1. Bakgrund och mål

• Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och 16 §) och 19.12.2017/965.

• Statsunderstödslagen 27.7.2001/688          

• Statsbudgeten för år 2020, tilläggsbudget IV, moment 29.10.31, fritt bildningsarbete

Understödet är avsett för att ersätta studerandeavgifter och inkomster från avgiftsbelagd serviceverksamhet som uteblivit under perioden 18.3-31.8.2020 på grund av coronavirusepidemin.

Understödet kan användas från och med den dag då den sökande fått beslutet om finansiering fram till slutet av år 2020. Understödet ska användas för att täcka läroanstaltens driftskostnader. Understöd beviljas endast för att ersätta sådana uteblivna inkomster som kan påvisas och från vilka man dragit av de minskade kostnader som undantagssituationen har föranlett.

2. Vem kan söka?                   

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentrater. Understödet beviljas inte sådana sammanslutningar som för samma ändamål redan beviljats understöd av Business Finland, NTM-centralen, undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan statlig myndighet.

3. Finansiering och finansieringsperiod

Finansiering beviljas från tilläggsanslaget i tilläggsbudget IV för år 2020, moment 29.10.31 (fritt bildningsarbete). Understödets användningstid börjar på den dag då finansieringsbeslutet har delgivits den sökande. Understödet kan användas fram till slutet av år 2020.

Av det reserverade anslaget kan Utbildningsstyrelsen som allmänt understöd bevilja högst 21 550 000 euro. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner tilläggsanslaget för detta ändamål.

4. Ansökan och anvisningar 

Ansökningstiden börjar 20.5.2020 kl. 12.00. Den digitala ansökan om understöd ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 4.6.2020 kl. 16.15.

Ansökan görs på en digital ansökningsblankett i huvudmannens namn. 

     Länk till ansökningsblanketten 

Följande dokument ska bifogas till ansökan (av kommunala huvudmän krävs endast de läroanstaltspecifika uppgifterna):

  1. Redogörelse för uteblivna studerandeavgifter och avgiftsbelagd serviceverksamhet samt övriga inkomstbortfall och minskade kostnader som orsakats av coronavirusepidemin (uppgifter som fylls i ansökningsblanketten) 
  2. Ekonomiblankett (ifylld enligt instruktionerna)
  3. Bokslutsrapport 1.1-30.4.2020 och uppskattning 1.5-31.8.2020
  4. Plan för och beskrivning av redan vidtagna och genomförda åtgärder som föranletts av ändringar i verksamheten på grund av undantagssituationen, samt en på basis av dessa utarbetad kostnadskalkyl över utgifter och inkomster samt ekonomiska förluster och inbesparingar som kan påvisas under tidsperioden 18.3-31.8.2020.
  5. Jämförelse av statsandelsverksamhetens kvantitativa och ekonomiska utfall i januari-augusti år 2019 och 2020.
  6. Läroanstaltens verksamhetsplan och budget för år 2020
  7. Läroanstaltens bokslut och revisionsberättelsen för 2019

5. Bedömning av ansökan

Urvals- och bedömningskriterierna grundar sig på andelen inkomstbortfall som orsakats av coronavirusepidemin och understödet beviljas för att ersätta sådana studerandeavgifter och intäkter från avgiftsbelagd serviceverksamhet som uteblivit 18.3–31.8.2020 på grund av undantagsförhållandena. I bedömningen av ansökningarna beaktas också de minskade utgifter som situationer har medfört.

6. Finansieringsbeslut

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta besluten om understöd senast 9.7.2020.

7. Ytterligare information                                

i frågor som gäller ansökans innehåll

undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning

undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen, tfn 029 533 1782

Vid tekniska tekniska frågor: statsunderstod [at] oph.fi, tfn 029 533 1040

   

Attachments