Guider och handböcker

Handbok för planering av bildkonstsalar

Lärmiljö Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Pärm bild: Handbok för planering av bildkonstsalar

Handbok för planering av bildkonstsalar
(pdf, 1.7 MB)

Ladda ned

- Grundskolan och gymnasiet

Ämnet bildkonst är till sin karaktär ett konst-, kommunikations-, kultur-, kunskaps- och färdighetsämne. I undervisningen i bildkonst förverkligas målen för uttryckskonst, färdigheter och kunskap samtidigt i visuella, skriftliga och muntliga övningar. Läroämnets karaktär inverkar på planeringen och utrustningen av salarna.

Avsikten med denna handbok är att ge information om vad som borde beaktas när man planerar och utrustar undervisningssalarna. Utgångspunkten för planeringen är utbildningsanordnarens och skolans egna mål och betoningar.  Å andra sidan bör man vid planeringen försöka få till stånd allmängiltiga lösningar så att man inte behöver göra stora ändringar i undervisningssalarna om lärarna byts eller betoningarna i läroplanen ändras. I modellritningarna presenteras olika lösningsalternativ.

Handboken är avsedd för arkitekter och specialplanerare som planerar byggen och grundrenoveringar  av undervisningslokaler, för myndigheter som ansvarar för skolbyggen och för anskaffning av inredning och utrustning till skolor samt för lärare som deltar i planering och anskaffning.
 

Författare
Heli Anttalainen och Reino Tapaninen (red.)
År
2008
ISBN pdf
978-952-13-3497-9
ISBN tryckt
978-952-13-3496-2
Publikationen finns på följande språk
Svenska