En yrkesinriktad grundexamen är avlagd då den studerande har avlagt alla de examensdelar som krävs i uppbyggnaden av examen med godkänt vitsord. Det finns ändå situationer, där man kan konstatera att den studerande trots stödåtgärder inte kommer att klara av alla krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet eller att hen inte skulle uppnå den nöjaktiga nivån för kunnandet som krävs för vitsord ett (1). I en del fall ger lagen om yrkesutbildning möjlighet att i bedömningen av den studerandes kunnnade i en yrkesinriktad grundexamen avvika från målen för kunnandet eller kraven på yrkesskicklighet. Det är också möjligt att bedöma den studerandes kunnande utgående från en individuellt utarbetad, anpassad, bedömning.