För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. En individuell plan för småbarnspedagogik ska alltid göras upp för ett barn som utöver förskoleundervisningen deltar i kompletterande småbarnspedagogik, eftersom lagen kräver det.

Med hjälp av barnets plan för småbarnspedagogik ska man ställa upp gemensamma mål och gemensamt komma överens om hur barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande ska främjas på ett systematiskt sätt i småbarnspedagogiken i enlighet med inkluderande principer. Till dessa inkluderande principer hör alla barns lika rättigheter, jämlikhet, likabehandling, icke-diskriminering, värdesättning av mångfald samt social delaktighet och gemenskap. Vid behov ska man även i barnets plan anteckna stödet för barnet och hur stödet ska genomföras.

Då barnet deltar i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik kan målen för den pedagogiska verksamheten och de frågor som ska beaktas i småbarnspedagogiken antecknas i planen för barnets lärande i förskoleundervisningen. I planen för barnets lärande i förskoleundervisningen ska antecknas innehållet från barnets plan för småbarnspedagogik när det gäller den kompletterande småbarnspedagogiken. Om man inte gör upp en plan för barnets lärande i förskoleundervisningen, utarbetas barnets plan för småbarnspedagogik, i vilken man kan beakta målen och hur man i förskoleundervisningen stöder barnets lärande, växande och välbefinnande.

Planen för barnets lärande i förskoleundervisningen och barnets plan för småbarnspedagogik kan kombineras, när de aspekter som grunderna för planen för småbarnspedagogik förutsätter finns med gällande den kompletterande småbarnspedagogiken och båda dokumenten nämns i blanketten.

Stödmaterialet om barnets plan består av en modellblankett, skriftliga anvisningar och en processbild samt av tre separata videor och skriftligt material i anslutning till dem. 

Videorna är på finska med finsk- och svenskspråkig textning (på kommande). Det skriftliga materialet i anslutning till videorna publiceras på svenska under rubrikerna Videomaterialets innehåll på svenska.