Poika miettii tietokoneen ääressä

Denna anvisning har utarbetats för läsåret 2021–2022.

Bedömningen under läsåret 2021–2022 ska genomföras i enlighet med det förnyade kapitlet 6 om bedömning i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och i enlighet med bedömningskriterierna för slutbedömningen. Bedömningen av elevens lärande och kunnande ska basera sig på de årskursspecifika mål som ställts upp i den lokala läroplanen. I slutbedömningen ska man utgå från bedömningskriterierna för slutbedömningen och principerna för bildandet av slutvitsord som fastställts i läroplansgrunderna. De nya bedömningskriterierna för slutbedömningen tas i bruk 1.8.2021.

Om man i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar övergår till exceptionella undervisningsarrangemang, till exempel så att undervisningen ordnas delvis eller helt och hållet som distansundervisning, ska undervisningen och bedömningen planeras på ett sätt som passar den rådande situationen. Vid behov ska man precisera sätten att ordna undervisningen som antecknats i läsårsplanen.

Kort om bedömningen under läsåret 2021–2022

 • Bedömningen ska även under eventuell distansundervisning genomföras i enlighet med de riktlinjer för bedömningen av lärandet som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
 • Individuell och uppmuntrande respons samt handledning som läraren ger är av stor betydelse också under eventuell distansundervisning.
 • Bedömningen ska grunda sig på prov på elevens kunnande som samlats in på så många olika sätt som möjligt.
 • I bedömningsförfarandena och då eleven visar prov på sitt kunnande ska man ta i beaktande elevens hälsotillstånd, omständigheterna och eventuella andra orsaker som kan göra det svårt för eleven att visa prov på sitt kunnande. Eleven ska i så fall ges alternativa sätt att visa prov på sitt kunnande.
 • Man ska planera hur eleverna kan stödjas då man återgår till närundervisning samt hur man säkerställer att eleverna under distansundervisningen har lärt sig de innehåll som undervisats i enlighet med målen för läroämnena.
 • Man ska separat planera hur man ska stödja elever som av olika orsaker varit frånvarande en längre tid samt hur dessa kan visa prov på sitt kunnande. Sådana elever är
  • elever som deltar i distansundervisning på grund av att de hör till en riskgrupp
  • elever som deltar i distansundervisning på grund av att en familjemedlem hör till en riskgrupp
  • elever som övergår från hemundervisning.