Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Senaste frågor och svar

Hur ordnas elevvårdens tjänster då man återgått till närundervisning, till exempel träffar med psykolog?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Elev- och studerandevård Grundläggande utbildning

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats anges att tjänsterna inom elevvården, dvs. skolhälsovårdaren och –läkaren, kuratorn och psykologen behövs med full arbetsinsats som stöd för elever, föräldrar och lärare då skolorna inom den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning. Förutom elevvårdstjänster kan även enskilda elevers rehabilitering och terapitjänster förverkligas i skolans utrymmen, på samma sätt som innan man övergick till distansundervisning.

Elevvårdstjänsterna ordnas så att eleverna själva lätt kan söka sig till tjänsterna och att lärarna har en möjlighet att med låg tröskel konsultera elevvårdens sakkunniga. Personal inom studentvården med ansvar för rehabiliterings- och terapitjänster kan vid behov flytta mellan skolor enligt sina arbetsuppgifter.

När man ordnar elevvårds-, rehabiliterings- och terapitjänster ska man ta hänsyn till anvisningarna om hygien.

Är det möjligt att ordna till exempel rehabilitering i småbarnspedagogikens lokaler?

Nyckelord Coronaviruset Elev- och studerandevård Småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriet ger på sin webbplats anvisningar om att terapi, rehabilitering eller motsvarande stöd som barnet behöver kan ordnas i småbarnspedagogikens lokaler med beaktande av instruktionerna som berör hygien.

Kan barnet ha med sig en sömnleksak eller andra personliga saker till småbarnspedagogiken?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

Enligt de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett ska man tills vidare inte ha med sig egna leksaker till småbarnspedagogiken.

För barnet kan det ändå vara viktigt att ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagssömnen. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm och solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man trots anvisningarna ta med sig till småbarnspedagogiken, så länge man tar hänsyn till kraven på hygien. Dessa ska ändå inte transporteras mellan hemmet och enheten varje gång barnet förs till och hämtas från småbarnspedagogiken.

Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena. I förvaringen av barnets saker ska man ta i beaktande bestämmelserna om hygien, till exempel så att sömnleksakerna förvaras i vilorummet och de övriga sakerna i barnens egna fack. Det är också bra att prata om de här förfaringssätten med barnen så att de förstår varför man inte får ta med sig hem de sömnleksaker man har på daghemmet.

En del studerande kunde ha möjlighet att förvärva kunnande till exempel vid en släktings lant- eller skogsbruk eller renoveringsprojekt? Kan man ingå ett utbildningsavtal om arbetsplatsen erbjuds av en vårdnadshavare, släkting eller en annan privatperson?

Nyckelord Coronaviruset Yrkesutbildning

Anordnaren av yrkesutbildning kan ordna utbildning på en arbetsplats som grundar sig antingen på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Det är på utbildningsanordnarens ansvar att se till att förutsättningarna för att ordna utbildning uppfylls samt att göra upp de avtal som avses i lagstiftningen. Läroavtalsutbildning grundar sig på ett arbetsavtal för viss tid och en studerande som studerar med läroavtal får lön. I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal är den studerande inte i ett anställningsförhållande och får inte heller lön.

Utbildningsanordnaren bedömer hur väl arbetsplatsen lämpar sig för utbildning med beaktande av examensgrunderna eller den studerandes individuella mål som fastställts i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. För att den studerande ska kunna studera i enlighet med målen ska utbildningsanordnaren försäkra sig om att arbetsplatsen har tillgång till

  • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
  • behövliga arbetsredskap
  • personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Bland arbetsplatsens personal ska man kunna utse en arbetsplatshandledare som har den yrkesskicklighet, utbildning eller arbetserfarenhet som krävs. Utbildningsanordnaren ska också säkerställa att studiemiljön är trygg för den studerande. Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren i fråga om arbete som gäller utbildningen tillsammans med arbetsgivaren göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns en modell för utbildningsavtal. I avtalet ska man kunna ange FO-numret för den arbetsplats där utbildningen ordnas.

Om det inte är möjligt att ingå läro- eller utbildningsavtal kan man i samband med den personliga tillämpningen komma överens om andra sätt att förvärva kunnande på arbetsplatsen. I sådana fall har utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren inga särskilda handledningsansvar eller andra skyldigheter, dvs. man behöver inte göra upp ett separat avtal om lärandet som sker på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren ansvarar i det här fallet inte för handledningen av lärandet på arbetsplatsen, innehållet, ledningen eller tillsynen. Men om den studerande inte lyckas förvärva allt kunnande på arbetsplatsen enligt de fastställda målen, ska den studerande ges möjlighet att förvärva det kunnande som hen saknar i utbildningsanordnarens lärmiljöer. För den här tiden får utbildningsanordnaren inte uppge studerandeår som kan användas som grund för basfinansieringen.  

Två bedömare som utbildningsanordnaren utser ska tillsammans utföra bedömningen av kunnandet i fråga om yrkesinriktade examensdelar och separat för varje examensdel besluta om bedömningen. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande i anknytning till den examen som ska avläggas samt tillräcklig förtrogenhet med bedömning och grunderna för den examen som avläggs eller för den handledande utbildning som genomförs. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i 27–29 § i förvaltningslagen. Till exempel kan en förälder eller en annan närstående till den studerande inte vara bedömare.