Målet med bedömningen av elevens kunnande i den grundläggande konstundervisningen är att handleda och uppmuntra eleven i sina studier och att utveckla sitt kunnande. Med hjälp av bedömningen utvecklas också elevens färdigheter för självbedömning, för att ställa upp egna mål samt för att nå målen.

I bedömningen i den grundläggande utbildningen betonas betydelsen av mångsidig respons. Bedömningen ska uppmuntra eleven till att lära sig, den ska vara rättvis och basera sig på elevens arbete. Syftet med bedömningen är att vägleda elevens lärande, stöda hens framsteg i studierna och utveckla hens förutsättningar för självbedömning. Utbildningsstyrelsen föreskriver närmare om bedömningen av elevens kunnande och betygens innehåll i grunderna för läroplanen.