Utbildningsanordnaren bestämmer vilken tid skolan börjar och slutar. Utbildningsanordnaren ska dock ta i beaktande minimiantalet undervisningstimmar och det högsta antalet lektioner under skoldagen enligt förordningen om grundläggande utbildning.

Ett läsår har 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på en vardag.

Läsåret inleds officiellt 1.8 och elevernas arbete inleds kring medlet av augusti. Utbildningsanordnaren beslutar om vilken dag undervisningen inleds.

Enligt lagstiftningen ska läsåret i alla skolor avslutas den sista vardagen under vecka 22, men i övrigt får utbildningsanordnaren självständigt besluta om skolornas arbetstider och ledighet.

Utbildningsanordnaren bestämmer vilken tid skolan börjar och slutar. Utbildningsanordnaren ska dock ta i beaktande minimiantalet undervisningstimmar och det högsta antalet lektioner under skoldagen enligt förordningen om grundläggande utbildning.

Minimiantalet undervisningstimmar 

I lagstiftningen fastslås minimiantalet timmar som eleverna har rätt att få undervisning per vecka. Minimiantalet timmar är:

  • 20 timmar per vecka i årskurs 1 och 2
  • 22 timmar per vecka i årskurs 3
  • 24 timmer per vecka i årskurs 4
  • 25 timmar per vecka i årskurs 5 och 6
  • 29 timmar per vecka i årskurs 7 och 8 (30 timmar per arbetsvecka i årskurs 7 från och med 1.1.2024)
  • 30 timmar per vecka i årskurs 9.

Förskoleundervisning ges under minst 700 timmar per år.

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen ges 6–10-åriga barn under minst 900 timmar och äldre under minst 1000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att flytta över till den grundläggande utbildningen eller förskoleundervisning innan ovan nämnda timantal har uppnåtts om hen har förutsättningar att följa den grundläggande utbildningen eller förskoleundervisningen.
 

Skoldagens längd

I de två första årskurserna inom den grundläggande utbildningen får elevens arbetsdag omfatta högst fem lektioner och i övriga årskurser högst sju lektioner. Om det är en förutsättning för att anordna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt kan arbetsdagen för en elev i årskurs 7–9 tillfälligt vara längre än vad som föreskrivs i förordningen om grundläggande utbildning.

Antalet lektioner kan tillfälligt överskridas till exempel i samband med en lägerskola, en period med arbetslivsorientering eller undervisning i kursform, om det i annat fall är svårt att kombinera elevens val med utbudet av undervisning.

Skolresan räknas inte med i det högsta antalet lektioner under skoldagen. Elevens dagliga skolresa får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk.

Varje lektion ska innehålla minst 45 minuter undervisning. Det betyder inte att undervisningen alltid måste ske i perioder på 45 minuter, utan perioder med annan längd är också möjliga. Arbetstiden anpassas så att det är ändamålsenligt och meningsfullt både med tanke på lärandet och arbetet. 

En del av skolans arbetstid får användas för arbetslivsorientering samt för läsårsavslutningar och andra gemensamma evenemang. Skoldagen inleds med en kort morgonsamling.

I undervisning på ett främmande språk och undervisning som ordnas utomlands kan man avvika från det ovanstående i enlighet med anordnartillståndet.