Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Senaste frågor och svar

Hur ska man informera vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Uppdaterad 14.1.2022

Coronavirussmitta eller exponering för coronaviruset är sekretessbelagd information och får inte spridas till utomstående. Verksamhetsstället inom småbarnspedagogik eller skolan kan på en allmän nivå informera om coronavirussmitta eller exponering för viruset, så länge inga hälsorelaterade uppgifter om enskilda personer avslöjas. Informationen ska vara på en så allmän nivå att det inte är möjligt att identifiera vilka personer det är frågan om.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet när man informerar vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset. Anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik kan, med samtycke av vårdnadshavaren till ett barn som smittats, anonymt informera om coronavirussmittan till de övriga vårdnadshavarna i gruppen, klassen, skolan eller enheten inom småbarnspedagogik. Så här kan man gå till väga till exempel i situationer där man inte ordnar testning och smittspårning och där inga officiella beslut om isolering eller karantän fattas.

De lokala hälsomyndigheterna ansvarar för smittspårningen, för att försätta personer i karantän och isolering samt för att ge instruktioner åt personer som har symtom. Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik samt skolor och verksamhetsställen kan samarbeta kring informationen med hälsomyndigheterna om ett barn, en ung person eller en medlem av personalen har smittats av eller exponerats för coronaviruset.

Den lokala hälsomyndigheten samt utbildningsanordnaren och anordnaren av småbarnspedagogik beslutar om hur informationen genomförs i praktiken. 

Texten har uppdaterats 14.1.2022 i fråga om stycket där Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet i informationen om smitta och exponering.

Texten har uppdarets 30.11.2021 så att den också gäller småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-informera-till-vardnad…

Varför är kraven på prestationerna i Move!-mätningen olika för flickor och pojkar när det gäller armpress och kast med lyra?

Keywords Move! Grundläggande utbildning

I gymnastiken har man fäst uppmärksamhet vid att främja likabehandling och jämställdhet. Forskning visar att kön är en förklarande faktor i frågor som berör den fysiska funktionsförmågan. För att behandla eleverna jämlikt och för att kunna dra tillförlitliga slutsatser av Move!-mätningarna tas elevernas kön i beaktande i mätningen. I bästa fall ger det här också utrymme och förståelse för att individerna är olika.

Då mätavsnitten som ingår i Move!-mätningen utvecklades var utgångspunkten att man skulle få så få resultat som möjligt där eleven inte har fått en enda lycka prestation. Tanken bakom detta var att stödja elevernas känsla av att de har fysisk kapacitet och klarar av. Målet var att skapa sådana mätavsnitt där varje elev skulle få minst en lyckad prestation.

Det praktiska arbetet med att ta fram Move!-systemet utfördes av en tvärvetenskaplig sakkunniggrupp vid Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet. Då de olika mätavsnitten togs fram var utgångspunkten att man ska få så få resultat som möjligt där eleven inte har fått en enda lyckad prestation. Därför var avsikten att utveckla sådana mätavsnitt som ger eleverna en känsla av att de kan och lyckas. Till exempel framgick det i Move!-mätningens pilotförsök att en betydande andel av flickorna inte fick en enda lyckad prestation då de gjorde armpress med tårna och handflatorna i golvet. Därför valdes en version av armpress för flickor där armpressen görs med knäna och handflatorna som stödpunkter. Pilotförsöken visade också att det inte framgick tillräckliga skillnader i pojkarnas resultat då pojkarna gjorde armpress med knäna i golvet, och därför är det motiverat att pojkarna utför mätavsnittet med tårna och handflatorna som stödpunkter. Instruktionerna för att utföra mätavsnitten som ingår i Move! ska följas i de prestationer som dokumenteras i det nationella datasystemet. I gymnastikundervisningen i övrigt ska man uppmuntra alla elever till att pröva på olika sätt att utföra olika övningar.  

I mätavsnittet kast med lyra skiljer sig prestationerna för flickor och pojkar vad gäller kastavståndet, som i årskurs 5 är 7 meter för flickorna och 8 meter för pojkarna, medan det i årskurs 8 är 8 meter för flickorna och 10 meter för pojkarna. I mätningens pilotskede prövade man på olika kastavstånd, och då framgick det att ett längre kastavstånd för flickorna gav resultat där eleverna inte fick några lyckade prestationer alls. För pojkarna ledde ett kortare kastavstånd i sin tur till att det inte framkom tillräckliga skillnader i resultaten. Med andra ord fick en alltför stor andel av pojkarna det högsta resultatet, 20, i detta mätavsnitt. Av den här orsaken kom man fram till olika kastavstånd för flickorna och pojkarna i årskurserna 5 och 8. 

