Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Senaste frågor och svar

Har en studerande inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning rätt till avgiftsfria måltider under distansundervisning?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

I gymnasieutbildning avsedd för unga har den studerande rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. En läropliktig studerande har rätt till en avgiftsfri måltid också inom gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. En studerande inom utbildning för en yrkesinriktad grundexamen eller inom handledande utbildning har rätt till avgiftsfria måltider de dagar då den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande på utbildningsplatsen. 

Då undervisningen inom gymnasiet och yrkesutbildningen ordnas som distansundervisning har den studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid. Utbildningsanordnaren kan välja att erbjuda lunchförmån till exempel i form av matpaket.

Utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda måltider omfattar inte heller en studerande som är i karantän eller isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 68 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen vid behov ordna en lämplig karantänsplats för den som ska hållas i karantän och även svara för hans eller hennes mathållning. En studerande kan därmed hänvisas till den egna kommunen i frågor som berör mathållning. Reformen med den utvidgade läroplikten medförde inga ändringar gällande detta.

I och med reformen med den utvidgade läroplikten utvidgades rätten till en avgiftsfri måltid från och med 1.8.2021 så att den också omfattar studerande inom heltidsutbildning för yrkesexamen som fullgör läroplikten. Den handledande utbildningen utgörs från och med 1.8.2022 av utbildning som handleder för examensutbildning, och som föreskrivs i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), samt av utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.  

Enligt anvisningarna som berör läroanstalterna kan studeranderestaurangen eller andra matsalsutrymmen användas i skift. Under måltiden bör det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra. Man ska värna om hygienen i tillredningen och utdelningen av maten samt under måltiden på det sätt som förutsätts enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och andra bestämmelser, anvisningar och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-studerande-inom-gymnasieutb…

Ska man i den grundläggande konstundervisningen tillämpa bestämmelser och anvisningar som gäller undervisningsväsendet eller hobbyverksamhet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 8.9.2021

Grundläggande konstundervisning hör till undervisningsväsendet och berörs även av de nationella anvisningarna som gäller hobbyverksamhet. Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. I samband med grundläggande konstundervisning kan också ordnas annan verksamhet som främjar konsten. (Lagen om grundläggande konstundervisning, 1 §)

Grundläggande konstundervisning kan ordnas i musikläroanstalter, andra läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning eller på annat sätt (lagen om grundläggande konstundervisning, 2 § 3 mom.). I den grundläggande konstundervisningen ska man iaktta de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utfärdar.

Enligt den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnaren av grundläggande konstundervisning som disponerar över läroanstaltens lokaler se till att de som rör sig i läroanstalten har möjlighet att rengöra händerna och att de ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta. Anordnaren av grundläggande konstundervisning har också ansvar för att rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad föreskrivs som någon annanstans om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. Vistelse i läroanstaltens lokaler ska därtill ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Eftersom den grundläggande konstundervisningen på grund av verksamhetens natur har en stark koppling även till hobbyverksamhet, ska man i ordnandet av verksamheten även beakta myndigheternas anvisningar som gäller ordnandet av hobbyverksamhet. Anvisningarna är rekommendationer till sin natur. I sista hand är det på anordnarens ansvar att ordna verksamheten inom den grundläggande konstundervisningen på ett hälsosäkert sätt. 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet 31.8.2021 gett rekommendationer om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga. Det rekommenderas att de följs när man ordnar undervisning i grupp inom den grundläggande konstundervisningen. De nya rekommendationerna ersätter anvisningen för barns och ungas hobbyverksamhet som gavs ut 2.2.2021.

En kommun, eller regionförvaltningsverket om området omfattar flera kommuner, kan med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska ordnas så att kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. Sådana beslut ska ändå inte tillämpas på läroanstalternas verksamhet. Anordnarna av grundläggande konstundervisning är nästan utan undantag alltid läroanstalter, och ovan nämnda beslut som ska tas av kommunen eller regionförvaltningsverket berör inte den grundläggande konstundervisningen. Det här påverkas inte av huruvida läroanstalten ordnar grundläggande konstundervisning i sina egna lokaler eller till exempel i ett daghem, en skola, ett seniorhus, ett inlärningscenter eller ett medborgarinstitut.
 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-i-den-grundlaggande-konstu…

Texten har uppdaterats 8.9.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.

 

Har en utomstående fritt tillträde till skolan eller läroanstalten?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

19.8.2021

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Under coronaepidemin medför aspekter som berör hälsosäkerheten sina egna begränsningar, eftersom man bör undvika att andra än barnen samt skolans och småbarnspedagogikens personal vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid.

Direkt länk till det här svaret:https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-utomstaende-fritt-tilltrade…

Är uppgifter som berör vaccination sekretessbelagd information?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

13.8.2021

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Bestämmelserna om sekretess ska beaktas också i planeringen och genomförandet av vaccinationerna, så att ingen annan får information att en person har tagit eller låter bli att ta vaccinet, om inte barnet eller den unga själv berättar detta. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

En elev och studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens averksamhet.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ar-uppgifter-som-beror-vaccination…