Ruotsinkielinen graafinen bannerikuva vasuista vauhtia -kampanjasivulle.

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka

Småbarnspedagogiken firas även denna höst i form av en hel temavecka 5.9–9.9.2022. Veckans tema är "Stöd för barnet i småbarnspedagogiken". Temaveckan kulminerar i en dag för lokala evenemang fredagen den 9 september.

Med evenemanget vill vi uppmuntra aktörer inom småbarnspedagogiken till ett kontinuerligt och systematiskt arbete samt att lyfta fram allt det goda som sker i småbarnspedagogiken. Det är också meningen att dela idéer och tankar som man samlat lokalt och fortsätta utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten tillsammans.

Vi ordnar också Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken onsdagen den 7 september.

Vi delar stämningar i sociala medier med hashtaggen #SmapedDagen

Temaveckans lokala evenemangsdag ordnas den 9 september. Gör dagen till er egen tillsammans med barnen! Evenemanget ger goda möjligheter att visa för vårdnadshavare, kommuninvånare och alla som är intresserade av den småbarnspedagogiska verksamheten vad stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande innebär i småbarnspedagogiken och hur man inom småbarnspedagogiken främjar dessa.

Ni kan också berätta hur småbarnspedagogiken har utvecklats till följd av de lokala planerna för småbarnspedagogik och den egna verksamheten vid daghemmet och familjedagvården. 

Välkommen med!

Temaveckans program

Material i anslutning till temaveckan publiceras dagligen. Nytt material om stödet för barnet utlovas.

Måndag 5.9

Generaldirektör Minna Kelhä öppnar temaveckan för småbarnspedagogik och sammanfattar i sitt anförande de förändringar som gjorts bland annat gällande stödet för barnets lärande, utveckling och välbefinnande. Kelhä förmedlar också i sin videohälsning sitt tack till personalen inom småbarnspedagogik.

Generaldirektör Minna Kelhä öppnar temaveckan för småbarnspedagogik 2022 med en hälsning

Tisdag 6.9

Bloggtext

Varje barn har rätt till stöd i småbarnspedagogiken

Lagen om småbarnspedagogik samt grunderna för planen för småbarnspedagogik och därmed även de lokala planerna för småbarnspedagogik har förnyats. Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik har till stor del berört stödet för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Förändringar gjordes också i delområdena för mångsidig kompetens samt andra små ändringar i grundernas text. I och med revideringen har inklusion som begrepp och innebörd preciserats och inkludering som princip har nu en starkare förankring i styrdokumenten.

Varje barn har rätt till småbarnspedagogik, oberoende om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Syftet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets förutsättningar för lärande, främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet i enlighet med inkluderande principer. Ett sätt att svara mot de mål som har ställts upp för småbarnspedagogiken är att stärka modellen för stöd för barnet, och det är en förändring som man länge har saknat. Barnet har även tidigare fått stöd i småbarnspedagogiken, men nu har man skapat tydligare och mer förpliktande ramar för den offentliga och privata småbarnspedagogiken. På ett daghem och i familjedagvård har barnet rätt att få stöd genast när stödbehovet framkommer. Man kan alltså inte dröja med att ge stödet utan varje yrkesverksam inom småbarnspedagogiken har en skyldighet att ge stöd genast när man märker av behovet. I grunderna för planen för småbarnspedagogik definieras många aspekter som berör stödet för barnet, bland annat hur stödet ska ordnas och genomföras samt hur stödbehovet ska bedömas. Samarbetet med vårdnadshavaren är särskilt viktigt när stödet planeras, genomförs och utvärderas.

Stödet för barnet genomförs alltid som en del av den småbarnspedagogiska verksamheten på ett inkluderande sätt och stödet ges i första hand i barnets egen grupp. Inkludering i småbarnspedagogiken är inte ett nytt fenomen, men för en fördjupad förståelse och för implementering i det praktiska arbetet krävs förståelse för begreppet, beredskap att förändra och utveckla verksamhetssätten samt pedagogisk kompetens. Inklusion är en värdering samt ett övergripande sätt att tänka. Inkludering gäller alla barn och ordnandet av småbarnspedagogik. I enlighet med inkluderande principer ska varje barn kunna delta i småbarnspedagogiken så som hen är och utgående från sina egna förutsättningar. Till dessa principer hör alla barns lika rättigheter, jämlikhet, likabehandling, icke-diskriminering, värdesättning av mångfald samt social delaktighet och gemenskap. Barnet ska få känna att hen hör till gruppen och känna sig accepterad som en medlem av gruppen. Den mångfald som finns i barngruppen och bland personalen som arbetar i gruppen är en resurs som på ett positivt sätt berikar verksamheten och som man ska glädjas över och värna om. Både ledarskapet och de pedagogiska lösningar som personalen dagligen gör inom småbarnspedagogiken har en stor betydelse för hur inkluderingen förverkligas. Det här kräver också utvärdering. Är våra lösningar de rätta, så att varje barn får vara delaktigt och får det stöd som hen behöver i rätt tid?

Stödet för barnet ska bilda en kontinuitet i småbarnspedagogiken samt till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Hur man samordnar stödet för barnet mellan småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har väckt diskussion: hur förhåller sig stödet som ges i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen till varandra när de lyder under två olika lagstiftningar. Lokalt har man gjort mycket gott arbete kring den här frågan och olika lösningar har utvecklats. Det här arbetet och arbetet med att utveckla stödet för barnet i ett bredare perspektiv fortsätter säkert ännu, så att vi kan trygga varje barns rätt till stöd i småbarnspedagogiken.

Stödmaterial i anslutning till grunderna för planen för småbarnspedagogik hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats. Material om stöd för barnet på kommande.

Skribenter
Kati Costiander, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Heidi Sairanen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Martta Pyökkimies, ordförande, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat – SVEOT ry

 

Affischen Barnets rätt till småbarnspedagogik har uppdaterats. 

 

Barnets rätt till småbarnspedagogik 2022 -affisch

 

Onsdag 7.9

Vi önskar alla föräldrar och vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken välkomna till Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken den 7 september med start klockan 17.50. Kvällens tema är Stöd för barnet.  

Mera information och länken till evenemanget

 

Torsdag 8.9

Dagens material gäller utvecklingen av en inkluderande småbarnspedagogik och ledarskap. I videon föreläser universitetsforskare Noora Heiskanen om inkluderande pedagogik. Bekanta dig även med den första delen av videoserien som finns i samband med stödmaterialet för ledarskap inom småbarnspedagogikenVideoserien kommer att textas till svenska och materialet översätts.

Inkluderande pedagogik i småbarnspedagogiken.

 

Fredag 9.9

Som avslutning på temaveckan delar vi alla stämningar i sociala medier #Smapeddagen #Vasuistavauhtia.