Anordnare av yrkesutbildning som planerar att ordna examensexport, det vill säga uppdragsutbildning eller examensutbildning utanför Europeiska ekonomiska området, ska ansöka om tillstånd av Utbildningsstyrelsen för att avvika från examensgrunderna. I situationer då utbildningsanordnaren bedömer att det inte finns skäl att avvika från examensgrunderna för att kunna ordna examensexport, ska anordnaren ansöka om tillstånd att tillämpa examensgrunderna.

Anordnandet av yrkesutbildning regleras av examensgrunderna som fastställs av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen kan på ansökan av utbildningsanordnaren ge tillstånd att avvika från examensgrunderna. Tillstånd att avvika från examensgrunderna kan endast beviljas sådana utbildningsanordnare som har ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd att ordna en examen i enlighet med examensgrunderna i fråga.  

Det är möjligt att avvika från examensgrunderna endast om det är nödvändigt för att kunna genomföra examensexporten. Avvikelser kan behöva göras till exempel då kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet hänför sig till lagstiftningen, kulturen eller förhållandena i Finland eller motsvarande omständigheter som är knutna till Finland. Det är ändå inte möjligt att avvika från sådana krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet som är centrala för examensgrunderna. 

Utbildningsstyrelsen har också rätt att återkalla ett tillstånd som ämbetsverket tidigare beviljat, om utbildningen i fråga ordnas på ett sätt som väsentligt strider med lagen om yrkesutbildning eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.