrelsen har publicerat de nya grunderna för läroplanen för integrationsutbildning. Grunderna träder i kraft inom utbildning som inleds efter 1.8.2022.

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.

Nu tas de nya läroplanerna i bruk i gymnasierna

Första årets gymnasiestuderande får inleda sina studier enligt de nya läroplanerna. De nya läroplanerna i gymnasiet tar i högre grad än tidigare fasta på de studerandes välbefinnande och individuella behov och ger en ännu starkare grund för fortsatta studier och arbetsliv. Utbildningsstyrelsens stödmaterial och läroplanslabb stöder lärarna i deras arbete och i det lokala ibruktagandet av läroplanerna.

Utlåtanden begärs om grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)  

I utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och...

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande...
Visar 1-10/21