Broschyrer

Läskunnighetsstrategin 2030 på lätt svenska

Välbefinnande Utveckling av utbildningen Jämlikhet och delaktighet Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Pärm bild

Man kan utveckla läskunnigheten – och det lönar sig.pdf
(pdf, 108.39 KB)

Ladda ned

Man kan utveckla läskunnigheten – och det lönar sig

Finländarnas läskunnighet förbättras
genom läskunnighetsstrategin.

I Läskunnighetsstrategin på lätt svenska
hittar du tips på
hur du kan utveckla din läskunnighet
och finna glädjen i att läsa.

Läskunnighetsstrategin är en plan för hur
man ska förbättra finländarnas läskunnighet.
Läskunnighetsstrategin har gjorts upp av
Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen
tillsammans med en arbetsgrupp.

Läskunnighetsstrategin har som mål
att Finland ska vara världens mest
multilitterata land år 2030.
Multilitteracitet betyder att man kan skriva
och läsa olika slags texter i olika situationer.

Broschyren har producerats
i samarbete med Selkokeskus.
Den svenskspråkiga texten
har granskats av LL-center.

Broschyren grundar sig på publikationen Nationella läskunnighetsstrategin 2030

År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6832-5
ISBN tryckt
978-952-13-6831-8
Publikationen finns på följande språk
Svenska