Hoppa till huvudinnehåll

Barn, elever och studerande med invandrarbakgrund


Målet med utbildningen för invandrare är att ge personer som flyttar till Finland färdigheter att fungera som jämbördiga medlemmar i det finländska samhället samt ge dem förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv. Sidan är under arbete.

Personer med invandrarbakgrund deltar i huvudsak i samma småbarnspedagogik och utbildning som den övriga befolkningen. För att utveckla språkfärdigheterna och andra nödvändiga färdigheter ordnas stöd och förberedande undervisning eller utbildning.

Information om småbarnspedagogik, undervisning och utbildning för personer med invandrarbakgrund

alt-text (optional, uses title if not set)

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken är en del av ett kulturellt föränderligt och pluralistiskt samhälle. Inom småbarnspedagogiken ska kulturell mångfald ses som en resurs. I samband med att invandringen blir allt vanligare strävar man även inom småbarnspedagogiken efter att ännu bättre ta i beaktande barn med invandrabakgrund.

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisning som förbereder för förskoleundervisning och grundläggande utbildni…

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrabakgrund. I undervisningen kan delta både barn och unga som precis flyttat till landet och även barn och unga med invandrabakgrund som är födda i Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisning i svenska som andraspråk

De olika behov som elever med invandrarbakgrund har vad gäller språkinlärning tillgodoses i den grundläggande utbildningen genom att man ger eleverna möjlighet att studera svenska som andraspråk. Målet för undervisningen är att eleven ska uppnå sådana språkkunskaper att hen har jämlika förutsättningar att fungera och studera i den omgivande språkgemenskapen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukioon valmistava koulutus

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) tavoitteena on antaa opiskelijoille kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten sekä tukea edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Gymnasieutbildning

I gymnasiet kan man i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan studera svenska enligt lärokursen i svenska som andraspråk och litteratur (S2). Syftet med utbildning som förbereder för gymnasieutbildning är att främja den studerandes färdigheter för gymnasiestudier.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yrkesutbildning

Ammatillinen koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai aikuiselle mahdollisuuden hankkia ammatti ja päästä osalliseksi työelämään. Opiskelun aikana tehdään runsaasti yhteistyötä työelämän kanssa ja osaaminen osoitetaan kyseisen alan työpaikoilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Grundläggande utbildning för vuxna

Den grundläggande utbildningen för vuxna har förnyats så att den bättre än tidigare tar invandrare i beaktande. I den grundläggande utbildningen för vuxna ingår undervisning i läs- och skrivfärdigheter, förberedande studier samt element från integrationsutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi järjestettävän kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää esimerkiksi heidän kielitaitoaan. Tutustu kototutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan ja päivitettyihin toteutusmalleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Skolan är en del av ett samhälle där många kulturer förs samman och förändras och där lokalt blandas med globalt. På den här sidan hittar du information om kulturell mångfald och språkmedvetenhet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för det egna modersmålet

Alla som bor i Finland har rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. Modersmål kan definieras på flera sätt: det kan vara det språk som en individ först har anammat, eller det språk som individen behärskar bäst eller som hen identifierar sig med.

alt-text (optional, uses title if not set)

Information om erkännande av utländska examina

På den här sidan hittar de som arbetar med handledning inom utbildningen informationskällor och material om erkännande av examina och om utländska utbildningssystem.

Läs mer

Allmänna språkexamina (YKI)

Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du visa officiellt dina språkkunskaper.

Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelma

Opetushallituksen vaikutusohjelmassa edistetään hallinnonalojen välistä yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.