Statistiken över internationell mobilitet bland högskolornas personal samlas in separat från universitet och yrkeshögskolor. Vid universiteten statistikförs lärarnas och forskarnas, vid yrkeshögskolorna lärarnas och sakkunnigas internationella mobilitetsperioder. I båda grupperna statistikförs minst en veckas arbete vid en utländsk högskola eller i en utländsk organisation. Universitetens forskarmobilitet kan även inkludera forskarstuderandes internationella perioder. Fram till år 2009 var den kortaste perioden inom universitetens lärar- och forskarmobilitet två veckor. Informationskälla: Statistiktjänsten Vipunen.