1. Bakgrund och mål
 
• Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411(14 § och 16 §)
• Förordningen om fritt bildningsarbete 6.11.1998/805
• Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 14.12.1998/986
• Statsunderstödslagen 27.7.2001/688  
• Statsbudgeten för 2020, moment 29.01.02.2.4

Målet för personalutbildningen inom det fria bildningsarbetet är att

• personalen inom det fria bildningsarbetet har möjlighet att utveckla sin kompetens
• personalen inom det fria bildningsarbetet får fördjupa sina pedagogiska färdigheter och sin bedömningskompetens
• främja sådan kompetens som behövs för att implementera de utbildningspolitiska reformerna
• utveckla sådan kompetens som behövs för att kunna använda kunskapsbaserat innehåll

Understöd kan sökas för följande tyngdpunkter för personalutbildningen:

• utarbetande av mål för kunnandet i utbildningen samt bedömning av kunnande
• undervisning i grundläggande färdigheter, digitala färdigheter och övriga färdigheter som stärker sysselsättningen och arbetsmöjligheterna bland vuxna
• ledarskapskompetens och utveckling av det fria bildningsarbetet, i synnerhet ledarskap och utveckling som främjar en hållbar livsstil.

Understödet riktas i synnerhet till omfattande nationella och regionala projekt där man använder metoder för distansundervisning.

2. Vem kan söka?

Behöriga att söka understöd är huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor.

Utbildning som beviljas understöd kan även genomföras gemensamt av flera aktörer som är behöriga att söka understöd. I sådana fall är det en aktör som gör upp ansökan på de medverkande aktörernas vägnar och denna aktör blir ansvarig för att administrera statsunderstödet. Statsunderstödet betalas på den ansvariga aktörens konto. Projektaktörerna ska tillsammans i enlighet med statsunderstödslagen ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet samt om övervakningen av och villkoren för användningen (Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd 2/500/2016/OPH).

3. Finansiering och finansieringsperiod
  
För personalfortbildning inom det fria bildningsarbetet utlyses statsunderstöd till ett belopp av ungefär 1 000 000 euro.

Understödet kan användas från den dag då understödsmottagaren tagit del av understödsbeslutet fram till 31.12.2021. Slutredovisningen om användningen av understödet ska lämnas in senast 30.6.2022.

4.   Ansökan och anvisningar 

Till ansökan ska bifogas de handlingar som anges på ansökningsblanketten.

Ansökan öppnar 20.1.2020. Ansökningarna ska vara sparade i det elektroniska ansökningssystemet senast då ansökningstiden löper ut 25.2.2020 kl. 16.15.

Länk till ansökan: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/264/?lang=sv

Länk till blanketten för budgeten (Excel)

En behörig sökande och/eller huvudmannen för en läroanstalt ska meddela e-postadressen för en person med namnteckningsrätt samt organisationens officiella e-postadress. Utbildningsstyrelsen skickar till dessa adresser en länk till beslutet om ansökningen som lämnats in för handläggning.

5. Bedömning av ansökan

Ansökan bedöms på följande grunder:

  • Utbildningen utgår från ett behov
  • Utbildningens koppling till utbildningspolitiska mål och övriga projekt som Utbildningsstyrelsen finansierar
  • Utbildningens effekter på nationell och regional nivå
  • Utbildningens innehåll följer tyngdpunkterna i ansökningsmeddelandet och utbildningens omfattning är i relation till målen
  • Utbildarna är kompetenta och har uppdaterad kompetens
  • Användningen av informations- och kommunikationsteknologi vid genomförandet av utbildningen
  • Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningen
  • Organiseringen och genomförandet av utbildningen
  • Deltagaravgifterna i proportion till de genomsnittliga kostnaderna och till utbildningens omfattning

6. Finansieringsbeslut

Målet är att besluten om finansiering fattas senast 6.4.2020.

7. Ytterligare information  

I frågor om innehållet i ansökan:
undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning
undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen, tfn 029 533 1782

I tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten:
valtionavustukset [at] oph.fi
eller assistent Leena Aikio-Einiö, tfn 029 533 1040
                       
E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn [at] oph.fi