Lägesöversikten baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras den rådande situationen i fråga om yrkesutbildningens struktur och organisation, men också i fråga om verksamheten i läroanstalterna och den dagliga undervisningen. Exempel på viktiga hörnstenar inom den dagliga verksamheten är specialundervisningen och de studerandes hälsa och välbefinnande.

Ett av den svenskspråkiga yrkesutbildningens absolut tydligaste särdrag är det geografiskt stora avståndet mellan olika utbildningsanordnare och den småskalighet som råder inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen. Det geografiska avståndet och småskaligheten leder i sin tur till många olika utmaningar, som t.ex. gällande utbildningsutbudet och tillgängligheten samt samarbets- och utvecklingsmöjligheterna. Det här är samtidigt några av de områden och frågor som kräver speciell uppmärksamhet när det gäller allt utvecklingsarbete inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen.

I de fall det finns ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den grundläggande utbildningen som en helhet, det vill säga andra stadiets utbildningar, så finns informationen under rubriken Utbildningen på andra stadiet – det här gäller exempelvis den svenskspråkiga årsklassen, tillgängligheten på svenskspråkig utbildning på andra stadiet och gemensam ansökan.