Rapporter och utredningar

Det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken

Ledning och förvaltning Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska
Pärm Bild

Det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken
(pdf, 1.11 MB)

Ladda ned

Personalens och ledarnas synpunkter

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi kartlagt personalens och ledarnas uppfattningar om det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken. Med det andra inhemska språket avses svenska för barn i finskspråkig småbarnspedagogik och finska för barn i svenskspråkig småbarnspedagogik. Utredningen är en del av undervisnings- och kulturministeriets program för att utveckla det andra inhemska språket från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning under åren 2022–2023. 

Syftet med denna utredning är att ge en lägesbild av den nationella styrningen och det praktiska genomförandet av undervisningen i det andra inhemska språket, finska och svenska. I utredningen kartlades den språkpedagogiska kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogik. Dessutom kartlades synen på hur det andra inhemska språket beaktas och inkluderas i verksamheten hos ledningen för småbarnspedagogik. Målet var att utreda den språkliga verksamhetsmiljön och de pedagogiska arrangemangen samt de lokala och kommunala besluten, liksom också det praktiska genomförandet och resurserna för det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken. 

Personalen inom småbarnspedagogik och ledarna inom småbarnspedagogik fick besvara var sin enkät med frågor om hur det andra inhemska språket beaktas i den småbarnspedagogiska verksamheten. I rapporten presenteras resultatet av dessa enkätsvar. I rapporten ingår också en reflektion över resultaten ur ett bredare samhälleligt och språkpolitiskt perspektiv och i förhållande till forskningsresultat inom området. I rapporten presenteras även åtgärdsförslag för utveckling av verksamhet på det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken. Till grund för åtgärdsförslagen ligger delvis allmänna observationer av det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken idag som bygger på forskningsresultat, men även utvecklingsförslag som lyfts fram av personalen och ledarna inom småbarnspedagogik i deras enkätsvar. 
 

Författare
Pauliina Sopanen, Filippa Belfrage, Mari Bergroth, Charlotta Rehn, Katri Hansell, Karita Mård-Miettinen, Kati Costiander, Yvonne Nummela
År
2024
ISBN pdf
978-952-13-6941-4
Serie
Rapporter och utredningar 2024:1b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska