Anmälningsförfarandet för proportionalitetsprövningen grundar sig på statsrådets förordning om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken, genom vilken Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/958 har satts ikraft nationellt i Finland.