Eurydice-rapport: Flest undervisningstimmar i modersmål och matematik i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen i hela Europa 

Obligatoriska läroämnen för läropliktiga elever och studerande i alla länder i Europa är bland annat modersmål, matematik och naturvetenskap. Uppgifterna framgår av en rapport som publicerats av Europeiska kommissionens nätverk Eurydice.

Ny information om läropliktigas deltagande i studier – allt färre studerande avbryter sina yrkesstudier

Läroplikten utvidgades hösten 2021 och läropliktsåldern höjdes till 18 år. Målet med lagändringen var att trygga det grundläggande kunnande och den bildning som behövs i det egna livet och samhället...

Läropliktiga ungas deltagande i undervisning har förverkligats på önskat sätt

Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Förändringsprocessen har avslutats och den förändrade praxisen har blivit en del av basverksamheten i skolorna och läroanstalterna samt vid Utbildningsstyrelsen. Placeringen av unga i utbildning på andra stadiet eller utbildning i övergångsskedet har lyckats väl och som helhet har antalet unga som inte deltar i utbildning förblivit lågt.

Kriterierna för god handledning förnyas

Syftet med kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och jämlikheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta att handledningen får en allt större betydelse till följd av den utvidgade läroplikten. Kriterierna utarbetas som ett verktyg i vardagen för handledningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Till följd av den utvidgade läroplikten fick fler än tidigare snabbt en plats vid fortsatta studier

I november 2020 var totalt 2 708 av de unga som avslutat den grundläggande utbildningen samma vår utan en studieplats. Vid samma tidpunkt i år saknade endast 664 av dem som gick ut den grundläggande...

Majoriteten av kommunerna har endast enstaka läropliktiga unga som saknar studieplats

I Utbildningsstyrelsens föregående granskning den 30 augusti saknade 1 206 läropliktiga en plats vid fortsatta studier. Under ungefär två veckor har alltså 400 unga fått en studieplats. På kommunnivå...

1206 av de unga som avslutade grundskolan på våren är fortfarande utan studieplats 

Läroplikten höjdes till 18 år i början av augusti. Anordnarna av grundläggande utbildning har under sommaren i enlighet med den nya läropliktslagen haft handlednings- och tillsynsansvar för de elever...

Läsåret börjar – 97 procent av dem som avslutat den grundläggande utbildningen på våren har hittills fått en studieplats via den gemensamma ansökan

Utbildningsstyrelsen uppskattar att något under 60 000 förstaklassare inleder sin skolgång i augusti. Sammanlagt ungefär 79 000 studerande inleder studier i gymnasiet eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten verkar ha uppfyllts väl. Hela 99 procent av alla som utexaminerats från den grundläggande utbildningen sökte en fortsatt studieplats i vårens nationella gemensamma ansökan. Det slutliga antalet studerande i utbildningarna klarnar efter augusti.

Nya studerande har valts till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Samtliga riksomfattande ansökningar till utbildningar efter grundläggande utbildning ordnades i år för första gången samtidigt. En ansökningsskyldighet trädde i kraft i och med utvidgandet av...

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...
Visar 1-10/22