Utbildningsstyrelsen upprätthåller integrationstjänsten KOSKI där nationella studierätter och prestationer samlas. Den nationella informationsresursen innehåller uppgifter om elevers och studerandes enskilda studierätter, studieprestationer och avlagda examina. I KOSKI-tjänsten ingår även tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter från olika nationella register och registret över annan än reglerad utbildning.

KOSKI grundades 1.1.2018 när lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) trädde i kraft. Tjänsten gör det lättare och smidigare att uträtta ärenden och minskar överlappande arbete som utförs inom olika förvaltningsområden. Medborgarna och myndigheterna får de uppgifter som de behöver från ett och samma ställe på ett tillförlitligt sätt. Uppgifterna om studieprestationer är dessutom tillgängliga för medborgarna på ett tryggt och tillförlitligt sätt på lång sikt.

Den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning (informationsresursen KOSKI)

Gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen för undervisning och utbildning är utbildningsanordnarna som för in uppgifterna och Utbildningsstyrelsen som upprätthåller informationsresursen. Personuppgiftsansvarig för uppgifterna om studierätter för annan än reglerad utbildning är även Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, som finansierar utbildningen.

Utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om studieprestationer och avlagda examina inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen i informationsresursen sedan år 2018.

Informationsresursen innehåller även uppgifter om studierätter och studieprestationer för elever och studerande i utbildning i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Folkhögskolornas huvudmän har fört in uppgifter om studierätter och studieprestationer för elever och studerande inom folkhögskolornas utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga och utbildning i grundläggande litteracitet inom det fria bildningsarbetet samt om elever och studerande som fullgör sin läroplikt inom integrationsutbildningar i informationsresursen med början från 1.8.2021. Anordnarna av utbildning som handleder för examensutbildning har fört in uppgifter om studierätter och studieprestationer för studerande inom utbildningen i informationsresursen med början från 1.8.2022.

Uppgifter om studierätter och studieprestationer inom undervisning som ordnas i Europeiska skolan i Helsingfors och annan än reglerad utbildning, yrkesutbildning eller fritt bildningsarbete som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning förs in i informationsresursen från och med 1.1.2023.

Huvudmännen för läroanstalter inom fritt bildningsarbete kan utöver detta besluta att göra det möjligt att föra in uppgifter för sina studerande inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning sedan 1.8.2021 och utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande konstundervisning inom grundläggande konstundervisning som man ordnar eller skaffar från och ned 1.1.2023. Införande av uppgifter om studierätter och studieprestationer inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning och grundläggande konstundervisning i informationsresursen KOSKI utgår alltid från elevens eller den studerandes samtycke till införandet av uppgifterna, som ges till huvudmannen för läroanstalten eller anordnaren av grundläggande konstundervisning.

 

Tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter

I anslutning till KOSKI-tjänsten finns tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter. Med hjälp av tjänsten är det möjligt att kombinera och lämna ut uppgifter ur den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning samt studentexamensregistret, högskolornas riksomfattande datalager (Virta) och det nationella antagningsregistret. Utbildningsstyrelsen ansvarar för underhållet av informationsresursen KOSKI och tjänsten för utlämnande av uppgifter samt för utlämnandet av uppgifter.

Via tjänsten är det möjligt att få tillgång till uppgifter om studentexamina från och med år 1990 och högskoleexamina och -studieprestationer samt studierätter i regel med början från 1995. Dessutom ingår uppgifter om ansökan och antagning till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning i tjänsten.

Olika myndigheter använder uppgifterna i informationsresursen och användningen utökas hela tiden. Ur tjänsten kan uppgifter lämnas ut på ett tillförlitligt sätt till myndighetsaktörer som behöver uppgifterna för sin egen verksamhet, såsom utbildningsanordnare, kommuner, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Folkpensionsanstalten (FPA), Pensionsskyddscentralen, arbetskraftsförvaltning, Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU, finansministeriet, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Migrationsverket (Migri) och Statistikcentralen. Folkpensionsanstalten använder till exempel uppgifter om grundläggande utbildning och utbildning på andra stadier för behandlingen av studieförmåner, arbetslöshetsförmåner, grundläggande utkomststöd, skolelevspensioner och rehabiliteringsförmåner. Statistikcentralen använder uppgifterna om examina och studieprestationer i tjänsten för sina statistikmaterial och statistikpublikationer. Uppgifterna används även kontinuerligt i olika utvärderande och uppföljande undersökningar.

Uppgifterna som lämnas ut via tjänsten kan användas på ett mångsidigt sätt, till exempel vid planering och personlig tillämpning av studier och åtgärder för utveckling av kunnandet, erkännande av tidigare förvärvat kunnande, arbetssökning, uppföljning av studier och närvaro under utbildning, beräkning av finansieringen av utbildning, uppgörande av statistik över utbildning och utvärdering av utbildning.

Mer information om KOSKI-tjänsten

Eleven/den studerande och hens vårdnadshavare kan granska sina egna eller sitt barns uppgifter i KOSKI-tjänsten genom att logga in i tjänsten Min Studieinfo. Anvisningar för användningen av informationsresursen KOSKI för utbildningsanordnare finns i eDuuni.

Kontaktuppgifter vid frågor gällande användningen av KOSKI-tjänsten:
koski(at)opintopolku.fi

Datainnehållet i Koski och användning av den:
Information om dokumentation (delvis tillgänglig)