Föreskrifter och anvisningar

Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läroplan Grundläggande utbildning Främmande språk
Pärm bild: Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
(pdf, 548.21 KB)

Ladda ned

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen, enligt vilken de lokala läroplanerna görs upp. Grunderna för läroplanen utgör en gemensam grund för de lokala planerna. Läroplansgrunderna styr ordnandet, genomförandet och utvecklingen av den grundläggande utbildningen och främjar en högklassig och jämlik grundläggande utbildning i hela landet.

Ändringarna och kompletteringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 innehåller beskrivningar av läroämnets uppdrag, mål för undervisningen, mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen, innehåll som anknyter till målen samt mål för lärmiljöer och arbetssätt. I grunderna redogörs också för handledning, differentiering och stöd samt för bedömningen av elevens lärande i A1-språket i årskurserna 1–2. 

Anordnaren av grundläggande utbildning ska utifrån de här grunderna göra upp en lokal läroplan före utgången av år 2019 och ta i bruk den lokala läroplanen i januari 2020. 

Den tryckta publikationen kan beställas i nätbokhandel.

År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6607-9
ISBN tryckt
978-952-13-6606-2
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2019:1b
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska