Lägesöversikten baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras trenderna och den rådande situationen inom den svenskspråkiga utbildningen utgående från ett antal centrala delområden.

Den svenskspråkiga skolans särdrag

En av grundpelarna gällande den grundläggande utbildningen i Finland är jämlikhet inom utbildningen, det vill säga att alla barn och unga i alla grundskolor får undervisning på hög nivå och en god utbildning. Målsättningen är att ytterligare minska skillnaderna till exempel mellan skolorna och regionerna.

Utvecklingsarbetet gäller hela den grundläggande utbildningen. Samtidigt finns det några områden och frågor där den svenskspråkiga utbildningen har specifika drag, som bör beaktas i allt utvecklingsarbete. Både nationellt och i de enskilda regionerna och kommunerna i vårt land, speciellt i de tvåspråkiga kommunerna, finns en del aspekter som bör beaktas separat för ett kvalitativt och lyckat resultat också ur den svenskspråkiga utbildningens synvinkel.