Det finns ofta ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den grundläggande utbildningen som en helhet, dvs. utbildningen på andra stadiet. Det här är fallet t.ex. när det gäller den svenskspråkiga årsklassen, de 16-åringar som avslutar årskurs 9 från en svenskspråkig skola, och deras möjligheter att söka sig vidare till en fortsatt utbildning på svenska.

En flexibilitet mellan de utbildningsalternativ som står till buds och också i övrigt möjlighet till flexibla arrangemang, trots att gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen i övrigt utvecklas separat, är av stor betydelse för att största möjliga andel av årsklassen ska avlägga en examen efter grundskolan.