Hoppa till huvudinnehåll

Språkexamina för statsförvaltningen (VKT)

  • Utbildning och examina
    Bedömning och betyg
    Bedömning av kunnande
    Examensgrunder
Språkexamenssystemet för statsförvaltningen är avsett för att påvisa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda. Med examensintygen i språkexamenssystemet kan man visa sådana kunskaper i finska och svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Coronaviruset och språkexamina för statsförvaltningen

Uppdaterad 25.6.2021

Vid ordnandet av examenstillfällen iakttas de anvisningar om hygien och avstånd som undervisnings- och kulturministeriet samt THL har gett för att förhindra smittspridningen.

Eftersom epidemiläget för närvarande är stabilt och verkar utvecklas i rätt riktning, har man i hela Finland frångått åtgärdsnivåerna för hanteringen av epidemin. I fortsättningen betonas de lokala restriktionerna och rekommendationerna i bekämpningen av coronaviruset. De kan inverka på hur många examinander som kan avlägga examen vid samma examenstillfälle.

Om du bor utomlands och har för avsikt att komma och avlägga en examen, vänligen bekanta dig på förhand med THL:s och övriga myndigheters rekommendationer som gäller karantän och coronatester. 

Mera information hittar du på THL:s webbplats under rubriken Resor och coronaviruspandemin.

 Med språkexamina för statsförvaltningen kan man påvisa sådana kunskaper i finska och svenska som krävs för uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Examensuppgifterna anknyter därför till olika arbets- och språksituationer, såsom kundtjänst, hantering av dokument i arbetet, handläggning av ärenden inom den offentliga förvaltningen, sammanträden och olika offentliga språksituationer, till exempel uppträdande i medier. I examina bedöms examinandens förmåga att kommunicera på finska eller svenska i tal och/eller i skrift och att förstå språket i fråga.

Enligt språklagen ska myndigheterna garantera allas språkliga rättigheter och fungera både på finska och på svenska. Var och en har rätt att hos myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. I språklagen som förnyats år 2004 (423/2004) bestäms hur dessa rättigheter skall förverkligas i praktiken. Lagen anger miniminivån för den språkliga servicen inom den offentliga förvaltningen. Mer information om språklagen, om språkliga rättigheter som hänför sig till den och om de myndigheter som den gäller finns på justitieministeriets spåklagssidor.

Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) (Finlex)

Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003 § 13) (Finlex)

Språklag (423/2003) (Finlex)