Lägesöversikten baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras den rådande situationen i fråga om yrkesutbildningens struktur och organisation, men också i fråga om verksamheten i läroanstalterna och den dagliga undervisningen. Exempel på viktiga hörnstenar inom den dagliga verksamheten är specialundervisningen och de studerandes hälsa och välbefinnande.

Ett av den svenskspråkiga yrkesutbildningens absolut tydligaste särdrag är de geografiskt stora avstånden och den begränsade volymen. Det geografiska avståndet och småskaligheten leder till många olika utmaningar, till exempel gällande utbildningsutbudet och tillgängligheten samt koordineringen och samarbetsmöjligheterna. Det här är samtidigt några av de områden och frågor som kräver speciell uppmärksamhet när det gäller allt utvecklingsarbete inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen. En av utmaningarna är att koordinera utbildningen och samarbetet inom alla de svensk- och tvåspråkiga regionerna så att också mindre utbildningsområden finns med i utbildningsutbudet på svenska. Samtidigt bör sådan utbildning, som det finns stor efterfrågan på, erbjudas inom rimliga avstånd.

I de fall det finns ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den svenskspråkiga grundläggande utbildningen som en helhet, det vill säga andra stadiets utbildningar, så finns informationen under rubriken Årsklasserna och utbildningen på andra stadiet – det här gäller exempelvis årsklassen, tillgängligheten på utbildning på andra stadiet, skol- och studiestigen och gemensam ansökan.