Antalet utlandsperioder för högskolestuderande ökade men nådde inte ännu upp till nivån före pandemin

Enligt de färska uppgifterna i statistiktjänsten Vipunen ökade antalet utlandsperioder för finländska högskolestuderande år 2022, men det var fortfarande avsevärt mindre än före coronapandemin. I synnerhet när det gäller yrkeshögskolestuderande verkar återhämtningen ske långsamt.

Under luppen: Vad säger statistiken om deltagandet i småbarnspedagogik och ordnandet av småbarnspedagogik i Finland?

En allt större del av barn i åldern 1–6 år deltar i småbarnspedagogik, men antalet barn som deltar minskar i och med att åldersklasserna krymper. Av statistiken i statistiktjänsten Vipunen framgår att deltagandegraden varierar i olika delar av landet och att majoriteten av barn deltar i småbarnspedagogik som erbjuds av ett kommunalt daghem.

Drygt 8 000 studerande påbörjade Hux-utbildning vid starten på höstterminen

Enligt statistiken i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen deltog under höstterminen ca 8 060 studerande i Hux-utbildningen, som startade i augusti 2022. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombinerar de tidigare utbildningsformerna påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, s.k. årskurs 10, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Inga överraskningar i EU:s senaste uppföljningsrapport om utbildning

Europeiska kommissionens årliga rapport Education and Training Monitor följer uppnåendet av målen för utbildning som fastställts på EU-nivå. Den färska rapporten för år 2022 innehåller inga överraskningar: Finland är fortsättningsvis en mönsterelev mätt med flera olika indikatorer.

Under luppen: Fastighetskostnaderna inom den grundläggande utbildningen

Fastighetskostnader är den näst största kostnadsposten efter undervisningen inom anordnandet av den nioåriga grundläggande utbildningen för barn och unga. År 2021 uppgick fastighetskostnadernas andel till ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna.

Tjänsten Datainsamlingar.fi öppnas nu också på svenska

En stor del av de enkäter som har genomförts och som planeras för undervisningsväsendet finns nu samlade och presenterade i tjänsten Datainsamlingar.fi också på svenska. I tjänsten finns också länkar till material som har tagits fram utifrån enkäterna.

Under luppen: Gymnasisternas ämnesval i matematik åren 2010–2021

Reformen av högskolornas antagning av studerande har väckt diskussion om gymnasieelevernas ämnesval. De som söker en högskoleplats har nytta av att slutföra gymnasiets långa lärokurs i matematik: Den innehåller flest kurser som avläggs, vilket också ger flest poäng i poängsättningsmodellerna för betygantagningen. Hur ser studier i matematik ut i ljuset av statistiken?

Uppgifterna om småbarnspedagogiken för 2021 har publicerats i tjänsten Vipunen

Den första årsrapporten om småbarnspedagogiken som baserar sig på uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda) har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Coronaviruset medförde en minskning i antalet finländska högskolestuderande som åkte utomlands även 2021

Utbildningsstyrelsens statistik visar att 2021 fortfarande var ett tydligt coronaår för mobiliteten hos högskolornas studerande. Detta syntes särskilt i antalet studerande som reste från Finland, men antalet studerande som kom till Finland låg redan närmare tiden före pandemin.
Visar 1-10/42