Europeiska unionen (EU) och Förenta nationerna (FN) har fastställt sanktioner mot Ryssland och Belarus samt separat namngivna grupper (företag, privatpersoner, organ) med kopplingar till dessa med anledning av Rysslands attack mot Ukraina. Mottagare av statsunderstöd ska inom projektet eller verksamheten iaktta sanktionsbestämmelserna om ekonomi, finansiering och övrig verksamhet som fastställts av EU och FN.

Mottagaren av statsunderstöd ska försäkra sig om att understöd som beviljats av Utbildningsstyrelsen inte direkt eller indirekt används på ett sätt som skulle strida mot sanktionsbestämmelserna eller innebära att understödet eller stödet kanaliseras till aktörer som specificeras i FN:s säkerhetsråds sanktionsförteckning eller EU:s sanktionsförordningar eller att sådana aktörer deltar i genomförandet av projektet.

Enligt Finlands grundlag och diskrimineringslagen utgör nationalitet inte i sig en grund för att försätta en enskild person eller persongrupp i en ojämlik ställning, vilket utöver sanktionerna bör beaktas i verksamheten som understöds.

Mottagaren av statsunderstöd ska omedelbart meddela Utbildningsstyrelsen om understödet använts på ett sätt som strider mot sanktionerna.