Avsikten med EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer är att underlätta arbete i ett annat EU- eller EES-land. Direktivet innehåller regler enligt vilka ett medlemsland måste erkänna en yrkeskvalifikation som en EU- eller EES-medborgare skaffat i ett annat medlemsland. I direktivet definieras bland annat hurdana dokument den myndighet som fattar beslut i frågan kan kräva som bilagor till ansökan om erkännandet av yrkeskvalifikationer.

Beslutsfattandet utgår från lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). Genom lagen har satts ikraft EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Lagen tillämpas på erkännande av yrkeskvalifikationer som medborgare i EU- eller EES-medlemsländer eller i Schweiz förvärvat i ett annat medlemsland eller i Schweiz.