Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Senaste frågor och svar

Nyckelord Ukraina Grundläggande utbildning

Undervisningsministeriet i Ukraina erbjuder studier enligt den ukrainska läroplanen i form av distansundervisning. Distansundervisning erbjuds både i realtid och med hjälp av inspelningar. Ukrainska barn och unga i Finland kan utnyttja den här möjligheten, men har ingen skyldighet att göra det. 

Den finländska skolan eller skolans personal ansvarar inte heller för att ge undervisning enligt den ukrainska läroplanen eller för studiernas innehåll eller framskridande.

Utbildningsanordnaren kan dock underlätta deltagandet i undervisning enligt den ukrainska läroplanen till exempel genom att erbjuda eleven ett tryggt, övervakat utrymme för distansstudierna samt en dator och nätförbindelse. Kommunen kan baserat på samtycke anlita personer från olika personalgrupper i kommunen samt i mån av möjlighet rekrytera ukrainska vårdnadshavare för att övervaka distansstudierna. 

Deltagande i distansundervisning i den förberedande undervisningen

Antalet timmar per vecka inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning kan variera flexibelt under nio månader. Det här gör det möjligt för eleverna att delta i distansundervisning som ordnas av Ukrainas undervisningsministerium, ifall till exempel en vårdnadshavare till ett barn i slutskedet av den grundläggande utbildningen så önskar och kommunen/utbildningsanordnaren fattar beslut om variation i antalet timmar per vecka.

Deltagande i distansundervisning i den grundläggande utbildningen

Studierna för eleven kan delvis ordnas på annat sätt än vad som bestäms och föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning (18 §), om eleven till någon del redan anses ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs, eller om det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare studier till någon del är oskäligt att eleven genomgår den grundläggande utbildningens lärokurs. 

Om eleven befrias från studier i något läroämne i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning, ska annan undervisning eller handledd verksamhet ordnas för honom eller henne. Undervisning enligt den ukrainska läroplanen kan anses vara ersättande undervisning av detta slag, om utbildningsanordnaren så beslutar. 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-ukrainska-barn-och-unga-i-finl…

Nyckelord Move! Grundläggande utbildning Idrott och sport

I en jämlik och trygg lärande miljö har varje elev lika stor möjlighet att få stöd i sitt lärande och växa som individ samt bli uppmärksammad och hörd på ett likvärdigt sätt. Läraren lyder i sitt arbete under diskrimineringslagen (1325/2014) och jämställdhetslagen (609/1986).

Det är viktigt att lärarna, liksom varje fostrare, i sin egen verksamhet identifierar de faktorer som påverkar hans eller hennes inställning till könen samt till sin verksamhet som lärare. Läraren ska sträva efter att avveckla könsbundna strukturer, verksamhetsmodeller och stereotyper.

Move!-mätningsdelarna har utvecklats i en tvärvetenskaplig process vid idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Vid fastställandet av prestationsteknikerna övervägdes jämställdhetsfrågan noggrant.

Likabehandling och jämlikhet beaktas seriöst och noggrant i den grundläggande utbildningens skolgymnastik och Move!-mätningarna. De indikatorer som används bör vara pålitliga och differentierade och så uppmuntrande som möjligt.

Det finns i genomsnitt fysiska skillnader mellan flickor och pojkar som gör att indikatorerna fungerar på olika sätt. Referensvärdena för Move!-mätresultaten har fastställts separat för flickor och pojkar i en vetenskaplig process. Det finns för närvarande inga referensvärden för andra kön. Om eleven inte identifierar sig med den binära könsindelningen är det viktigt att läraren diskuterar saken med eleven och tillsammans kommer överens om vilka referensvärden som används för eleven i Move!-mätningarna. 

På det skriftliga spörsmålet (SS 519/2021) till riksdagen svarade undervisningsminister Li Andersson 14.10.2021.

 

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande utbildning

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt annan undervisning som ges i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, bör eleven delta i undervisningen ifall hen inte av särskilda skäl tillfälligt har beviljats befrielse.

Sjukdom, eller ifall eleven eller en familjemedlem hör till riskgruppen då det gäller smittrisk, är ett godtagbart skäl för frånvaro. Läkaren bedömer behovet av frånvaro.

Ifall en elev inte kan delta i undervisningen, t.ex. p.g.a. hälsoskäl, kan man fatta ett individuellt beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med § 18 i lagen om grundläggande utbildning. Undervisningen kan då undantagsvis ges som distansundervisning, så att eleven tryggt kan studera hemma. Det här kan bli aktuellt i fråga om riskgrupper som stannar hemma. Arrangemanget är möjligt endast i enskilda fall på basis av hälsoskäl. I beslutsfattandet kan man utnyttja läkarens bedömning. Särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med lagen om grundläggande utbildning var möjliga redan innan coronaepidemin.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att möjligheten till särskilda undervisningsarrangemang ska erbjudas även barn som är lovligt frånvarande på grund av en familjemedlems hälsotillstånd, ifall man har särskilda undervisningsarrangemang för barn i riskgruppen. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man tillfälligt gör så under den akuta coronavirusepidemin.

Läs mer på sidan "Vanliga frågor om Coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde" under frågan "Hur gör man om eleven tillhör riskgruppen eller om det i deras familjer finns personer som hör till riskgruppen".

Nyckelord Ukraina Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik

Svaret är publicerat på undervisnings- och kulturministeriets samlingssida Rysslands invasion av Ukraina och dess konsekvenser för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde:

Grundskola och förskoleundervisning / Yrkesutbildning och gymnasieutbildning:

  • Behöver barn och unga som inleder småbarnspedagogiken, skolan eller studier genomgå en hälsoundersökning för nyanlända?