När det gäller armpress är det viktigt att under lektionerna fästa uppmärksamhet vid hur övningarna benämns, så att man med sitt tal inte skapar eller förstärker könsstereotypier. Ingen teknik kan alltså kallas ”armpress för flickor” eller ”armpress för pojkar”, utan det finns olika sätt att utföra armpress, till exempel med tårna i golvet eller med knäna i golvet.

Ur ett pedagogiskt perspektiv är det klokt att låta eleverna pröva på olika former av armpress, men i Move!-mätningen är det bra att på grund av den nationella datainsamlingen följa de nationella anvisningarna.

Har en studerande inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning rätt till avgiftsfria måltider under distansundervisning?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 15.10.2021

I gymnasieutbildning avsedd för unga har den studerande rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. En läropliktig studerande har rätt till en avgiftsfri måltid också inom gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. En studerande inom utbildning för en yrkesinriktad grundexamen eller inom handledande utbildning har rätt till avgiftsfria måltider de dagar då den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande på utbildningsplatsen. 

Då undervisningen inom gymnasiet och yrkesutbildningen ordnas som distansundervisning har den studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid. Utbildningsanordnaren kan även då välja att erbjuda lunchförmån.

Utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda måltider omfattar inte heller en studerande som är i karantän eller isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 68 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen vid behov ordna en lämplig karantänsplats för den som ska hållas i karantän och även svara för hans eller hennes mathållning. En studerande kan därmed hänvisas till den egna kommunen i frågor som berör mathållning. Reformen med den utvidgade läroplikten medförde inga ändringar gällande detta.

I och med reformen med den utvidgade läroplikten utvidgades rätten till en avgiftsfri måltid från och med 1.8.2021 så att den också omfattar studerande inom heltidsutbildning för yrkesexamen som fullgör läroplikten. Den handledande utbildningen utgörs från och med 1.8.2022 av utbildning som handleder för examensutbildning, och som föreskrivs i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), samt av utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.  

Studentrestauranger eller andra måltidsutrymmen kan till exempel användas i skift för att undvika onödiga närkontakter och för att garantera tillräckliga avstånd. Man ska värna om hygienen i tillredningen och serveringen av maten samt under måltiden på det sätt som förutsätts enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och andra bestämmelser, anvisningar och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-studerande-inom-gymnasieutb…

Texten har uppdaterats 27.9 2021 vad gäller situationer med distansundervisning.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

 

Ska man i den grundläggande konstundervisningen tillämpa bestämmelser och anvisningar som gäller undervisningsväsendet eller hobbyverksamhet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 8.9.2021

Grundläggande konstundervisning hör till undervisningsväsendet och berörs även av de nationella anvisningarna som gäller hobbyverksamhet. Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. I samband med grundläggande konstundervisning kan också ordnas annan verksamhet som främjar konsten. (Lagen om grundläggande konstundervisning, 1 §)

Grundläggande konstundervisning kan ordnas i musikläroanstalter, andra läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning eller på annat sätt (lagen om grundläggande konstundervisning, 2 § 3 mom.). I den grundläggande konstundervisningen ska man iaktta de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utfärdar.

Enligt den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnaren av grundläggande konstundervisning som disponerar över läroanstaltens lokaler se till att de som rör sig i läroanstalten har möjlighet att rengöra händerna och att de ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta. Anordnaren av grundläggande konstundervisning har också ansvar för att rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad föreskrivs som någon annanstans om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. Vistelse i läroanstaltens lokaler ska därtill ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Eftersom den grundläggande konstundervisningen på grund av verksamhetens natur har en stark koppling även till hobbyverksamhet, ska man i ordnandet av verksamheten även beakta myndigheternas anvisningar som gäller ordnandet av hobbyverksamhet. Anvisningarna är rekommendationer till sin natur. I sista hand är det på anordnarens ansvar att ordna verksamheten inom den grundläggande konstundervisningen på ett hälsosäkert sätt. 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet 31.8.2021 gett rekommendationer om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga. Det rekommenderas att de följs när man ordnar undervisning i grupp inom den grundläggande konstundervisningen. De nya rekommendationerna ersätter anvisningen för barns och ungas hobbyverksamhet som gavs ut 2.2.2021.

En kommun, eller regionförvaltningsverket om området omfattar flera kommuner, kan med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska ordnas så att kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. Sådana beslut ska ändå inte tillämpas på läroanstalternas verksamhet. Anordnarna av grundläggande konstundervisning är nästan utan undantag alltid läroanstalter, och ovan nämnda beslut som ska tas av kommunen eller regionförvaltningsverket berör inte den grundläggande konstundervisningen. Det här påverkas inte av huruvida läroanstalten ordnar grundläggande konstundervisning i sina egna lokaler eller till exempel i ett daghem, en skola, ett seniorhus, ett inlärningscenter eller ett medborgarinstitut.
 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-i-den-grundlaggande-konstu…

Texten har uppdaterats 8.9.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.