Framtidens behov av kunnande: inom social- och hälsovårdssektorn behövs det digital kompetens, transport- och logistikbranschen betonar allmänna färdigheter såsom problemlösningsförmåga

Den digitala kompetensen får en allt större roll i framtiden, i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn som berörs av betydande tillväxts- och produktivitetsmål. Av arbetskraften inom transport- och logistikbranschen krävs mer mångsidiga allmänna färdigheter och kunskaper än tidigare. Det är skäl att redan nu fästa uppmärksamhet vid de förändringstrender som identifierats gällande kunnandet så att man kan svara på utmaningarna som kommer att vara aktuella i arbetslivet på 2030-talet.

Robotfärdmedel kommer sakta men säkert

Trafik- och logistikområdet kommer att förändras avsevärt under de två följande årtiondena, berättar Utbildningsstyrelsens färska prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov. Den största förändringen kommer att ske när självstyrda robotfärdmedel blir allt vanligare då vi närmar oss 2030-talet.

Framtidens kunskapsbehov har utvärderats branschvis

Prognostiseringsgrupperna inom Prognostiseringsforumet för kunnande (PFK) har gjort en utvärdering av vilket kunnande som kommer att behövas inom olika branscher i framtiden. Forumet har för 33 olika branscher definierat vilka kompetenser som kommer att vara de viktigaste och vilket kunnande som kommer att få en större roll år 2035.

Hur påverkar digitaliseringen behoven av kunnande och utbildning?

På workshopparna inom prognostiseringsforumet för kunnande diskuterar sakkunniga inom olika områden hur digitalisering, produktionsnätverk och andra fenomen inom arbetslivet påverkar vilket kunnande och vilken utbildning som behövs i framtiden. Resultaten utgör en grund för prognostisering av behov av kunnande och utbildning.

Arbetslivet förändras – hur svarar utbildningen? Prognostiseringsforum för kunnande publicerade sina förslag

Hur möts efterfrågan och utbud av arbetskraft? Hur ska finansieringen av kontinuerligt lärande förnyas? Under 2020-talet kommer dessa att vara de centrala utmaningarna inom utbildningen, uppskattar Prognostiseringsforum för kunnande (PFK). Behovet av digitalt kunnande växer inom alla branscher, även service- och kulturbranschen. Samtidigt behöver över hälften av de nya arbetstagarna en högskoleutbildning.

Experternas syn på framtidens kompetensbehov: I arbetslivet behövs kunskaper i hållbar utveckling, digital kompetens och kontinuerligt lärande

I PFK medverkar en bred grupp sakkunniga inom arbetsliv och utbildning. Forumet har förutspått framtidens kunskapsbehov inom 30 branscher. I rapporten som publicerades på framtidsdagen den 1 mars...

Forum för kompetensprognostisering inleder sin verksamhet

Utbildningsstyrelsen har utnämnt medlemmarna i prognosgrupperna inom Forum för kompetensprognostisering för fyraårsperioden 1.1.2017–31.12.2020 enligt beslut från undervisnings- och kulturministeriet.

Energibranschen står inför en stor omvälvning

Energibranschen behöver fler anställda med nya kunskapskombinationer. Det räcker inte längre med att behärska processerna inom energiproduktionen. Det behövs kunskaper om nya energikällor och energilagring, om logistik och distribution, om konsumtion och kunder samt om säkerhet och miljö.

Skogsbranschens framtidsutsikter handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Framtidens skogsproffs måste hänga med i utvecklingen inom automation, robotik och digitalisering. Mångsidiga yrkespersoner kombinerar olika typer av kunnande, både sitt eget och andras, över gränserna mellan olika branscher.

Prognostisering av kompetensbehov inom socialsektorn: Framtidens välfärdsarbete behöver professionella experter på nätverkande och växelverkan

Arbetet inom socialsektorn håller på att vävas in i ett omfattande mångprofessionellt nätverk. I framtiden förväntas professionella inom sektorn vara såväl experter på växelverkan och kontakt som utvecklare av servicestrukturerna. Arbetet kräver kunskaper och metoder för att främja medborgarnas välfärd och för att producera samhällsstrukturer som skapar trygghet. Detta konstateras i rapporten från gruppen som prognostiserat det sociala områdets framtida kompetensbehov.
Visar 1-10/10