Tillsammans skapar vi kompetens för arbetslivet

Det nationella systemet för arbetslivsrespons togs i bruk 1.7.2021. Arbetslivsresponsen omfattar två enkäter. Enkäten till arbetsplatshandledare skickades för första gången 16.7.2021 till alla arbetsplatser som har haft studerande som deltagit i utbildning med läroavtal eller utbildningsavtal, och vilkas arbetsplatsperioder har avslutats mellan 1.7 och 15.7.2021. Responsen samlas in av de ansvariga arbetsplatshandledarna. Enkäten till arbetsplatser skickas till arbetsplatserna för första gången i januari 2022. Med enkäten följer man upp arbetslivets belåtenhet med yrkesläroanstaltens verksamhet som gäller ordnandet av utbildning i samarbete med arbetslivet. De studerande bedöms inte i enkäten.

Arbetslivsresponsen är fastställd som en grund för utbildningsanordnarnas genomslagsfinansiering i 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). I undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (1244/2020) föreskrivs närmare om målgrupperna för arbetslivsresponsen, om insamlingen av respons och om hur responsen används i beräkningen av finansieringen. Förordningen trädde i kraft 1.1.2021: Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (1244/2020) och förslaget till förordningen.