Guider och handböcker

Nationella läskunnighetsstrategin 2030

Välbefinnande Utveckling av utbildningen Jämlikhet och delaktighet Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Pärm bild

Nationella läskunnighetsstrategin 2030
(pdf, 319.84 KB)

Ladda ned

Nationella läskunnighetsstrategin 2030 skildrar åtgärder som behövs göras i Finland för att stärka multilitteraciteten. Eftersom läskunnigheten differentieras redan under den grundläggande utbildningen och antalet svaga läsare ökar framförallt bland unga behövs konkreta metoder för att vända riktningen nationellt, regionalt och lokalt. Läskunnighetsstrategins vision, Finland – världens mest multilitterata land 2030, eftersträvar ett samhälle där betydelsen av läskunnighet erkänns inom alla branscher och varje individ får stöd och bekräftelse för sin egen läskunnighet genom hela livet. 

Den nationella läskunnighetsstrategins tre riktlinjer är 1) Skapa och stärka strukturer för läskunnighetsarbetet 2) Förstärka kompetensen vad gäller multilitteracitet och 3) Inspirera till läsning och göra läskunnigheten mångsidigare.

I strategin definieras läskunnighet som multilitteracitet. Läsning och produktion av texter förutsätter multilitteracitet, dvs. förmågan att läsa, förstå och tolka samt skriva och producera mångsidiga texter i olika miljöer och med olika redskap. Begreppet multilitteracitet omfattar alla former av läskunnighet, från traditionell läs- och skrivförmåga till exempelvis medieläskunnighet samt visuell läskunnighet och dataläskunnighet. Till begreppet multilitteracitet hör tanken att alla former av läskunnighet är lika värdefulla och nödvändiga.

Styrgruppen har ansvarat för de huvudsakliga riktlinjerna i läskunnighetsstrategin, och projektgruppen har ansvarat för skriv- och arbetsprocessen. Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen har koordinerat projekt- och styrgruppens arbete.

Läskunnighetsstrategin 2030 på lätt svenska: Man kan utveckla läskunnigheten – och det lönar sig

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6784-7
ISBN tryckt
978-952-13-6783-0
Publikationen finns på följande språk
Svenska