Under luppen: Vilka är trenderna för personalens kunnande inom småbarnspedagogik?

Vilket slags kunnande krävs av lärare inom småbarnspedagogik och ledningen av småbarnspedagogik idag och i framtiden? I vår serie Under luppen granskas trenderna inom kunnandet utgående från två olika material: enkäten om behov av kunnande som genomfördes inom Prognostiseringsforum för kunnande och arbets- och näringsbyråernas arbetsplatsannonser.

Utbildningsstyrelsen ordnar en serie rundabordssamtal tillsammans med samarbetspartner inom forskning

Utbildningsstyrelsen inledde den 16 augusti 2023 en serie rundabordssamtal som sammanför forskare och sakkunniga för samtal om aktuella teman inom småbarnspedagogik och utbildning. Målen för samtalen är att stärka dialogen mellan forskare och sakkunniga, förmedla information om nya, aktuella forskningsresultat, stödja utnyttjandet av forskningsresultat och inspirera till framtida forskningsteman. Samtalsserien är en del av Utbildningsstyrelsens satsning på forskningssamarbete.

Eurydice-rapport: Undervisning i språk inleds i allt tidigare ålder – samtidigt stärks engelskans position ytterligare

Enligt den aktuella rapporten börjar barn i de flesta EU-länder lära sig främmande språk i åldern 6–8 år. Av rapporten framgår att undervisningen i främmande språk idag inleds ett par år tidigare jämfört med början av 2000-talet. Engelskan har sedan länge en klart dominerande position.

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.

Knappt 10 300 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i slutet av maj

Enligt statistik som publicerats av Utbildningsstyrelsen deltog knappt 10 300 barn, unga och vuxna som flytt från Ukraina i småbarnspedagogik och utbildning vid verksamhets- och läsårets slut. Antalet har minskat med cirka en procent jämfört med slutet av april. Situationen under hösten står klar efter september.

Antalet utlandsperioder för högskolestuderande ökade men nådde inte ännu upp till nivån före pandemin

Enligt de färska uppgifterna i statistiktjänsten Vipunen ökade antalet utlandsperioder för finländska högskolestuderande år 2022, men det var fortfarande avsevärt mindre än före coronapandemin. I synnerhet när det gäller yrkeshögskolestuderande verkar återhämtningen ske långsamt.

Under luppen: Vad säger statistiken om deltagandet i småbarnspedagogik och ordnandet av småbarnspedagogik i Finland?

En allt större del av barn i åldern 1–6 år deltar i småbarnspedagogik, men antalet barn som deltar minskar i och med att åldersklasserna krymper. Av statistiken i statistiktjänsten Vipunen framgår att deltagandegraden varierar i olika delar av landet och att majoriteten av barn deltar i småbarnspedagogik som erbjuds av ett kommunalt daghem.

Drygt 8 000 studerande påbörjade Hux-utbildning vid starten på höstterminen

Enligt statistiken i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen deltog under höstterminen ca 8 060 studerande i Hux-utbildningen, som startade i augusti 2022. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombinerar de tidigare utbildningsformerna påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, s.k. årskurs 10, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Inga överraskningar i EU:s senaste uppföljningsrapport om utbildning

Europeiska kommissionens årliga rapport Education and Training Monitor följer uppnåendet av målen för utbildning som fastställts på EU-nivå. Den färska rapporten för år 2022 innehåller inga överraskningar: Finland är fortsättningsvis en mönsterelev mätt med flera olika indikatorer.
Visar 1-10/47