Den kvantitativa information som regelbundet fås i och med Statistikcentralens insamling av lärarstatistik är viktig för den nationella utbildningspolitiken och beslutsfattandet. Insamlingen genomförs vart tredje år och omfattar både lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen och den fria bildningen. Uppgifterna samlas in av Statistikcentralen i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Insamlingen har gjorts åren 2002, 2005, 2008, 2010, 2013 och 2016 och här presenteras i korthet resultaten för de senaste åren med fokus på den svenskspråkiga utbildningen.

Insamlingen ger viktig information om lärarkårens åldersstruktur och behörighetsgrad, nationellt och regionalt, med tanke på den prognostisering av lärarbehovet som ligger till grund för de kvantitativa besluten gällande lärarutbildningen.