Digitaliseringen ger nya möjligheter för genomförandet av yrkesproven. På den här sidan hittar du tips och case om hur man kan använda sig av digitaliseringen i planeringen och genomförandet av yrkesprov. Nedan finns en sammanställning av yrkeslärarnas erfarenheter av att använda digitalisering i genomförandet av yrkesproven.

Sidan är under bearbetning på svenska och fylls på med flera case under hösten 2020.

Användning av digitalisering i planeringen och genomförandet av yrkesprov

Förutsättningarna för yrkesprov är att:

 • den studerande visar sitt kunnande i enlighet med examensgrunderna
 • den studerandes kunnande bedöms i enlighet med examensgrunderna
 • en företrädare för arbetslivet och en lärare bedömer kunnandet

När de här förutsättningarna är uppfyllda kan digitalisering användas på ett mångsidigt sätt i yrkesproven.

Tips på planering av yrkesproven ur digitaliseringssynvinkel:

Planering av yrkesprov

 • Ta tillsammans med den studerande och företrädaren för arbetslivet reda på vilka digitala miljöer och underlag som det är ändamålsenligt att använda sig av i planeringen. Ta även reda på vilka digitala lösningar som utbildningsanordnaren erbjuder och stöder.  
  • Olika system för distansmöten gör det möjligt för läraren, den studerande och företrädaren för arbetslivet att delta i samplaneringen och tidsplaneringen av yrkesproven.
  • Olika applikationer, underlag och delade dokument/molntjänster eller t.ex. ePUK gör det möjligt att utarbeta den studerandes plan för yrkesprovet i digitalt format. 
 • Försäkra dig om att yrkesprovet svarar mot kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i examensgrunderna.
  • De examensgrunder som är i kraft finns publicerade i tjänsten eGrunder.
 • Planen och materialet för yrkesprovet ska finnas tillgängliga för den studerande och bedömarna innan yrkesprovet.
 • Försäkra dig om om att nätförbindelserna fungerar inför yrkesprovet.
 • Beakta följande frågor vid dokumenteringen av yrkesproven:
  • Kom överens om vem som sparar, vad man sparar, med vilka verktyg och hur man hanterar upptagningen (oftast räcker det också med mobilinspelning/mobilvideo).
  • Försäkra dig om att det finns säkerhetskopior på dokumentationen.
  • Planera lämplig kamera- och mikrofonteknik för yrkesprovet.
  • Försäkra dig om att liscenserna och användarrättigheterna till dem är i sin ordning.
  • Kom ihåg att det behövs underskrivna tillstånd för videoupptagning, inbandning av ljud och fotografering.
  • Kom ihåg att beakta ev. sekretessbelagda ärenden som hör samman med affärshemligheter (upptagningar).

Genomförande av yrkesprov

 • Kontrollera identiteten på den som deltar i yrkesprovet
 • Se till att man följer datasäkerheten och dataskyddet
 • Använd gärna en ev. möjlighet till elektronisk underskrift i de e-blanketter som används vid yrkesprovet.

Kom lätt i gång: Case för användningen av digitalisering i yrkesproven

Nedan hittar du exempel på olika organisationers sätt att använda sig av digitalisering i yrkesproven.