Hoppa till huvudinnehåll

Barn, elever och studerande med invandrarbakgrund


Målet med utbildningen för invandrare är att ge personer som flyttar till Finland färdigheter att fungera som jämbördiga medlemmar i det finländska samhället samt ge dem förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv. Sidan är under arbete.

Personer med invandrarbakgrund deltar i huvudsak i samma småbarnspedagogik och utbildning som den övriga befolkningen. För att utveckla språkfärdigheterna och andra nödvändiga färdigheter ordnas stöd och förberedande undervisning eller utbildning.

Information om småbarnspedagogik, undervisning och utbildning för personer med invandrarbakgrund

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken är en del av ett kulturellt föränderligt och pluralistiskt samhälle. Inom småbarnspedagogiken ska kulturell mångfald ses som en resurs. I samband med att invandringen blir allt vanligare strävar man även inom småbarnspedagogiken efter att ännu bättre ta i beaktande barn med invandrabakgrund.

Undervisning som förbereder för förskoleundervisning och grundläggande utbildni…

Undervisning som förbereder för förskoleundervisning och grundläggande utbildni…

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrabakgrund. I undervisningen kan delta både barn och unga som precis flyttat till landet och även barn och unga med invandrabakgrund som är födda i Finland.

Undervisning i svenska som andraspråk

Undervisning i svenska som andraspråk

De olika behov som elever med invandrarbakgrund har vad gäller språkinlärning tillgodoses i den grundläggande utbildningen genom att man ger eleverna möjlighet att studera svenska som andraspråk. Målet för undervisningen är att eleven ska uppnå sådana språkkunskaper att hen har jämlika förutsättningar att fungera och studera i den omgivande språkgemenskapen.

Vad är utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)?

Vad är utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)?

I Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

I gymnasiet kan man i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan studera svenska enligt lärokursen i svenska som andraspråk och litteratur (S2). Syftet med utbildning som förbereder för gymnasieutbildning är att främja den studerandes färdigheter för gymnasiestudier.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen erbjuder unga eller vuxna med invandrarbakgrund en möjlighet att skaffa sig ett yrke och bli delaktiga i arbetslivet. Under studierna samarbetar man med arbetslivet och visar sitt kunnande på en arbetsplats inom branschen i fråga.

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna

Den grundläggande utbildningen för vuxna har förnyats så att den bättre än tidigare tar invandrare i beaktande. I den grundläggande utbildningen för vuxna ingår undervisning i läs- och skrivfärdigheter, förberedande studier samt element från integrationsutbildningen.

Integrationsutbildning för vuxna invandrare

Integrationsutbildning för vuxna invandrare

Målet för integrationsutbildningen som ordnas som stöd för integrationen av vuxna invandrare är bland annat att främja deras språkfärdigheter. Läs mer om grunderna för läroplanen för integrationsutbildning och om de uppdaterade modellerna för genomförandet av utbildningen.

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Skolan är en del av ett samhälle där många kulturer förs samman och förändras och där lokalt blandas med globalt. På den här sidan hittar du information om kulturell mångfald och språkmedvetenhet.

Stöd för det egna modersmålet

Stöd för det egna modersmålet

Alla som bor i Finland har rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. Modersmål kan definieras på flera sätt: det kan vara det språk som en individ först har anammat, eller det språk som individen behärskar bäst eller som hen identifierar sig med.

Material och handböcker

Att erkänna utländska examina och allmänna språkexamina

Information och material om erkännande av examina som stöd för handledning

På denna sida hittar du informationskällor och material om erkännande av examina och om utländska utbildningssystem som stöd för handledningen.

Allmänna språkexamina (YKI)

Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du officiellt visa dina språkkunskaper.