Idrotts- och motionstjänsternas betydelse för att främja befolkningens totala hälsa och välbefinnande ökar

Enligt sakkunniga inom idrottssektorn beräknas idrotts- och motionstjänsterna i framtiden ha en allt större roll i att främja befolkningens välbefinnande och förhindra att skillnaderna i välfärden ökar. Det här ställer krav på kunnandet som behövs i arbetet och även på utbildningen inom området.

Det nya normala utmanar - prognostisering är nyckeln till framgång

Framtiden i arbetslivet – ett hurudant kunnande behövs. Denna fråga diskuterades på ett webinarium som arrangerades av Jyväskylä samkommun för utbildning, Gradia. Webinariet genomfördes som en del av ett kvalitetsledningsprojekt, som är finansierat av Utbildningsstyrelsen, där ett samarbete kring prognostisering är ett sätt att kontinuerligt förbättra utbildningen.

Utbildningsstyrelsen gör arbete för framtiden

I Finland har man redan länge arbetat med prognostisering av behov som gäller kunnande och utbildning. Digitalisering, arbetets brytningsskede och ändringar i befolkningsstrukturen inverkar på vilka färdigheter och kunskaper som behövs i framtiden. Prognostiseringsarbetet har blivit en allt viktigare del av arbetet med att utveckla utbildningen.

Prognostiseringsforum för kunnande fortsätter ta fram information om framtida behov av kunnande

Den första verksamhetsperioden för Prognostiseringsforum för kunnande närmar sig sitt slut. Forumet har tagit fram en hel mängd information om framtida behov av utbildning och kunnande. Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att verksamheten fortsätter med en ny period på fyra år.

Antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar betydligt före år 2035 – satsningar behövs för att möjliggöra kontinuerligt lärande och utveckla verksamhetskulturen i skolorna

I framtiden blir skolnätet glesare och antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar. Formerna för lärande blir allt mångsidigare, lärmiljöerna och lärstigarna anpassas i högre grad efter de personliga behoven och utbildnings- och undervisningsteknologi används i allt större utsträckning.

I framtiden behövs mångsidigt kunnande inom vattensektorn

En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom olika branscher utreder i en färsk rapport (på finska, Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet) vilka kunskaper och färdigheter som...

Antalet grundskolor minskar och det genomsnittliga elevantalet i skolorna ökar

Om skolnätet fortsätter utvecklas i samma riktning som i nuläget, kommer antalet skolor att minska till ungefär hälften av den nuvarande mängden före utgången av år 2040. I praktiken innebär det här att skolorna blir större till storleken. Om man med nationella eller regionala åtgärder kan kontrollera minskningen av antalet skolor och ökningen av det genomsnittliga elevantalet, kommer skolorna att minska med endast en dryg tredjedel.

Framtidens arbetsliv behöver mer kunnande på högskolenivå

Kompetensnivån kan höjas genom att öka antalet högskoleplatser och stärka kunnandet bland personer som har avlagt enbart grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning. Utöver utbildning som leder till examen behövs insatser för utbildning som kan genomföras vid sidan av jobbet samt för mångsidiga lösningar som främjar kontinuerligt lärande.

Sakkunniggrupp föreslår: För att säkerställa att det finns kunnande inom medie- och kommunikationsbranschen behöver man stödja kontinuerligt lärande och utveckla utbildningen

Medie- och kommunikationsbranschen förändras snabbt. Enligt en sakkunniggrupp inom området är det möjligt att svara mot arbetslivets behov genom att förbättra förutsättningarna för kontinuerligt lärande och utveckla utbildningen inom branschen.

Hur ser arbetslivet ut år 2035 – framtida utbildningsbehov presenteras i form av mångsidig infografik

Sakkunniga inom utbildning och arbetsliv tar fram prognoser över vilka behov det finns inom arbetslivet år 2035. Nya utbildningsbehovskort ger information om hurdan utbildning som behövs inom olika branscher i framtiden.
Visar 1-10/20