Den kvantitativa information som regelbundet fås i och med Statistikcentralens insamling av lärarstatistik är viktig för den nationella utbildningspolitiken och beslutsfattandet. Insamlingen ger central information om lärarkårens åldersstruktur och behörighetsgrad, nationellt och regionalt, med tanke på den prognostisering av lärarbehovet som ligger till grund för de kvantitativa besluten gällande lärarutbildningen.

Enligt den internationella studien TALIS (The Teaching and Learning International Survey 2018) är de finländska lärarna inom den grundläggande utbildningen nöjda med sitt yrkesval och upplever att deras yrke uppskattas. Det finns tydliga skillnader i hur lärarna i Finland förhåller sig till sitt yrkesval i jämförelse med lärare i till exempel de övriga nordiska länderna. Till och med 58 procent av lärarna i Finland upplever att läraryrket uppskattas i samhället, medan endast 11 procent av lärarna i Sverige uppger att de känner sig uppskattade. (Taajamo & Puhakka 2019)

Nöjda, kompetenta och professionella lärare är en av förutsättningarna för att kunna säkerställa en kvalitativ undervisning. I Finland utgår vi ifrån att alla elever och studerande har rätt till en bra skolgång och undervisning oberoende av var man bor eller vilken skola eller läroanstalt man går i och oberoende av den socioekonomiska bakgrunden – jämlika utbildningsmöjligheter är en av grundpelarna inom utbildningen i Finland. Genom att regelbundet följa upp lärarsituationen är det möjligt att uppskatta det framtida lärarbehovet och ställa kvantitativa mål för lärarutbildningen för att på så sätt trygga tillgången på lärare. 

Insamlingen genomförs vart tredje år och omfattar både lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen och den fria bildningen. Uppgifterna samlas in av Statistikcentralen i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Insamlingen har gjorts åren 2002, 2005, 2008, 2010, 2013, 2016 och 2019. Nedan presenteras i korthet resultaten enligt utbildningsform för åren 2013, 2016 och 2019 med fokus på den svenskspråkiga utbildningen.

I februari 2021 initierade undervisnings- och kulturministeriet en utredning om ett lärarregister och insamling av läraruppgifter. I den utredning som presenterades i december 2021 föreslår utredarna att ett lärarregister inrättas.

Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta

Utredare föreslår inrättande av ett lärarregister

Utbildningsstyrelsen har slutfört en rapport på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet om förutsättningarna och begränsningarna för inrättandet av ett lärarregister. Utgående från rapporten kan man även bedöma de fortsatta åtgärderna, som nästa regering fattar beslut om. 

Utbildningsstyrelsen utredde de tekniska förutsättningarna för ett lärarregister

En lista med länkar till material som tangerar och äldre publikationer finns längst ner på den här sidan.