Material för läraren

Sexualiteten steg för steg -Lärarhandledning

Välbefinnande Grundläggande utbildning Ungdomsväsendet Hälsokunskap

Genom systematisk, övergripande och åldersanpassad sexualundervisning får barn eller unga information och kunskaper, som hjälper dem att utveckla de egna färdigheterna i fråga om känslor och växelverkan och ger förståelse av vikten att skydda sig själv.

Den sexuella utvecklingen framskrider steg för steg, från nyfikenhet till att känslorna vaknar till liv och vidare till att fatta mod. I daghemmet koncentrerar man sig på kroppen och på känslor. I skolan får barnen mer kunskap om den egna kroppen och den sexuella utvecklingen. Under pubertetsåren är behovet av information störst och de unga behöver färdigheter för att klara sig och fatta självständiga beslut.

Alla viktiga känslor och faser som upplevs långt innan sex med en partner blir aktuell får betydelse under den stegvisa utvecklingen av sexualiteten. Barn och unga behöver en vuxen som tror på och litar på dem och som vill ge dem nödvändig information. Det är de vuxnas uppgift att stödja och skydda den sexuella utvecklingen.

Handboken är avsedd för lärare som har hand om sexualundervisning och för hälsovårdare, och den kan användas i olika typer av undervisningssituationer. Bokens bilder kan visas för eleverna med en dokumentkamera eller via webbsidan för materialet.

Författare
Erja Korteniemi-Poikela, Raisa Cacciatore
År
2015
Publikationen finns på följande språk
Svenska