Uppgifter för statsandelar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning fås från informationsresursen KOSKI

För att beräkna statsandelsfinansieringen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2021 används både uppgifter om prestationer som hämtats från informationsresursen KOSKI och uppgifter om prestationer som Utbildningsstyrelsen samlat in med en separat uppgiftsenkät. Uppgifterna som hämtats från informationsresursen KOSKI grundar sig på uppgifterna som sparats i/överförts till KOSKI före 15.11.2020. Bland uppgifterna från KOSKI har man plockat ut antalet närvarande elever 20.9.2020, som inverkar på finansieringen, samt antalet kurser inom grundläggande utbildning för vuxna år 2019, antalet kurser inom ämnesstudier 1.8.2019-31.7.2020 och antalet elever som omfattas av inkvartering och transport, som används för att beräkna kostnaderna.

Prestationerna som inverkar på statsandelsfinansieringen för förskolundervisning och grundläggande utbildning kan kontrolleras i den noggrannare kalkylen (VOS6SL21) i beslutet om statsandelar, på raden som berör grundläggande utbildning. Kalkylen innehåller all statsandelsfinansiering som kommunen beviljas i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Rapporten finns tillgänglig enligt understödsmottagare på sidan https://vos.oph.fi/rap/saaja.html.

Korrigeringar i KOSKI-uppgifterna som berör finansieringen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Korrigeringar som gjorts i uppgifterna i KOSKI efter 15.11.2020 och som inverkar på statsandelsfinansieringen ska tillställas Utbildningsstyrelsen efter att beslut om statsandelsfinansiering för år 2021 fattats i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Korrigeringarna  i de totala antalen ska göras för respektive statsandelsmottagare på korrigeringsblanketten för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Observera att korrigeringarna ska göras för statsandelsmottagaren, inte per skola. Korrigeringsblanketten skickas på begäran av statsandelsmottagaren med skyddad e-post. Begäran om att göra korrigeringar ska tillställas Utbildningsstyrelsen med e-post till adressen valtionosuudet [at] oph.fi (valtionosuudet(at)oph.fi).

Blanketten med de korrigerade uppgifterna ska returneras till Utbildningsstyrelsen genom att man svarar på det skydda  e-postmeddelandet som skickats tidigare. Som bilaga till det skyddade e-postmeddelandet fogas den ifyllda korrigeringsblanketten med uppgifterna för statsandelsfinansieringen, både som en Excel-fil och som en undertecknad pdf. Uppgifterna som skickas in med blanketten ska godkännas med en underskrift av den person hos statsandelsmottagaren som innehar namnteckningsrätt.

Statsandelsmottagaren ska arkivera de undertecknade bilagorna ska även uppgifterna som de grundarna sig på. De arkiverade exemplaren ska finnas tillgängliga ifall statsandelsmyndigheten har behov av dem.

Uppgifterna ska också omedelbart korrigeras i informationsresursen KOSKI. Utbildningsanordnarna har skyldighet att i KOSKI överföra/spara de uppgifter som avses i 7-9 § i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) omedelbart och alltid efter att uppgiften blir till eller uppdateras i utbildningsanordnarens egna register. Det här gäller oberoende av om uppgifterna inverkar på finansieringen eller inte. Kontakta vid behov KOSKI-tjänstens kundbetjäning på adressen koski [at] opintopolku.fi (koski(at)opintopolku.fi).

Utöver korrigeringarna ska man söka ändring i beslutet om statsandelsfinansiering för 2021

Utöver korrigeringarna i uppgifterna om förskoleundervisning och grundläggande utbildning ska man söka ändring i beslutet om statsandelsfinansiering. Beslutet om statsandelsfinansiering för 2021 som gjorts i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har skickats med postat till statsandelsmottagarna 15.1.2021, till mottagarens officiella postadress. Som bilaga till beslutet följer anvisningar för begäran om rättelse. Statsandelsmottagaren ska till begäran om rättelse även bifoga blanketten med de korrigerade uppgifter för statsandelsfinansiering som en undertecknad pdf.

Begäran om rättelse ska skickas till Utbildningsstyrelsens registratur på adressen kirjaamo [at] oph.fi (kirjaamo(at)oph.fi)

Hur man gör en begäran om rättelse

Beslutet som statsandelsmottagaren söker ändring i, är beslutet om statsandelar som beviljas kommunerna för driftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamhet samt om finansiering som beviljas samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser för år 2021, VN/27874/2020 VN/27874/2020-OKM-1:

Anvisningar för begäran om rättelse

Anvisningarna för begäran om rättelse av ingår som bilaga till beslutet som fattats i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverskamhet (1705/2009) och lagen om finansiering av fritt bildningsarbete (632/1998). Nedan beslutet jämte anvisningar.

Myndigheten, hos vilken man söker rättelse, är undervisnings- och kulturministeriet, som beslutar om statsandelarna som Utbildningsstyrelsen bereder. Begärandena om rättelse ska skickas till Utbildningsstyrelsen med e-post till adressenkirjaamo(at)oph.fi

Begäran om rättelse ska göras i tid

Korrigeringar som skulle höja på statsndelsfinansieringen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen men som lämnats in efter att tidsfristen för begäran om rättelse gått ut beaktas inte i finansieringen.

Om utbildningsanordnaren utan grund har beviljats statsandel, ska undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 62 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bestämma att det överbetalda beloppet ska återbetalas.

På det belopp som ska återbetalas debiteras en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen från ingången av den månad under vilken statsandelen har betalats.

Begäran om rättelse ska göras inom tre månader efter att statsandelsmottagaren har delgivits beslutet. . Delgivningsdagen räknas inte med i tidsfristen för begäran om rättelse. Då beslutet postat som brev, anses parten ha tagit del av beslutet på den sjunde dagen efter att brevet som innehåller beslutet har skickats, om inte annat kan påvisas. Datumet då brevet har skickats framgår av följebrevet som bifogats till beslutet.

Gör en skriftlig begäran om rättelse

Begäran om rättelse ska göras skriftligen. Ange följande i begäran om rättelse:

 • vilken statsandelsmottagare det är som söker rättelse i beslutet
 • beslutet som begäran om rättelse gäller
 • till vilka delar du yrkar på rättelse i beslutet och vilka ändringar du yrkar på att görs i beslutet
 • på vilka grunder du yrkar på rättelse
 • namn och kontaktuppgifter för den som yrkar på rättelse (postadress, e-postadress och telefonnummer).
 • som bilaga till begäran om rättelse ska du bifoga blanketten med de korrigerade uppgifterna som en undertecknad pdf-fil
 • begäran om rättelse ska undertecknas av en person som har namnteckningsrätt hos statsandelsmottagaren

 

Skicka begäran om rättelse i tid

Skicka begäran om rättelse till Utbildningsstyrelsen inom den utsatta tiden, alltså senast på tidsfristens sista dag före kl. 16.15.

Begäran om rättelse kan skickas personligen, med bud, med post eller med e-post.

Utbildningsstyrelsen/Registratur

 • postadress PB 380, 00531 Helsingfors
 • postadress: Hagnäskajen 6, Helsingfors
 • e-post: kirjaamo(at)oph.fi
 • telefonnummer: 029 533 1000