Syftet med det världsomfattande nätverket av Unesco-skolor är att främja växelverkan mellan kulturer, fred, en hållbar framtid och högklassig utbildning. Under senare år har i synnerhet fostran till världsmedborgarskap och en hållbar framtid samt klimatförändringen och miljöskyddet fått en viktig roll vid tryggandet och skyddet av kultur- och världsarvsobjekt.

UNESCO-skolnätverket

Unesco-nätverket (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) är världens största skolnätverk. Det omfattar för närvarande 11 500 institutioner inom utbildningssektorn, vilkas verksamhetsområde varierar från förskoleundervisning till lärarutbildning i mer än 180 länder.

Nätverket inledde sin verksamhet 1953. Finland har varit med i nätverket sedan 1959 och nu omfattar nätverket i Finland cirka sjuttio läroanstalter från lågstadieskolor till lärarutbildningsinstitut vid universitet. Nätverkets verksamhet syns i skolornas pedagogik och verksamhetskultur i form av verksamhet till förmån för en hållbar framtid.

Nätverkets verksamhetsprinciper

Genom att vara med i nätverket omsätter skolorna i praktiken FN:s och Unescos program och riktlinjer:

  • skolorna främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för FN:s Agenda 2030
  • skolorna deltar i genomförandet av Unescos strategier och program för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation
  • skolorna genomför ASPnet-skolnätverkets strategi 2014 - 2021

Skolorna fungerar som testningsskolor för nya tankar och innovativa angreppssätt genom sin undervisning, verksamhetskultur och de projekt som de genomför. De tillämpar också i undervisningen Unescos material och utnyttjar god praxis sinsemellan. Med hjälp av Unesco ASPNet – skolnätverket kan man i skolorna reagera på globala frågor och ta upp aktuella ämnen till diskussion, så att barnen och de unga har bättre förutsättningar att förstå en allt mer komplicerad värld med ömsesidiga beroendeförhållanden.

Nätverkets strategi 2014–2021

Under Unesco-skolnätverkets strategiperiod som sträcker sig till 2021 koncentrerar man sig på frågor som gäller världsmedborgarskap (Global Citizenship Education, GCE) och en hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD). Skolnätverkets strategi baserar sig på Unescos strategi (2014–2021). Den stöder i synnerhet det andra målet för strategin, enligt vilket Unesco strävar efter att stärka eleverna så att de utvecklas till kreativa och ansvarsfulla medborgare.

Syftet med fostran till världsmedborgarskap är att sporra eleverna så att de blir medvetna och ansvarsfulla aktörer både lokalt och globalt. Målet är att eleverna förstår sina egna rättigheter och skyldigheter och agerar aktivt till förmån för en rättvisare värld.

Genom undervisning i en hållbar utveckling ges var och en möjlighet att uppnå de kunskaper, färdigheter, attityder och värden som behövs för att värna om en hållbar livsstil. Utbildningen spelar en avgörande roll för att leda människors tankar och handlingar, och genom den kan man effektivt påverka tryggandet av världens bärkraft.

Strategiperiodens mål är:

  • Global fostran och en hållbar utveckling integreras i skolornas läroplaner.
  • I undervisningen i global fostran och en hållbar utveckling prövas nya innovativa undervisningsmetoder.
  • Utbytet av erfarenheter, god praxis och idéer mellan Unesco-skolorna utvecklas och stärks. 

För att målen ska uppnås betonar ASPnet vikten av nätverkande: inom den egna skolan och med dess omgivning samt mellan skolorna.