Utlåtanden begärs om grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)  

I utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och...

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande...

De första grunderna för läroplanen för folkhögskolorna kan kommenteras

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunderna för läroplanen som en del av regeringens förslag till utvidgningen av läroplikten. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner...

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas

Finlands nationella referensram för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas den 15 februari 2020. Som nya samlade kompetenser ska på nivåerna i referensramen placeras: - på nivå 2 utbildning...

Hur är det att leda en skola år 2020 – lyssna på andra avsnittet i vår podcast

Diskussionen i det andra avsnittet av Utbildningsstyrelsens podcast Lärandet som passion! kretsar kring frågor om ledarskap. Hur är det att vara ledare för en skola år 2020? Hurdant ledarskap behövs det? Vilka möjligheter finns det till gemensamt ledarskap? De här frågorna begrundar Pia Kola-Torvinen tillsammans med rektor Vesa Väyräs.

Det nya gymnasiet stödjer bättre än tidigare de studerandes lärande, ork och studiemotivation samt ger färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

Förändringar är att vänta i gymnasiestudierna inom en nära framtid då skolorna formar om undervisningen enligt de nya nationella grunderna för gymnasiets läroplan. Undervisningen i gymnasiet fortsätter ändå i många avseenden som förut. De mest synliga förändringarna i undervisningen hänför sig till livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt samt till studiehandledning och hur man lägger upp studierna.

Mera stöd för att genomföra läroplansreformen

Av responsen som utbildningsanordnarna och lärarna har gett om läroplansreformens framskridande framgår att det fortfarande behövs stöd för att ta i bruk läroplanen. Att stöda implementeringen har...

De nya läroplanerna tas i bruk i årskurs 7

Läsåret 2017–2018 tas de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen i bruk i årskurs 7. De nya läroplanerna togs i bruk i årskurserna 1–6 hösten 2016 och nu införs de i de högre årskurserna så att planerna tas i bruk stegvis: i årskurs 7 läsåret 2017–2018, i årskurs 8 läsåret 2018–2019 och i årskurs 9 läsåret 2009–2010. I och med förändringen kommer också en stor del av ämnesundervisningen att omfattas av de nya läroplanerna.

De nya läroplansgrunderna för språkundervisningen som inleds i de lägre årskurserna har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har färdigställt de nya grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språket som är gemensamt för alla elever i årskurs 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. De nya grunderna träder i kraft 1.1.2020 och hänger samma med att språkundervisningen från och med nästa år kommer att inledas senast på våren i årskurs 1.

Europarådets konferens i Helsingfors tar fokus på hur den demokratiska verksamhetskulturen kan stärkas i skolorna

Över 80 sakkunniga inom utbildningssektorn från ungefär 45 av Europeiska rådets medlemsländer samlas till en konferens i Helsingfors 16–17.4.2019. Temat är hur demokrati och mänskliga rättigheter kan främjas genom det arbete som görs i skolorna. Konferensen är en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Europarådet och arrangeras förutom av Europarådet även av Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och utrikesministeriet.
Visar 1-10/13