Guider och handböcker

Maten ger välbefinnande och gemenskap

Välbefinnande Elev- och studerandevård Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Hälsokunskap Tjänstebranschen Hälsovård och välfärd
Pärm bild: Maten ger välbefinnande och gemenskap

Maten ger välbefinnande och gemenskap
(pdf, 6.74 MB)

Ladda ned

Kostrekommendation till yrkesläroanstalter och gymnasier

Maten ger välbefinnnande och gemenskap är i sitt slag den första kostrekommendationen som Statens näringsdelegation (VRN), Utbildningsstyrelsen (OPH) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillsammans publicerat för yrkesläroanstalter och gymnasier. I publikationen ingår författningar och kostrekommendationer som gäller ordnandet av måltidsservice till studerande. I publikationen har också sammanförts en hel del idéer för utformning av produkter och tjänster, samarbetet, kommunikationen och för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Främjandet av jämlikheten i fråga om en hållbar livsstil, delaktigheten, likvärdigheten och hälsan utgör genomgående principer i kostrekommendationen. Regelbundna måltider och gemensamma måltidsstunder i trivsamma lokaler ger studierna och arbetet sin rytm och främjar studie- och arbetsförmågan och hela studiegemenskapens välbefinnande. Då kostservice arrangeras beaktas utöver att läckra måltider som uppfyller näringsbehoven och främjar hälsan serveras också att målen att främja en hållbar utveckling och tygla klimatförändringen uppnås. Sociala måltidsstunder i läroanstalterna är en central delfaktor i en god och hållbar vardag. 

Rekommendationen är riktad till dem som arrangerar utbildning och verksamhet som stöder den, läroanstalter, lärare, elevvården, dem som svarar för måltidsservicen och de studerande och dessas vårdnadshavare. Den kan i tillämpliga delar utnyttjas som studiematerial bland annat i undervisningen i hälsokunskap och huslig ekonomi i gymnasiet, i välfärdsplanerna inom yrkesutbildningen och i yrkesstudier och fortbildningsstudier inom restaurang- och cateringsektorn och social- och hälsovårdssektorn.

Författare
Statens näringsdelegation, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd
År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6647-5
Serie
Guider och handböcker 2019:5b
ISSN pdf
1798-8969
ISSN tryckt
1798-8950
Publikationen finns på följande språk
Svenska