Uppgifterna om småbarnspedagogiken för 2021 har publicerats i tjänsten Vipunen

Den första årsrapporten om småbarnspedagogiken som baserar sig på uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda) har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Coronaviruset medförde en minskning i antalet finländska högskolestuderande som åkte utomlands även 2021

Utbildningsstyrelsens statistik visar att 2021 fortfarande var ett tydligt coronaår för mobiliteten hos högskolornas studerande. Detta syntes särskilt i antalet studerande som reste från Finland, men antalet studerande som kom till Finland låg redan närmare tiden före pandemin.

Under luppen: Gymnasisternas ämnesval i matematik åren 2010–2021

Reformen av högskolornas antagning av studerande har väckt diskussion om gymnasieelevernas ämnesval. De som söker en högskoleplats har nytta av att slutföra gymnasiets långa lärokurs i matematik: Den innehåller flest kurser som avläggs, vilket också ger flest poäng i poängsättningsmodellerna för betygantagningen. Hur ser studier i matematik ut i ljuset av statistiken?

Ny uppföljningsinformation om personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen börjar regelbundet publicera statistik från informationsresurserna Varda och Koski om antalet personer från Ukraina på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i Finland.

Färsk statistik: Coronapandemin påverkar fortfarande den internationella mobiliteten vid läroanstalter på andra stadiet

Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har fortfarande minskat till följd av coronapandemin. Det här framgår av den senaste statistiken från Utbildningsstyrelsen. Den internationella verksamheten vid läroanstalterna har under coronapandemin i huvudsak genomförts virtuellt. En ny form av internationalisering är verksamhet som kombinerar både fysisk och virtuell mobilitet, och den här typen av flerformsmobilitet har nu också statistikförts inom yrkesutbildningen.

Under luppen: Hurdant kunnande behövs år 2035?

Sakkunniga inom arbetslivet och utbildningssektorn som medverkar i Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) har beräknat vilka behov av kunnande det kommer att finnas i arbetslivet i framtiden. I den här artikeln granskas de tio viktigaste kunskaperna som lyftes fram.

Under luppen: I Europa pågår läroplikten i genomsnitt i tio år

Läroplikten omfattar åtminstone grundläggande utbildning och i hälften av länderna som ingår i Eurydice-nätverkets jämförelse hör också studier på andra stadiet till läroplikten. I många länder är även förskoleundervisningen obligatorisk.

Under luppen: Antalet barn i hemundervisning ökar

Sedan år 2011 har det skett en tydlig ökning i antalet läropliktiga i grundskoleålder som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Trots ökningen är det fortfarande ändå frågan om ett marginellt fenomen: färre än 0,1 procent av barnen deltar i hemundervisning.

Statistiktjänsten Vipunen ger nu enkelt tillgång till aktuell information om elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som har avslutat den grundläggande utbildningen. Rapporterna uppdateras varje månad.

Tvåspråkiga familjer väljer svenskspråkig skola för sina barn

De 2 279 skolor som ger grundläggande utbildning i Finland hade sammanlagt över en halv miljon elever år 2019. Av dessa skolor ger 227 grundläggande utbildning på svenska. De svenskspråkiga skolorna...
Visar 1-10/35