Tabeller för bedömning och självvärdering

Följande tabeller för självvärdering av muntliga språkfärdigheter är utarbetade för att vägleda den studerande så att hen kan  bilda sig en uppfattning om vilka situationer och ämnesområden som ingår i studierna i B2- och B3-lärokurserna i främmande språk. Tabellerna är en sammanställning av olika ämnesområden som behandlas under studierna. Förutom de områden som nämns i tabellerna kan studierna också omfatta andra ämnesområden som ingår i det centrala innehållet för lärokurserna i fråga.

Kunskapsnivå A1 är indelad i tre mellannnivåer, A1.1, A1.2 och A1.3, så att den studerande ska ha en möjlighet att få en uppfattning om hur snabbt man framskrider i studierna. Beskrivningarna i tabellerna kan inte uteslutande kopplas till endast en viss kunskapsnivå, och med hänsyn till helheten är det inte ändamålsenligt att se på språkkunskaperna utifrån en viss beskrivning. Det mest centrala är att den studerande genom att betrakta olika färdigheter och delfärdigheter får en helhetsbild av det egna kunnandet och hur det utvecklas samt utmanar sig själv att lära sig mera. När det kommer till språkkunskaperna blir man aldrig färdig utan de utvecklas kontinuerligt!