Språkexamenssystemet för statsförvaltningen är avsett för att påvisa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda. Med examensintygen i språkexamenssystemet kan man visa sådana kunskaper i finska och svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Med språkexamina för statsförvaltningen kan man påvisa sådana kunskaper i finska och svenska som krävs för uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Examensuppgifterna anknyter därför till olika arbets- och språksituationer, såsom kundtjänst, hantering av dokument i arbetet, handläggning av ärenden inom den offentliga förvaltningen, sammanträden och olika offentliga språksituationer, till exempel uppträdande i medier. I examina bedöms examinandens förmåga att kommunicera på finska eller svenska i tal och/eller i skrift och att förstå språket i fråga.

Enligt språklagen ska myndigheterna garantera allas språkliga rättigheter och fungera både på finska och på svenska. Var och en har rätt att hos myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. I språklagen som förnyats år 2004 (423/2004) bestäms hur dessa rättigheter skall förverkligas i praktiken. Lagen anger miniminivån för den språkliga servicen inom den offentliga förvaltningen. Mer information om språklagen, om språkliga rättigheter som hänför sig till den och om de myndigheter som den gäller finns på justitieministeriets språklagssidor.

Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) (Finlex)

Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003 § 13) (Finlex)

Språklag (423/2003) (Finlex)