Betydande regionala skillnader i barns och ungas fysiska funktionsförmåga 

Den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen ligger på samma nivå som året innan. Omkring 40 procent av eleverna kan ha svårigheter att orka i vardagen på grund av sin funktionsförmåga, framgår det av 2022 års Move!-mätningar. Det finns dock betydande regionala skillnader i resultaten. Det är viktigt att i fortsättningen främja barns och ungas funktionsförmåga och fysisk aktivitet i samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna.

Move!-mätningarna hösten 2022 inleds

Move! är ett nationellt system för att mäta och ge respons angående den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 inom den grundläggande utbildningen. Syftet är att uppmuntra barn och unga att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå

Hos omkring 40 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som kan göra det svårare att orka i vardagen. Särskilt har bålens muskelkondition försvagats jämfört med året innan. Move!-mätresultaten uppvisar stor regional variation. År 2021 var beväringarnas uthållighet näst sämst i mätningshistorien. Andelen beväringar med god muskelkondition har minskat något under de senaste åren och andelen beväringar med dålig kondition har ökat.

Move!-mätningarna 2020: barnens och de ungas uthållighet har försämrats, den övriga fysiska funktionsförmågan på samma nivå som tidigare

Barns och ungas uthållighet har försämrats, men det har inte skett några betydande förändringar inom den fysiska funktionsförmågan på övriga delområden. Resultaten varierar dock landskapsvis. En stillasittande livsstil och ensidig fysisk aktivitet syns också i utmaningar gällande motorisk rörlighet. Bland annat dessa iakttagelser har gjorts om resultaten av Move!-mätningarna hösten 2020.

Genomförandet av move!-mätningarna hösten 2020

Move! är ett system för att mäta och ge respons angående den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Syftet är i första hand att uppmuntra barn och unga att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Move! stöder skolorna och föräldrarna i deras roll för att fostra eleverna till en motionsinriktad livsstil.

Move!-mätningarna 2019: Den stillasittande livsstilen syns i synnerhet i kroppens rörlighet hos barn och unga

Hösten 2019 genomfördes Move!-mätningar av den fysiska funktionsförmågan för elever i årskurs fem och åtta som en del av grundskolans gymnastikundervisning. Mätningarna gjordes på ca 100 000 elever...

Move!-mätningarna 2017: Befogad oro för barns och ungas fysiska funktionsförmåga

Resultaten av Move!-mätningarna under hösten 2017 visar att det finns stora individuella skillnader i den fysiska funktionsförmågan. En del skolelever får bra resultat i mätningarna och en del oroväckande. Pojkarnas resultat är ett särskilt orosmoment: 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte sträcka ut nedre ryggen i sittande ställning. Den fysiska funktionsförmågan kan dock utvecklas genom motion och träning. Med Move!-systemet kan situationen också följas upp mer tillförlitligt än tidigare. Move!-mätningarna ingår i grunderna för läroplanen och har en exceptionellt bra täckning. Denna gång registrerades resultat av 50 000 elever i årskurs 5 och 10 000 elever i årskurs 8. Den riksomfattande rapporten över resultaten publiceras den 26 januari 2018.

Skolelevernas Move!-mätningar är trygga och kan fortsätta

Skyttellöpning är ett tryggt mätinstrument i Move!-helheten. Utbildningsstyrelsen har utrett frågan tillsammans med de sakkunniga som har utarbetat systemet samt bett UKK-institutet om en objektiv bedömning av mätningarna. Utredningarna gjordes till följd av det tragiska olycksfallet i Esbo.

Stillasittande livsstil syns i resultatet av Move!-mätningarna hösten 2018

Move!-uppföljningen mäter elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Det är fråga om färdigheter som skoleleverna behöver i sin vardag: för att ta sig...
Visar 1-9/9